54213_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
54213
Lavere omsetning i industrien
statistikk
2011-06-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere omsetning i industrien

Industriomsetningen hadde en nedgang på 2 prosent i perioden februar til april i år sammenlignet med den foregående tremånedersperioden, viser sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2002-april 2011. 2005=100

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2002-2011

For den siste tremånedersperioden falt omsetningen innenfor bygging av skip og oljeplattformer med 12,7 prosent, viser sesongjusterte tall. Noe av nedgangen skyldes omklassifiseringen av flere industribedrifter fra industri til utvinningstjenester (se også tekstboks). Næringene maskinreparasjon og -installasjon samt maskinindustri viste også lavere omsetning i perioden, med nedgang på henholdsvis 11,8 og 11,3 prosent.

Blant næringer som viste økt omsetning denne perioden var metallvareindustrien, med en vekst på 7,2 prosent, og gummi, plast og mineralsk industri, med økning på 4,3 prosent.

Økning i omsetning fra mars til april

Sesongjusterte tall viser en økning i industriomsetningen med 2,1 prosent siste måned. Det største bidraget til denne økningen kommer fra bygging av skip og oljeplattformer med en vekst på 38,6 prosent, noe som skyldes flere store leveranser i april. Størst prosentvis nedgang i omsetning siste måned hadde annen verkstedsindustri og møbel- og annen industri, med henholdsvis 19,2 og 10,9 prosent.

Tilnærmet uendret fra april i fjor

Ujusterte tall for april 2011 viser at industriomsetningen gikk opp med 0,2 prosent sammenlignet med april i fjor. Omsetningen fra eksportmarkedet viser en vekst på 14,5 prosent, mens omsetning fra hjemmemarkedet falt med 8 prosent.

Størst vekst i omsetningen var det for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, med 19,8 prosent, og for bygging av skip og oljeplattformer, med 18,4 prosent.

Nedgangen i omsetningen sammenlignet med samme måned i fjor var størst for maskinindustrien, med 33,9 prosent, og for maskinreparasjon- og installasjon, med 22,7 prosent.

Svakere enn i eurosonen

Norsk industriomsetning hadde en nedgang på 2,8 prosent fra mars 2010 til mars 2011, viser ujusterte tall. Industriomsetningen til landene i eurosonen gikk opp med 11 prosent i samme tidsrom, ifølge tall fra Eurostat .

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. April 2011
 
  Råserier.1
Januar-april 2011
Endring i prosent.
Januar-april 2010-
januar-april 2011
Råserier1
April 2011
Endring i prosent.
April 2010-april 2011
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
November 2010-januar 2011-
februar 2011-april 2011
 
Totalomsetning  529 589 7,1  128 068 7,8 -3,6
           
Utvinning og utvinningstjenester  224 910 17,8 57 703 19,3 -1,3
Industri og bergverksdrift  244 489 0,6 59 510 0,4 -2,0
Hjemmemarked  143 347 -3,5 34 803 -7,5 -6,0
Eksportmarked  101 141 7,0 24 707 14,1 2,1
Kraftforsyning 60 191 -0,6 10 856 -3,0 -14,6
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  114 115 12,8 27 788 4,5 0,6
Investeringsvarer 64 956 -15,6 15 957 -13,3 -7,5
Konsumvarer 60 905 -1,4 14 389 2,0 -1,5
Energivarer  289 613 13,7 69 934 17,1 -3,5
 
1  Millioner kroner.

Fra industri til utvinningstjenester

Fra og med januar 2011 er flere bedrifter omklassifisert fra industriell til tjenesteytende virksomhet i bedrifts- og foretaksregisteret. I omsetningsstatistikken er disse bedriftene derfor flyttet fra industri til utvinning og utvinningstjenester. Endringene er også innarbeidet i populasjonsgrunnlaget som benyttes for å blåse opp utvalget til populasjonsnivå. Se mer om endringene i årsstatistikk for olje og gassvirksomhet .

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel desember til og med februar mot september til og med november. Sesongjusterte endringer fra en måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen