54211_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
54211
Stabil industriomsetning
statistikk
2011-05-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmars 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil industriomsetning

Industriomsetningen hadde en mindre nedgang på 0,7 prosent fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal 2011, viser sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2002-mars 2011. 2005=100

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2002-2011

Omsetningen innenfor bygging av skip og oljeplattformer falt med 27 prosent fra 4. kvartal 2010 til 1. kvartal i år, viser sesongjusterte tall. Noe av nedgangen skyldes omklassifiseringen av flere bedrifter fra industri til utvinningstjenester (se også tekstboks). Næringene maskinindustri og maskinreparasjon og -installasjon viste også nedgang i omsetningen i 1. kvartal 2011. Reduksjonen var på henholdsvis 5,7 og 5,4 prosent.

Blant næringer som viste økt omsetning i 1. kvartal 2011, var metallindustri med en vekst på 9,2 prosent, og data- og elektrisk utstyrsindustri, opp 7,1 prosent. Veksten for begge næringer kan blant annet forklares med økt produksjonsvolum, se Produksjonsindeks for industrien . Prisvekst på metaller i 1. kvartal 2011 bidrar også til å forklare omsetningsveksten i metallindustrien.

Fall i omsetning fra februar til mars

Industriomsetningen falt med 3,6 prosent fra februar til mars i år, viser sesongjusterte tall. Det største fallet var innenfor bygging av skip og oljeplattformer med 9,6 prosent. Metallvareindustri hadde en nedgang i omsetningen på 6,7 prosent. Metallindustri viste en liten nedgang på 0,8 prosent. Noe lavere priser på metaller i mars sammenlignet med februar medvirket til nedgangen i denne næringen, se Produsentprisindeksen .

Nedgang fra mars i fjor

Ujusterte tall for mars 2011 viser at omsetningen gikk ned 2,7 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Nedgangen skyldes mindre omsetning i hjemmemarkedet, mens eksportrettet omsetning viser en vekst i samme periode. Næringen som trakk mest ned var bygging av skip og oljeplattformer, der omsetningen er redusert med 34 prosent. Maskinindustri samt maskinreparasjon og -installasjon falt med henholdsvis 9,6 og 11,3 prosent. Omsetningen i næringsmiddelindustri gikk ned med 3,2 prosent fra mars i fjor.

Næringer innenfor gruppen gummivare, plast og mineralsk industri viste en oppgang på 15,6 prosent, mens metallindustrien hadde en oppgang på 21,8 prosent i samme tidsrom. Omsetningen for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri steg med 4,3 prosent sammenlignet med mars i fjor.

Lavere vekst enn i eurosonen

Norsk industriomsetning hadde en oppgang på 3,3 prosent fra februar 2010 til februar 2011, viser ujusterte tall. Industriomsetningen til landene i eurosonen gikk opp med 16 prosent i samme tidsrom, ifølge tall fra Eurostat .

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Mars 2011
 
  Råserier.1
Januar-mars 2011
Endring i prosent.
Januar-mars 2010-
januar-mars 2011
Råserier1
Mars 2011
Endring i prosent.
Mars 2010-
mars 2011
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Oktober 2010-desember 2010-
januar 2011-mars 2011
 
Totalomsetning  402 106 7,0  142 800 5,3 0,4
           
Utvinning og utvinningstjenester  167 320 17,3 59 199 18,9 3,5
Industri og bergverksdrift  185 549 0,9 67 397 -2,5 -0,5
Hjemmemarked  109 799 -1,0 39 364 -7,0 -4,7
Eksportmarked 75 750 3,9 28 033 4,6 6,1
Kraftforsyning 49 237 -0,2 16 204 -3,2 -2,1
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 86 390 15,9 31 499 13,6 4,2
Investeringsvarer 49 378 -15,7 18 458 -17,9 -8,6
Konsumvarer 46 755 -1,9 16 781 -4,5 -0,8
Energivarer  219 583 12,6 76 062 12,1 1,2
 
1  Millioner kroner.

Fra industri til utvinningstjenester

Fra og med januar 2011 er flere bedrifter omklassifisert fra industriell til tjenesteytende virksomhet i bedrifts- og foretaksregisteret. I omsetningsstatistikken er disse bedriftene derfor flyttet fra industri til utvinning og utvinningstjenester. Endringene er også innarbeidet i populasjonsgrunnlaget som benyttes for å blåse opp utvalget til populasjonsnivå. Se mer om endringene i årsstatistikk for olje og gassvirksomhet .

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel desember til og med februar mot september til og med november. Sesongjusterte endringer fra en måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.

Tabeller

Tabeller til publiseringen