84821_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
84821
Fortsatt vekst i industriomsetning
statistikk
2012-10-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt vekst i industriomsetning

Industriomsetningen hadde en oppgang på 0,8 prosent i perioden juni til og med august 2012 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2003-august 2012. 2005=100

Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2005-2011

Data- og elektrisk utstyrindustri hadde en vekst i omsetningen på 4,7 prosent den siste tremånedersperioden. Veksten skyldes oppgang i omsetning rettet mot eksportmarkedet, der økningen var på hele 13,6 prosent. Bygging av skip og oljeplattformer gikk opp 1,4 prosent. Kjemiske råvarer hadde en økning på hele 17,6 prosent, noe som skyldes til dels lav omsetning i den foregående perioden på grunn av omfattende revisjonsstans ved flere anlegg (se også Produksjonsindeks for industrien ).

Næringer med omsetningsfall var blant annet gummivare, plast og mineralsk industri, som hadde en samlet nedgang på 5,6 prosent. Ikke-jernholdige metaller opplevde også en reduksjon i omsetning, på 2,3 prosent.

Industriomsetningen uendret fra juli til august

Industriomsetningen steg 0,1 prosent fra juli til august 2012, viser sesongjusterte månedstall. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri viste en samlet økning i omsetningen på 2,7 prosent. Dette er delvis et resultat av videre prisoppgang innenfor raffinerte produkter, samtidig som kjemiske råvarer også hadde vekst i omsetningen siste måned.

Næringer med redusert omsetning fra juli til august var blant annet metallindustri samt papir- og papirvareindustri. Nedgangen var på henholdsvis 1,9 og 8,5 prosent. Nedgangen i metallindustrien kan knyttes til svake markedsforhold og prisfall (se Produsentprisindeksen ). Også bygging av skip og oljeplattformer hadde en nedgang i omsetningen siste måned. For denne næringen henger omsetningen ofte sammen med leveransen av varen. Få store leveranser siste måned var årsak til lavere omsetningstall.

Kraftig vekst i maskinindustrien

Ujusterte tall viser at industriomsetningen økte med 5,8 prosent fra august i fjor til august i år.

Størst omsetningsvekst var det for maskinindustri, som økte 26 prosent. Dette skyldes både økt volum og prisvekst i perioden. Bygging av skip og oljeplattformer hadde en økning på 23,5 prosent, samtidig som oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri gikk opp 15,3 prosent. Produsentprisindeksen viser at raffinerte petroleumsprodukter hadde en prisvekst på 11,8 prosent i samme periode, og dermed var med på å løfte veksten i omsetning for denne gruppen.

Omsetningen i metallindustri falt sammenlignet med i fjor, og var i august 14 prosent lavere enn på samme tid i 2011. Papir- og papirvareindustri hadde i perioden en reduksjon i omsetningen på 8,2 prosent.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. August 2012
  Råserier.1
Januar-august 2012
Endring i prosent.
Januar-august 2011-
januar-august 2012
Råserier1
August 2012
Endring i prosent.
August 2011-august 2012
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Mars 2012-mai 2012-
juni 2012-august 2012
Totalomsetning 1 102 553 7,4  133 342 4,3 -2,1
           
Utvinning og utvinningstjenester  503 960 16,6 59 418 8,0 -4,7
Industri og bergverksdrift  525 910 6,4 66 864 4,8 0,2
Hjemmemarked  316 376 9,6 41 633 11,3 2,2
Eksportmarked  209 534 2,0 25 231 -4,4 -1,5
Kraftforsyning 72 685 -27,2 7 060 -22,0 -0,4
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  251 203 4,6 33 692 4,0 1,7
Investeringsvarer  145 611 15,5 16 392 12,5 0,5
Konsumvarer  126 444 3,5 16 581 1,8 -0,6
Energivarer  579 296 7,7 66 676 3,2 -6,9
1  Millioner kroner.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel juni til og med august mot mars til og med mai. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.