54221_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
54221
Nedgang i omsetning
statistikk
2011-10-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i omsetning

Industriomsetningen viste en nedgang på 1,4 prosent i perioden juni til august i år sammenlignet med den foregående tremånedersperioden, viser sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2002-2011

Omsetningsindeks for industri. Januar 2002-august 2011. 2005=100

Flere av de eksportrettede næringene innenfor industrien meldte om redusert omsetning i den siste tremånedersperioden. Blant disse var oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri med 10,7 prosent nedgang. Lavere produksjonsvolum og omsetning for den norske solcellerelaterte industrien bidrar i stor grad til nedgangen. I tillegg har negativ prisutvikling innenfor kjemisk og farmasøytisk industri bidratt ytterligere til nedgangen, se Produsentprisindeksen . Metallindustrien gikk ned 3,5 prosent som et resultat av både lavere produksjon og vedvarende prisfall siden mars i år.

Blant næringer som viste økt omsetning i den siste tremånedersperioden var metallvareindustrien, med en vekst på 5,4 prosent, samt maskinreparasjon og -installasjon, med en økning på 10 prosent. Økt ordretilgang siden årsskiftet gir grunnlag for omsetningsvekst for disse næringene, se ordrestatistikk for industrien .

Uendret omsetning fra juli til august

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen var om lag uendret fra juli til august. Likevel var det klare bransjevise forskjeller. Mens omsetningen for næringen bygging av skip og oljeplattformer falt 8,1 prosent, hadde næringsmiddel- og drikkevareindustrien en oppgang på 6,2 prosent grunnet økte priser samt høyere produksjonsnivå. Se også Produksjonsindeks for industrien .

Vekst fra august i fjor

Ujusterte tall for august 2011 viser at industriomsetningen gikk opp med 5,1 prosent sammenlignet med august i fjor. Omsetningen fra eksportmarkedet viser en vekst på 18 prosent, mens omsetningen fra hjemmemarkedet falt med 2,3 prosent.

Størst vekst i omsetningen var det for metallvareindustrien, som gikk opp 17,3 prosent. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri økte omsetningen med 16,6 prosent.

Nedgangen i omsetningen sammenlignet med samme måned i fjor var størst for bygging av skip og oljeplattformer, med 36,1 prosent.

Svakere enn i eurosonen

Norsk industriomsetning hadde en nedgang på 2,9 prosent fra juli 2010 til juli 2011, viser ujusterte tall. Industriomsetningen til landene i eurosonen gikk opp med 7,5 prosent i samme tidsrom, ifølge tall fra Eurostat .

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. August 2011
 
  Råserier.1
Januar-august 2011
Endring i prosent.
Januar-august 2010-
januar-august 2011
Råserier1
August 2011
Endring i prosent.
August 2010-
august 2011
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Mars 2011-mai 2011-
juni 2011-august 2011
 
Totalomsetning 1 027 034 7,7  128 285 18,3 -0,3
           
Utvinning og utvinningstjenester  432 603 18,7 55 227 41,1 1,3
Industri og bergverksdrift  494 701 0,6 64 173 5,3 -1,5
Hjemmemarked  289 265 -5,4 37 823 -2,2 -1,6
Eksportmarked  205 433 10,4 26 350 18,1 2,3
Kraftforsyning 99 729 2,4 8 884 6,3 -4,5
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  240 445 12,6 32 613 13,6 1,8
Investeringsvarer  126 108 -15,7 14 536 -13,6 -3,4
Konsumvarer  122 561 -0,2 16 694 7,7 -0,3
Energivarer  537 917 14,9 64 441 35,9 -4,9
 
1  Millioner kroner.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel juni til og med august mot mars til og med mai. Sesongjusterte endringer fra en måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.

Tabeller

Tabeller til publiseringen