84811_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
84811
Moderat oppgang i industriomsetningen
statistikk
2012-05-08T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningmars 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat oppgang i industriomsetningen

Industriomsetningen hadde en oppgang på 2,7 prosent fra 4. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012, viser sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2003-mars 2012. 2005=100

Endringer i industriomsetningen er et resultat av endringer i produksjonsvolum og priser. I tillegg vil salg fra lager og varenes leveransetidspunkt kunne påvirke omsetningen. I næringer der store prosjekter skal ferdigstilles, registreres omsetningen den måneden varen leveres. Et eksempel på dette er bygging av skip og oljeplattformer. I 1. kvartal 2012 var det flere slike leveranser av varer som ble produsert over et lengre tidsrom. Dette fører til avvik mellom omsetningsstatistikken og produksjonsindeksen.

Næringsmiddelindustrien økte omsetningen med 4,2 prosent fra 4. kvartal 2011 til 1. kvartal 2012, viser sesongjusterte tall. Årsaken til dette var både høyere produksjonsvolum og priser. Trelast - og trevareindustri steg 8,2 prosent, noe som i stor grad skyldes vekst i produksjonen innenfor næringen. Se Produksjonsindeks for industrien for å lese mer om dette. Det registreres også en vekst på 4,8 prosent innenfor bygging av skip og oljeplattformer, dette som tidligere nevnt på grunn av flere store leveranser i 1. kvartal 2012.

Økt omsetning fra februar til mars

Sesongjusterte månedstall viser at industriomsetningen økte 1,8 prosent fra februar til mars 2012. Maskinindustri og metallindustri hadde en vekst i omsetningen på henholdsvis 7,4 og 5,0 prosent. Næringsmiddelindustrien steg 5,8 prosent og var den største bidragsyteren til månedsendringen.

Vekst fra mars i fjor

Ujusterte tall for mars 2012 viser at industriomsetningen har økt med 7,0 prosent fra mars i fjor. Omsetningen i hjemmemarkedet steg 10,3 prosent, mens veksten i eksportmarkedet var på 2,2 prosent. Det har vært en solid økning i omsetningen for maskinindustrien, den gikk opp 23 prosent. I samme periode har metallvareindustrien hatt en økning på 16 prosent, mens næringsmiddelindustriens omsetning økte 13 prosent.

De næringene som opplevde en reduksjon i omsetningen fra mars 2011 var ikke-jernholdige metaller, hvor omsetningen falt med 10,7 prosent, og papir- og papirvareindustri, som hadde en nedgang på 11,6 prosent.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Mars 2012
  Råserier.1
Januar-mars 2012
Endring i prosent.
Januar-mars 2011-
januar-mars 2012
Råserier1
Mars 2012
Endring i prosent.
Mars 2011-mars 2012
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Oktober 2011-desember 2011-
januar 2012-mars 2012
Totalomsetning  439 870 9,6  152 425 6,9 4,2
           
Utvinning og utvinningstjenester  204 962 22,6 70 814 19,8 9,2
Industri og bergverksdrift  200 002 8,1 72 289 7,4 3,0
Hjemmemarked  118 753 9,4 43 503 10,7 4,1
Eksportmarked 81 249 6,3 28 786 2,8 1,1
Kraftforsyning 34 906 -29,2 9 322 -42,5 0,1
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 93 304 8,1 33 866 7,9 3,2
Investeringsvarer 55 531 13,3 20 358 9,9 2,4
Konsumvarer 49 124 5,6 18 044 8,5 2,3
Energivarer  241 913 10,1 80 158 5,4 8,7
1  Millioner kroner.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel januar til og med mars mot oktober til og med desember. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.