84817_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
84817
Tilnærmet uendret industriomsetning
statistikk
2012-08-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuni 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tilnærmet uendret industriomsetning

Industriomsetningen hadde et beskjedent fall på 0,5 prosent fra 1. kvartal til 2. kvartal 2012, viser sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2003-juni 2012. 2005=100

Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2005-2011

Næringer med svak omsetning var oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, som samlet falt med 5,9 prosent. En viktig årsak var prisnedgangen innenfor petroleumsprodukter i mai og juni, se Produsentprisindeksen . Blant næringer med vekst i omsetningen i 2. kvartal 2012 var bygging av skip og oljeplattformer, med en oppgang på 15,5 prosent. Vekst var det også innenfor maskinindustrien som steg med 4,9 prosent. Begge næringer hadde høyere produksjonsvolum i perioden som følge av veksten i olje- og gassinvesteringene, se Produksjonsindeks for industrien .

Liten nedgang i industriomsetningen fra mai til juni

Industriomsetningen falt med 0,9 prosent fra mai til juni 2012, viser sesongjusterte månedstall. Bygging av skip og oljeplattformer viste en betydelig nedgang i perioden, men dette skyldes svært høy omsetning i mai, som følge av flere store leveranser.

Næringer som dempet fallet, var metallindustri og metallvareindustri som steg med henholdsvis 8,4 og 5,8 prosent.

Vekst fra juni 2011

Ujusterte tall viser at industriomsetningen økte med 6,5 prosent fra juni i fjor til juni i år.

Næringen med størst omsetningsvekst var bygging av skip og oljeplattformer med en økning på 35,3 prosent. Maskinindustri økte med 23,9 prosent, etterfulgt av data-, elektrisk utstyrsindustri med en omsetningsvekst på 11,2 prosent.

Metallindustri samt maskinreparasjon og -installasjon var blant næringene med redusert omsetning. Begge gikk ned med 5,9 prosent fra juni 2011 til juni 2012.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Juni 2012
  Råserier.1
Januar-juni 2012
Endring i prosent.
Januar-juni 2011-
Januar-juni 2012
Råserier1
Juni 2012
Endring i prosent.
Juni 2011-
juni 2012
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Januar 2012-mars 2012-
april 2012-juni 2012
Totalomsetning  845 959 9,1  131 046 8,0 -0,5
           
Utvinning og utvinningstjenester  386 191 21,2 53 354 14,6 -3,2
Industri og bergverksdrift  400 199 6,4 70 400 7,1 -0,2
Hjemmemarked  239 994 8,6 43 977 11,1 -0,5
Eksportmarked  160 205 3,4 26 423 1,0 -2,0
Kraftforsyning 59 568 -26,4 7 291 -19,2 6,0
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  189 165 4,9 35 196 6,1 -1,7
Investeringsvarer  112 597 14,8 19 923 17,0 3,0
Konsumvarer 96 037 3,5 16 509 4,0 -0,8
Energivarer  448 159 10,8 59 417 7,6 -2,7
1  Millioner kroner.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel april til og med juni mot januar til og med mars. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.