84815_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
84815
Liten oppgang i industriomsetningen
statistikk
2012-07-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmai 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten oppgang i industriomsetningen

Industriomsetningen økte med 0,3 prosent i perioden mars til og med mai 2012, sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Dette viser sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2003-mai 2012. 2005=100

Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2005 - 2011

Det største bidraget til økningen i industriomsetningen kom fra næringsmiddelindustrien med en vekst på 3,1 prosent i perioden. Årsaken var både høyere priser og større solgt volum, se Produksjonsindeks for industrien . Det var også en økning på 8,1 prosent i omsetningen til maskinindustrien. Denne økningen kom hovedsakelig av vekst i hjemmemarkedet som en følge av høye investeringer i olje- og gassektoren, se investeringsstatistikk for olje og gass . Dataindustri, elektrisk utstyrsindustri steg med 1,8 prosent.

Flere næringer meldte om redusert omsetning i den siste tremånedersperioden. Blant disse var metallindustrien, som hadde en nedgang på 4,3 prosent i omsetningen. Lavere priser for metaller er hovedårsaken til dette, spesielt gjelder dette ikke-jernholdige metaller som har hatt et vedvarende prisfall siden mars i år, se Produsentprisindeksen .

Kjemiske råvarer hadde også en nedgang på 6,0 prosent, mens omsetning for papir- og papirvareindustri falt med 2,2 prosent. Nedbygging av norsk solcellerelatert industri, samt papirindustrien, er dermed med på å dempe indeksen.

Liten oppgang i omsetning fra april til mai

Industriomsetningen steg med 0,1 prosent fra april til mai 2012, viser sesongjusterte månedstall. Leveranser innenfor bygging av skip og oljeplattformer bidro til omsetningsvekst, næringen viste en oppgang på 27,6 prosent. Maskinindustri samt maskinreparasjon og - installasjon gikk opp med henholdsvis 3,4 og 2,4 prosent. Det motsatte var tilfelle for flere andre næringer, blant disse var oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, som samlet hadde en nedgang på 5,2 prosent. Prisnedgang innenfor raffinerte petroleumsprodukter var en viktig årsak til nedgangen, se Produsentprisindeksen .

Vekst fra mai 2011

Industriomsetningen har økt med 4,4 prosent fra mai i fjor, dette viser ujusterte tall for mai 2012. Omsetningen i hjemmemarkedet steg med 8,6 prosent, men falt med 1,5 prosent i eksportmarkedet.

Næringen med størst omsetningsvekst var bygging av skip og oljeplattformer, som hadde en økning på hele 53,6 prosent. Maskinreparasjon og -installasjon økte med 20,4 prosent, etterfulgt av maskinindustrien som hadde en vekst i omsetningen på 14,5 prosent.

Metallindustri og kjemiske råvarer var blant næringene med redusert omsetning. Disse gikk ned med henholdsvis 18,3 prosent og 13,7 prosent fra mai 2011. Endringene viser at det er klare bransjevise forskjeller i norsk industri. Se SSBmagasinet for mer om produksjonsutviklingen i industrien de siste årene.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Mai 2012
      Råserier.1
Januar-mai 2012
    Endring i prosent.
Januar-mai 2011-
januar-mai 2012
    Råserier1
Mai 2012
    Endring i prosent.
Mai 2011-mai 2012
    Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Desember 2011-februar 2012-
mars 2012-mai 2012
Totalomsetning  710 228 8,5  138 698 11,4 0,9
           
Utvinning og utvinningstjenester  329 001 20,9 61 737 30,8 -0,3
Industri og bergverksdrift  328 930 6,0 68 565 4,4 0,6
Hjemmemarked  195 924 8,0 41 579 8,6 0,1
Eksportmarked  133 006 3,3 26 986 -1,4 -0,1
Kraftforsyning 52 297 -27,3 8 396 -28,3 -4,0
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  153 890 4,6 32 750 -0,4 1,2
Investeringsvarer 91 758 13,2 19 715 22,6 -1,5
Konsumvarer 79 517 3,3 16 288 2,5 3,0
Energivarer  385 063 10,2 69 945 17,2 -0,4
1  Millioner kroner.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel mars til og med mai mot desember til og med februar. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.