84819_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
84819
Oppgang i industriomsetningen
statistikk
2012-09-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuli 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i industriomsetningen

Industriomsetningen hadde en oppgang på 0,9 prosent i perioden mars til og med juli 2012, sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Dette viser sesongjusterte tall.

Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt1. 2006-2012

Omsetningsindeks for industri. Januar 2003-juli 2012. 2005=100

Næringen som bidro mest til oppgangen var bygging av skip og oljeplattformer, der omsetningen gikk opp hele 25,5 prosent. Også maskinindustri hadde en markant omsetningsvekst, og flere aktører meldte om store leveranser i denne perioden. Positive tall innenfor disse næringer skyldes i stor grad ferdigstilte ordrer som leveres til olje- og gassektoren, se også Produksjonsindeks for industrien . Vekst var det også innenfor dataindustri og elektrisk utstyrindustri som steg med 6,3 prosent. Dette skyldtes stor omsetning rettet mot eksportmarkedet der økningen var på hele 12,8 prosent.

Næringer med redusert omsetning var blant andre oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, som samlet falt med 5,9 prosent i den siste tremånedersperioden. En viktig årsak til fallet var prisnedgang innenfor petroleumsprodukter i mai og juni, se Produsentprisindeksen . Det samme gjaldt for metallindustrien der omsetningen ble redusert med 6,2 prosent. Næringen som helhet viste prisfall i juli, mens ikke-jernholdige metaller har hatt en vedværende nedgang i pris siden mars i år.

Oppgang i industriomsetningen fra juni til juli

Industriomsetningen steg med 1,9 prosent fra juni til juli 2012, viser sesongjusterte månedstall. Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri viste en samlet økning i omsetningen på 17 prosent. Oppgangen kommer etter lave tall forrige måned, som var forårsaket av prisfall innenfor raffinerte produkter i mai og juni. I juli økte derimot prisene igjen, se Produsentprisindeksen .

Næringer med omsetningsfall var blant annet gummivarer, plast og mineralsk industri som hadde en nedgang på7,5 prosent, metallvareindustri opplevde også en reduksjon på 9,9 prosent nedgang.

Størst vekst for bygging av skip og oljeplattformer det siste året

Ujusterte tall viser at industriomsetningen økte med 8,6 prosent fra juli i fjor til juli i år.

De fleste næringer viste omsetningsvekst i perioden. Størst omsetningsvekst var det for bygging av skip og oljeplattformer, som økte med hele 50,9 prosent. Maskinindustri samt dataindustri, elektrisk utstyrsindustri økte med henholdsvis 21,2 og 12,8 prosent. Maskinreparasjon og -installasjon hadde en omsetningsoppgang på 11,6 prosent, mens næringsmiddelindustrien bidro med en oppgang på 12 prosent.

Metallindustri og metallvareindustrien var blant næringene med redusert omsetning. Nedgangen var på henholdsvis 14,4 og 9,9 prosent fra juli 2011 til juli 2012.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Juli 2012
  Råserier.1
Januar-
juli 2012
Endring i prosent.
Januar-juli 2011-
Januar-juli 2012
Råserier.1
Juli 2012
Endring i prosent.
Juli 2011-
juli 2012
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Februar 2012-april 2012-
mai 2012-juli 2012
Totalomsetning  970 272 8,0  123 844 0,8 -0,1
           
Utvinning og utvinningstjenester  444 790 17,9 58 491 -0,2 -1,5
Industri og bergverksdrift  459 824 6,8 59 308 9,0 1,0
Hjemmemarked  275 876 9,7 35 847 18,2 1,8
Eksportmarked  183 948 2,7 23 461 -2,5 -1,0
Kraftforsyning 65 660 -27,7 6 046 -38,9 -2,6
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  218 279 5,0 29 157 5,8 1,4
Investeringsvarer  129 091 15,8 16 072 19,9 5,1
Konsumvarer  110 249 4,1 14 137 8,4 0,5
Energivarer  512 654 8,3 64 478 -6,4 -2,4
1  Millioner kroner.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel mars til og med juli mot februar til og med april. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.