54223_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
54223
Små endringer i industriens omsetning
statistikk
2011-11-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningseptember 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Små endringer i industriens omsetning

Industriomsetningen hadde en beskjeden oppgang på 0,7 prosent fra 2. til 3. kvartal 2011, viser sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2002-2011

De fleste næringer innenfor industrien viste mindre endringer fra 2. til 3. kvartal i år. Det var særlig to næringer som utpekte seg med vekst i omsetningen. Oppgangen på 16 prosent for maskinindustrien har blant annet sammenheng med økt ordretilgang og produksjon, se Produksjonsindeks for industrien . Omsetningen i næringsmiddelindustrien gikk opp med 2,8 prosent i samme tidsperiode.

Det var særlig bygging av skip og oljeplattformer som trakk indeksen ned, med 15 prosent lavere omsetning i 3. kvartal.

Uendret omsetning fra august til september

Sesongjusterte tall viser at den totale industriomsetningen var uendret fra august til september i år. For metallindustrien var nedgangen på 2,6 prosent, hovedsakelig som følge av prisfall i flere måneder på rad, se Produsentprisindeksen .

Vekst fra september i fjor

Omsetningsindeks for industri. Januar 2002-september 2011. 2005=100

Ujusterte tall for september 2011 viser at industriomsetningen gikk opp med 3,6 prosent sammenlignet med september i fjor.

Store bidrag til årsveksten kom blant annet fra ikke-jernholdige metaller, med oppgang på 8,9 prosent. I tillegg bidro gummi, plast og mineralsk industri med 3,8 prosent. Den betydelige veksten i omsetningen på hele 54 prosent for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri må sees i sammenheng med lav omsetning etter den planlagte driftstansen innenfor oljeraffinering i september i fjor.

Næringer med mindre omsetning i september 2011 sammenlignet med september 2010 var maskinreparasjon og -installasjon, som gikk ned 25 prosent. Bygging av skip og oljeplattformer hadde en nedgang på 19 prosent.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. September 2011
 
  Råserier.1
Januar-september 2011
   Endring i prosent.
Januar-september 2010-
januar-september 2011
   Råserier1
September 2011
   Endring i prosent.
September 2010-
september 2011
   Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
April 2011-juni 2011-
juli 2011-september 2011
 
Totalomsetning 1 162 324 8,2  135 354 12,2 5,9
           
Utvinning og utvinningstjenester  487 878 19,8 55 388 29,4 12,1
Industri og bergverksdrift  565 112 1,0 70 308 4,2 0,5
Hjemmemarked  331 206 -5,1 41 843 -3,3 0,5
Eksportmarked  233 905 11,2 28 465 17,7 2,6
Kraftforsyning  109 333 1,5 9 658 -7,1 -0,7
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  274 360 11,9 33 963 7,3 2,2
Investeringsvarer  143 803 -15,2 17 706 -10,9 -2,1
Konsumvarer  141 063 -0,2 18 451 -0,8 0,0
Energivarer  603 097 16,3 65 234 29,1 9,7
 
1  Millioner kroner.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel juli til og med september mot april til og med juni. Sesongjusterte endringer fra en måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen