54217_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
54217
Uendret industriomsetning
statistikk
2011-08-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Uendret industriomsetning

Sesongjusterte tall viste at industriomsetningen var tilnærmet uendret fra 1. kvartal til 2. kvartal 2011.

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2002-2011

Industriens omsetning i hjemmemarkedet falt med 3,1 prosent i 2. kvartal, mens det var en vekst på 3,8 prosent på eksportmarkedet, ifølge sesongjusterte tall. En av næringene som dempet veksten i denne perioden var oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. For denne næringen falt omsetningen med 5,3 prosent, og dette er hovedsakelig drevet av prisfall, se Produsentprisindeksen . Metallindustrien trakk også industriomsetningen ned, med 3,6 prosent. Utviklingen skyldes både prisfall i metallindustrien samt nedgang i produksjonen fra 1. til 2. kvartal. Maskinindustri viste en nedgang på 4,7 prosent i samme tidsrom.

Blant næringene som opplevde omsetningsvekst i perioden, var næringsmiddelindustrien, med en oppgang på 3,5 prosent. For metallvareindustrien steg omsetningen med 8,1 prosent. Produksjonsindeksen viser også økning i produksjonsvolum for disse næringene i 2. kvartal, se Produksjonsindeks for industrien . Bygging av skip og oljeplattformer økte med 4,5 prosent.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2002-juni 2011. 2005=100

Fall i omsetning fra mai til juni

Sesongjusterte tall viser en nedgang i industriomsetningen på 5,5 prosent fra mai til juni.

De fleste næringene i industrien viste nedgang i omsetningen fra siste måned. Blant de som falt mest var oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, ned 17,3 prosent. I tillegg bidro maskinindustrien og metallindustrien med et fall i omsetningen på henholdsvis 14,7 og 8,9 prosent.

Nedgang fra juni i fjor

Ujusterte tall for juni 2011 viser at industriomsetningen gikk ned med 5,9 prosent sammenlignet med juni i fjor. Omsetningen i hjemmemarkedet falt med 11,4 prosent, mens omsetningen i eksportmarkedet gikk opp med 4,3 prosent.

Svakere enn i eurosonen

Norsk industriomsetning hadde en oppgang på 7,9 prosent fra mai 2010 til mai 2011, viser ujusterte tall. Industriomsetningen til landene i eurosonen gikk opp med 18 prosent i samme tidsrom, i følge tall fra Eurostat .

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Juni 2011
 
  Råserier.1
Januar-
juni 2011
Endring
i prosent.
Januar-
juni 2010-
januar-
juni 2011
Råserier.1
Juni 2011
Endring
i prosent.
Juni 2010-
juni 2011
Endringstall
i prosent.
Sesongjustert.
Januar 2011-
mars 2011-
april 2011-
juni 2011
 
Totalomsetning     776 554    5,5     122 067    -3,5    -2,6
           
Utvinning og utvinningstjenester  318 651 13,2 46 435 -0,8 -3,7
Industri og bergverksdrift  377 047 0,6 66 706 -5,7 0,3
Hjemmemarked  222 117 -4,5 40 666 -11,3 -3,1
Eksportmarked  154 929 9,2 26 040 4,5 3,7
Kraftforsyning 80 856 1,2 8 926 0,5 -6,7
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  180 285 12,8 33 204 5,6 0,9
Investeringsvarer 98 320 -15,7 17 183 -19,3 -2,2
Konsumvarer 93 470 0,3 16 537 -2,7 2,8
Energivarer  404 480 10,4 55 144 -2,8 -5,7
 
1  Millioner kroner.

Fra industri til utvinningstjenester

Fra og med januar 2011 er flere bedrifter omklassifisert fra industriell til tjenesteytende virksomhet i bedrifts- og foretaksregisteret. I omsetningsstatistikken er disse bedriftene derfor flyttet fra industri til utvinning og utvinningstjenester. Endringene er også innarbeidet i populasjonsgrunnlaget som benyttes for å blåse opp utvalget til populasjonsnivå. Se mer om endringene i årsstatistikk for olje og gassvirksomhet .

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel april til og med juni mot januar til og med mars. Sesongjusterte endringer fra en måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Svarinngang

Svarinngangen for juni 2011 ble noe svakere enn normalt grunnet ferieavvikling i næringslivet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.

Tabeller

Tabeller til publiseringen