54207_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
54207
Vekst i industriomsetningen
statistikk
2011-03-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i industriomsetningen

Industriomsetningen hadde en oppgang på 3,1 prosent i perioden november 2010 til og med januar 2011 sammenlignet med den foregående tremånedersperioden, viser sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2002-2011

Omsetningsindeks for industri. Januar 2002-januar 2011. 2005=100

Omsetningsvekst for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var hovedårsaken til veksten i industriomsetningen i den siste tremånedersperioden. Næringene hadde en samlet vekst på 35 prosent. Denne økningen kan delvis forklares av prisvekst som disse næringene opplever for tiden, se Produsentprisindeksen . Den viktigste årsaken er likevel en naturlig oppgang etter en planlagt driftstans i den forrige tremånedersperioden. Driftsstansen førte til at hele næringen hadde et kraftig fall i omsetningen i september 2010. Metallindustrien økte sin omsetning med 8,8 prosent i samme tidsrom.

Blant næringer som trakk omsetningen ned, var metallvareindustrien med en nedgang på 6,8 prosent. Maskinindustri og trelast- og trevareindustri meldte også om nedgang på henholdsvis 4,2 og 3,4 prosent.

Økt omsetning fra desember til januar

Industriens omsetning økte med 1,2 prosent fra desember 2010 til januar i år, viser sesongjusterte månedstall. Det største bidraget kom fra maskinindustrien som hadde en vekst på 23 prosent. Økt produksjon kan være noe av forklaringen bak resultatet, se Produksjonsindeks for industrien .

Vekst fra januar i fjor

Ujusterte tall viser at omsetningen gikk opp 2,3 prosent de siste tolv månedene. Oppgangen var mest markant innenfor metallindustri, som gikk opp 25 prosent. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri steg også, 23 prosent. Omsetningen for bygging av skip og oljeplattformer gikk i motsatt retning, ned med 21 prosent, mens maskinreparasjon og installasjon falt 17 prosent. Næringsmiddelindustrien hadde en nedgang i omsetning på 2,4 prosent i samme tidsrom.

Lavere vekst enn i eurosonen

Norsk industriomsetning var om lag uendret fra desember 2009 til desember 2010, viser ujusterte tall. Industriomsetningen til landene i eurosonen gikk opp med 13,7 prosent i samme tidsrom, ifølge tall fra Eurostat . Disse tallene må ses i sammenheng med at nedgangen for norsk industri etter finanskrisen ikke var like markant som for landene i eurosonen, og hadde et noe annet forløp blant annet på grunn av forskjeller i næringsstrukturen.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Januar 2011
 
  Råserier.1.
Januar 2011
Endring i prosent.
Januar 2010-
januar 2011
Råserier1.
Januar 2011
Endring i prosent.
Januar 2010-
januar 2011
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
August 2010-oktober 2010-
november 2010-januar 2011
 
Totalomsetning  134 668 14,2  134 668 14,2 13,1
           
Utvinning og utvinningstjenester 57 554 26,9 57 554 26,9 22,4
Industri og bergverksdrift 58 348 2,6 58 348 2,6 3,0
Hjemmemarked 34 742 1,1 34 742 1,1 2,7
Eksportmarked 23 606 4,8 23 606 4,8 4,8
Kraftforsyning 18 766 19,6 18 766 19,6 25,7
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 27 484 19,0 27 484 19,0 4,0
Investeringsvarer 15 695 -12,5 15 695 -12,5 -1,7
Konsumvarer 14 276 -3,1 14 276 -3,1 -1,9
Energivarer 77 214 24,3 77 214 24,3 28,2
 
1  Millioner kroner.

Fra industri til utvinningstjenester

Fra og med januar 2011 er flere bedrifter omklassifisert fra industriell til tjenesteytende virksomhet i Bedrifts- og foretaksregisteret. I omsetningsstatistikken er disse bedriftene derfor flyttet fra industri til utvinning og utvinningstjenester. Endringene er også innarbeidet i populasjonsgrunnlaget som benyttes for å blåse opp utvalget til populasjonsnivå. Se mer om endringene i årsstatistikk for olje og gassvirksomhet .

Endring av populasjonsgrunnlag

I tråd med kommende endringer i publiseringen av årsstatistikk for industrien er omsetning fra virksomheter som er klassifisert som hjelpeforetak og holdingsselskaper i konsern, holdt utenfor den definerte populasjonen for den månedlige omsetningsstatistikken.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel november til og med januar mot august til og med oktober. Sesongjusterte endringer fra en måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.

Utvidet frigivning i Statistikkbanken

Fra og med november 2010 publiseres serier for årstall i Statistikkbanken (tabell 08534). Indekstallene i årstabellen er beregnet som det aritmetiske gjennomsnittet av de ujusterte månedstallene for det gjeldende året.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen