54215_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
54215
Fall i industriomsetningen
statistikk
2011-07-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmai 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fall i industriomsetningen

Industriomsetningen hadde en nedgang på 1,3 prosent i perioden mars-mai i år sammenlignet med den foregående tremånedersperioden, viser sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2002-mai 2011. 2005=100

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2002-2011

For den siste tremånedersperioden falt omsetningen innenfor bygging av skip og oljeplattformer med 4,5 prosent, viser sesongjusterte tall. Noe av nedgangen skyldes omklassifiseringen av flere industribedrifter fra industri til utvinningstjenester (se også tekstboks). Næringene næringsmiddel og maskinreparasjon og -installasjon viste også lavere omsetning i perioden, med nedgang på henholdsvis 3,5 og 2,7 prosent.

Blant næringer som viste økt omsetning denne perioden, var metallvareindustrien, med en vekst på 5,8 prosent, samt gummivare, plast og mineralsk industri, med økning på 4,8 prosent.

Økning i omsetning fra april til mai

Sesongjusterte tall viser en økning i industriomsetningen med 1,9 prosent siste måned. De største bidragene til denne økningen kommer fra metallvareindustrien og gummivare, plast og mineralsk industri, med en vekst på henholdsvis 16,2 og 18,6 prosent.

Vekst fra mai i fjor

Ujusterte tall for mai 2011 viser at industriomsetningen gikk opp med 6 prosent sammenlignet med mai i fjor. Omsetningen fra eksportmarkedet viser en vekst på 22,2 prosent, mens omsetning fra hjemmemarkedet falt med 3,6 prosent.

Størst vekst i omsetningen var det for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, med 19,5 prosent, og for gummivare, plast og mineralsk industri, med 25,8 prosent.

Nedgangen i omsetningen sammenlignet med samme måned i fjor var størst for bygging av skip og oljeplattformer, med 28,2 prosent.

Svakere enn i eurosonen

Norsk industriomsetning hadde en oppgang på 0,2 prosent fra april 2010 til april 2011, viser ujusterte tall. Industriomsetningen til landene i eurosonen gikk opp med 10 prosent i samme tidsrom, ifølge tall fra Eurostat .

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Mai 2011
 
  Råserier.1
Januar-mai 2011
Endring i prosent.
Januar-mai 2010-
januar-mai 2011
Råserier1
Mai 2011
Endring i prosent.
Mai 2010-mai 2011
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Desember 2010-februar 2011-
mars 2011-mai 2011
 
Totalomsetning  652 886 7,1  123 297 7,4 -3,4
           
Utvinning og utvinningstjenester  271 948 15,9 47 038 7,7 -0,4
Industri og bergverksdrift  309 081 1,7 64 592 6,4 -1,3
Hjemmemarked  180 429 -3,4 37 082 -3,0 -5,0
Eksportmarked  128 650 9,9 27 509 22,4 2,4
Kraftforsyning 71 858 1,2 11 667 11,5 -8,8
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  146 940 14,4 32 825 20,4 1,0
Investeringsvarer 81 247 -14,7 16 291 -11,1 -3,4
Konsumvarer 75 435 -1,0 14 530 0,5 -2,9
Energivarer  349 263 12,8 59 650 8,9 -4,1
 
1  Millioner kroner.

Fra industri til utvinningstjenester

Fra og med januar 2011 er flere bedrifter omklassifisert fra industriell til tjenesteytende virksomhet i bedrifts- og foretaksregisteret. I omsetningsstatistikken er disse bedriftene derfor flyttet fra industri til utvinning og utvinningstjenester. Endringene er også innarbeidet i populasjonsgrunnlaget som benyttes for å blåse opp utvalget til populasjonsnivå. Se mer om endringene i årsstatistikk for olje og gassvirksomhet .

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel desember til og med februar mot september til og med november. Sesongjusterte endringer fra en måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen