54209_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
54209
Økt omsetning i industrien
statistikk
2011-04-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt omsetning i industrien

Industriomsetningen hadde en oppgang på 1,9 prosent i perioden desember 2010 til og med februar 2011 sammenlignet med den foregående tremånedersperioden, viser sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2002-2011

Veksten i tremånedersperioden skyldes i stor grad en økning på 21 prosent i oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Metallindustrien bidro også med en vekst på 12,4 prosent. Det er hovedsakelig prisvekst som ligger bak denne utviklingen, se Produsentprisindeksen .

Omsetningen innenfor bygging av skip og oljeplattformer falt med 15,3 prosent. Maskinindustrien gikk ned med 12,5 prosent, hvorav hjemmemarkedet og eksportmarkedet gikk ned med henholdsvis 16,6 og 5,2 prosent. Maskinreparasjon og installasjon gikk ned med 6,3 prosent i samme tidsrom.

Fall i omsetning fra januar til februar

Industriomsetningen falt med 1,4 prosent fra januar til februar i år, viser sesongjusterte tall. Omsetningen innenfor kjemiske råvarer gikk ned 5,7 prosent. Nedgangen i kjemiske råvarer henger sammen med midlertidige driftsstanser, se Produksjonsindeks for industrien . Maskinindustrien gikk ned med 9,9 prosent i perioden.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2002-februar 2011. 2005=100

Vekst fra februar i fjor

Ujusterte tall for februar 2011 viser at omsetningen gikk opp 3,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Oppgangen skyldes i stor grad en vekst på 22,4 prosent i omsetningen innenfor oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Metallindustrien bidro også til denne utviklingen med en oppgang på 28,2 prosent. Metallvareindustrien gikk opp med 5,4 prosent. I motsatt retning trakk bygging av skip og oljeplattformer og maskinindustrien, med en nedgang på henholdsvis 20,1 og 26,1 prosent. Omsetningen i næringsmiddelindustrien var om lag uendret siden februar i fjor.

Lavere vekst enn i eurosonen

Norsk industriomsetning hadde en oppgang på 2,3 prosent fra januar 2010 til januar 2011, viser ujusterte tall. Industriomsetningen til landene i eurosonen gikk opp med 16,1 prosent i samme tidsrom, ifølge tall fra Eurostat . Disse tallene må ses i sammenheng med at nedgangen for norsk industri etter finanskrisen ikke var like markant som for landene i eurosonen, og hadde et noe annet forløp blant annet på grunn av forskjeller i næringsstrukturen.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Februar 2011
 
  Råserier.1
Januar-februar 2011
   Endring i prosent.
Januar-februar 2010-
januar-februar 2011
   Råserier1
Februar 2011
   Endring i prosent.
Februar 2010-
februar 2011
   Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
September 2010-november 2010-
desember 2010-februar 2011
 
Totalomsetning  259 306 8,0  124 546 1,9 7,4
           
Utvinning og utvinningstjenester  108 121 16,5 50 183 5,7 10,3
Industri og bergverksdrift  118 152 3,0 59 797 3,4 1,9
Hjemmemarked 70 435 2,6 35 656 4,0 -0,9
Eksportmarked 47 717 3,6 24 141 2,5 7,3
Kraftforsyning 33 033 1,3 14 566 -14,0 20,3
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 54 891 17,2 27 614 16,3 5,5
Investeringsvarer 30 920 -14,3 15 563 -14,2 -6,6
Konsumvarer 29 974 -0,3 15 431 0,7 -0,2
Energivarer  143 521 12,9 65 937 1,4 15,1
 
1  Millioner kroner.

Fra industri til utvinningstjenester

Fra og med januar 2011 er flere bedrifter omklassifisert fra industriell til tjenesteytende virksomhet i bedrifts- og foretaksregisteret. I omsetningsstatistikken er disse bedriftene derfor flyttet fra industri til utvinning og utvinningstjenester. Endringene er også innarbeidet i populasjonsgrunnlaget som benyttes for å blåse opp utvalget til populasjonsnivå. Se mer om endringene i årsstatistikk for olje- og gassvirksomhet .

Endring av populasjonsgrunnlag

I tråd med kommende endringer i publiseringen av årsstatistikk for industrien er omsetning fra virksomheter som er klassifisert som hjelpeforetak og holdingsselskaper i konsern holdt utenfor den definerte populasjonen for den månedlige omsetningsstatistikken.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel desember til og med februar mot september til og med november. Sesongjusterte endringer fra en måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.

Tabeller

Tabeller til publiseringen