84813_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
84813
Moderat oppgang i industriomsetningen
statistikk
2012-06-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat oppgang i industriomsetningen

Industriomsetningen økte med 1,5 prosent i perioden februar til og med april 2012, sammenlignet med forrige tremånedersperioden. Dette viser sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2003-april 2012. 2005=100

Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2005-2011

Viktige bidragsytere til økningen var blant annet maskinindustrien, som hadde en oppgang i omsetning på 10,6 prosent. Denne næringen har også hatt en betydelig omsetningsvekst siden 3. kvartal 2011. Den økte omsetningen kommer hovedsakelig som et resultat av økt produksjonsvolum.

Omsetningen i næringsmiddelindustrien steg med 3,3 prosent. Årsaken var vekst i både pris og produksjonsvolum. For mer informasjon, se produsentprisindeksen .

Næringer som hadde en nedgang i omsetningen var blant annet bygging av skip og oljeplattformer. Nedgangen i denne næringen var på 13 prosent, og skyldes høyt omfang av ferdigstilte prosjekter i forrige tremånedersperiode. I tillegg falt omsetning for kjemiske råvarer med 2,8 prosent, hovedsakelig på grunn av nedbyggingen av den solcellerelaterte næringen i Norge, se produksjonsindeks for industrien .

Liten nedgang i omsetning fra mars til april

Sesongjusterte månedstall viser at industriomsetningen falt med 1 prosent fra mars til april 2012.

Metallindustrien bidro til fallet, og denne næringen hadde en omsetningsnedgang på 5,6 prosent. Både prisene og produksjonsvolumet i metallindustrien falt i denne perioden. Næringen maskinreparasjon og installasjon økte omsetningen med 5,8 prosent fra mars til april i år, og bidro dermed til å dempe fallet i industrien samlet sett.

Vekst fra april i fjor

Industriomsetningen har økt med 1,2 prosent fra april i fjor, viser ujusterte tall for april 2012. Omsetningen i hjemmemarkedet steg med 5,6 prosent, men sank med 4,9 prosent i eksportmarkedet. Det var størst omsetningsvekst for maskinindustrien, som gikk opp hele 34,6 prosent. Nest høyest omsetningsvekst hadde maskinreparasjon og installasjon som gikk opp 25,9 prosent. I tillegg hadde næringen gummivare, plast og mineralsk industri en samlet økning på 11,5 prosent.

Næringer med redusert omsetning var kjemiske råvarer og ikke-jernholdige metaller, som gikk ned med henholdsvis 23,1 prosent og 16,1 prosent fra april 2011.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. April 2012
  Råserier.1
Januar-april 2012
Endring i prosent.
Januar-april 2011-
Januar-april 2012
Råserier1
April 2012
Endring i prosent.
April 2011-april 2012
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
November 2011-januar 2012-
februar 2012-april 2012
Totalomsetning  571 554 7,9  130 994 2,1 2,3
           
Utvinning og utvinningstjenester  267 252 18,8 61 397 6,2 4,7
Industri og bergverksdrift  260 345 6,4 60 546 1,5 1,7
Hjemmemarked  154 425 7,8 36 710 6,0 2,4
Eksportmarked  105 921 4,4 23 837 -4,6 -
Kraftforsyning 43 957 -27,0 9 051 -16,8 1,4
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  121 089 6,0 27 879 -0,1 1,8
Investeringsvarer 72 034 10,9 16 703 4,8 -0,1
Konsumvarer 63 258 3,6 13 990 -3,8 2,7
Energivarer  315 174 8,8 72 422 3,5 5,5
1  Millioner kroner.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel februar til og med april mot november til og med januar. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.