54205_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/maaned
54205
Bransjevise forskjeller i industriomsetning
statistikk
2011-02-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bransjevise forskjeller i industriomsetning

Samlet sett var industriens omsetning i 2010 om lag uendret fra 2009, men det er til dels store bransjevise forskjeller. Ulike næringer befinner seg i forskjellige faser av konjunkturforløpet.

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2001-2010

Omsetningsindeks for industri. Januar 2001-desember 2010. 2005=100

Samlet sett har industriomsetningen hatt en stabil utvikling gjennom 2010, og endte om lag uendret i forhold til nivået i 2009. Omsetningen for eksportmarkedet økte med 3,7 prosent, mens hjemmemarkedet viste en nedgang på 2,8 prosent (se også statistikk for utenrikshandel ). Ser man nærmere på utviklingen for de enkelte næringene har noen hentet seg betydelig opp etter konjunkturnedgangen, mens andre har hatt et fall i omsetningen i 2010.

Stor omsetningsvekst for metaller og kjemiske råvarer i 2010

Omsetningen innenfor metallindustrien viste en oppgang på 28,1 prosent sammenlignet med 2009. Ikke-jernholdige metaller har økt mest, der omsetningsvekst innenfor aluminium og nikkel har bidratt sterkt. Årsaken er både økt produksjon (se Produksjonsindeks for industrien ) og prisvekst (se Produsentprisindeksen ) drevet av kraftig oppgang i etterspørselen fra eksportmarkedet. Den kraftige økningen i etterspørselen etter metaller er i stor grad knyttet til rask bedring av den kinesiske økonomien etter finanskrisen. For mer om prisutvikling i metallindustrien, se SSB-magasinet: Prisutviklingen i metallindustrien i perioden 2000-2010 .

Omsetningen for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri har hentet seg inn etter et fall fra 2008 til 2009. Samlet viste næringene en omsetningsvekst på 15,3 prosent fra 2009 til 2010. Oppgangen henger blant annet sammen med bedrede markedsforhold i solcellerelatert industri.

Redusert omsetning for maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer i 2010

Omsetningen for maskinindustrien sank 17,1 prosent i 2010. Nedgangen gjelder både for hjemme- og eksportmarkedet. Noe av forklaringen er redusert aktivitet innenfor skipsbygging i Norge og i utlandet, der den norske maskinindustrien er en viktig underleverandør. Se også statistikk for utenrikshandel .

Innenfor bygging av skip og oljeplattformer var fallet på 11,6 prosent. Næringen hadde en betydelig ordrebeholdning når finanskrisen slo inn, og har dermed klart å holde høy aktivitet gjennom 2009 og 2010, med betydelige leveranser og høy omsetning. Omsetningen har likevel falt i 2010 sammenlignet med 2009, men er fortsatt på et høyt nivå historisk sett.

Næringsmiddelindustrien hadde en nedgang i omsetning på 3,6 prosent fra 2009.

Vekst i industriomsetningen i 4. kvartal 2010

Sesongjusterte tall viser at industriens omsetning gikk opp 1,9 prosent i 4. kvartal sammenlignet med foregående kvartal. Den største bidragsyteren var oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri med en samlet økning på 33 prosent. I tillegg steg omsetningen for bygging av skip og oljeplattformer med 5,7 prosent og for metallindustrien med 5,6 prosent. Blant næringer som meldte om nedgang var metallvareindustri og maskinindustri. med henholdsvis 8,8 og 7,2 prosent.

Lavere vekst enn i eurosonen

Norsk industriomsetning gikk opp med 4,7 prosent fra november 2009 til november 2010, viser ujusterte tall. I følge tall fra Eurostat gikk industriomsetningen til landene i eurosonen opp med 13,8 prosent i samme tidsrom. Disse tallene må ses i sammenheng med at nedgangen for norsk industri gjennom finanskrisen ikke var like markant som for landene i eurosonen og hadde et noe annet forløp blant annet på grunn av forskjeller i næringsstrukturen.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Desember 2010
 
  Råserier.1
Januar-desember 2010
Endring i prosent.
Januar-desember 2009-
januar-desember 2010
Råserier.1
Desember 2010
Endring i prosent.
Desember 2009-
desember 2010
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Juli 2010-september 2010-
oktober 2010-desember 2010
 
Totalomsetning 1 483 089 5,3  144 387 14,0 10,6
           
Utvinning og utvinningstjenester  562 204 5,8 57 462 22,0 18,3
Industri og bergverksdrift  766 511 -0,4 66 088 0,0 1,8
Hjemmemarked  483 899 -2,8 42 918 -2,3 2,2
Eksportmarked  282 614 3,8 23 170 4,4 -7,0
Kraftforsyning  154 374 44,2 20 837 55,0 14,1
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  333 736 8,9 28 037 9,7 0,9
Investeringsvarer  229 635 -11,7 20 108 -13,2 -1,6
Konsumvarer  195 031 -2,2 16 491 -3,2 -1,8
Energivarer  724 686 12,8 79 751 31,0 23,6
 
1  Millioner kroner.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel oktober til og med desember mot juli til og med september. Sesongjusterte endringer fra en måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.

Utvidet frigivning i statistikkbanken

Fra og med november 2010 publiseres serier for årstall i statistikkbanken ( tabell 08534 ). Indekstallene i årstabellen er beregnet som det aritmetiske gjennomsnittet av de ujusterte månedstallene for det gjeldende året.

 

Tabeller

Tabeller for publiseringen