54219_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
54219
Omlag uendret omsetning i industrien
statistikk
2011-09-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuli 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Omlag uendret omsetning i industrien

Sammenlignet med foregående tremånedersperiode var industriomsetningen uendret fra mai til og med juli 2011, viser sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2002-2011

Omsetningsindeks for industri. Januar 2002-juli 2011. 2005=100

Omsetningen innenfor metallvareindustrien økte med 12,5 prosent, og maskinindustrien viste en oppgang på 2,7 prosent. Begge næringer økte produksjonsvolumet i den siste tremånedersperioden, se Produksjonsindeks for industrien . En oppgang i omsetningen var det også for maskinreparasjon og installasjon, som økte med 7,7 prosent, og for næringsmiddelindustrien, som hadde en oppgang på 1,3 prosent i samme tidsrom.

Enkelte næringer hadde imidlertid redusert omsetning, slik som bygging av skip og oljeplattformer, som gikk ned 12,6 prosent. Omsetningen falt også innenfor oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, med 6,6 prosent, og i metallindustrien, med 2,7 prosent. Begge næringer opplevde prisfall i mai og juni.

Økt omsetning fra juni til juli

Sesongjusterte tall viser en oppgang i industriomsetningen på 5,1 prosent fra juni til juli i år. De fleste næringene i industrien viste økning i omsetning fra siste måned. En viktig bidragsyter var oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, som samlet gikk opp 19 prosent. Dette er et resultat av høyere priser innenfor dette markedet i juli måned. I tillegg bidro maskinindustrien og metallindustrien, med oppgang i omsetningen på henholdsvis 13 og 7,3 prosent.

Nedgang fra juli i fjor

Ujusterte tall for juli 2011 viser at industriomsetningen gikk ned med 2,7 prosent sammenlignet med juli i fjor. Omsetningen i hjemmemarkedet falt med 6,8 prosent, mens omsetning i eksportmarkedet gikk opp med 3,8 prosent.

Svakere enn i eurosonen

Norsk industriomsetning hadde en nedgang på 7,6 prosent fra juni 2010 til juni 2011, viser ujusterte tall. Industriomsetningen til landene i eurosonen gikk opp med 2,8 prosent i samme tidsrom, ifølge tall fra Eurostat .

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Juli 2011
 
  Råserier.1
Januar-juli 2011
Endring i prosent.
Januar-juli 2010-
januar-juli 2011
Råserier1
Juli 2011
Endring i prosent.
Juli 2010-juli 2011
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Februar 2011-april 2011-
mai 2011-juli 2011
 
Totalomsetning  898 412 6,3  122 901 12,2 -0,2
           
Utvinning og utvinningstjenester  377 222 15,9 58 454 32,9 -2,1
Industri og bergverksdrift  430 414 -0,1 54 622 -3,1 0,2
Hjemmemarked  252 825 -5,4 31 995 -7,2 -0,3
Eksportmarked  177 587 8,4 22 627 3,2 3,8
Kraftforsyning 90 776 2,0 9 825 7,8 0,6
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  207 791 12,5 27 524 10,7 5,1
Investeringsvarer  111 300 -16,2 13 478 -17,1 -1,6
Konsumvarer  105 904 -1,3 13 066 -7,1 0,6
Energivarer  473 417 12,6 68 833 26,7 -6,5
 
1  Millioner kroner.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikken tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel mai til og med juli mot februar til og med april. Sesongjusterte endringer fra en måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

 

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen