84809_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
84809
Industriomsetningen vokser
statistikk
2012-04-11T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen vokser

Sammenlignet med foregående tremånedersperiode hadde industriomsetningen en oppgang på 3,2 prosent fra desember 2011 til og med februar 2012, viser sesongjusterte tall.

Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2005 - 2011

Omsetningsindeks for industri. Januar 2003-februar 2012. 2005=100

Høyere omsetning i hjemmemarkedet var årsaken til veksten. Omsetningen her økte med 5,2 prosent, mens tallene for eksportmarkedet var om lag uendret. Næringene maskinreparasjon og -installasjon samt bygging av skip og oljeplattformer hadde sterk vekst i omsetningen, med en oppgang på henholdsvis 23,9 og 19,4 prosent. Oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri økte med 3,1 prosent. Til tross for et lavere produksjonsvolum innenfor den sistnevnte næringsgruppen har høyere priser ført til at omsetningen har økt.

En næring med fallende omsetning er metallindustrien som hadde en nedgang på 1,7 prosent. Grunnen til nedgangen var redusert produksjon i perioden.

Uendret omsetning fra januar til februar

Sesongjusterte månedstall viser at industriomsetningen var tilnærmet uendret fra januar til februar 2012. Maskinreparasjon og -installasjon økte omsetningen med 4,2 prosent, mens omsetningen i metallvareindustrien gikk opp med 2,5 prosent. I næringen data- og elektrisk utstyrindustri ble det registrert motsatt utvikling, hvor omsetningen falt med 5,1 prosent.

Vekst fra februar i fjor

Ujusterte tall for februar 2012 viser at industriomsetningen har økt med 8,5 prosent fra februar i fjor. Omsetningen i hjemmemarkedet steg med 11,6 prosent, mens omsetningen i eksportmarkedet steg med 4,4 prosent. Viktige bidragsytere var metallvareindustri og næringsmiddelindustri hvor omsetningen steg med henholdsvis 22,3 og 8,1 prosent. Oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri hadde en økning på 5,8 prosent. Veksten i disse næringene var hovedsakelig et resultat av høyere priser i den siste tolvmåneders periode. For mer informasjon, se Produsentprisindeksen .

En næring som trakk ned den samlede industriomsetningen var ikke-jernholdige metaller der omsetningen falt med 9,6 prosent.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Februar 2012
  Råserier.1
Januar-februar 2012
Endring i prosent.
Januar-februar 2011-
januar-februar 2012
Råserier1
Februar 2012
Endring i prosent.
Februar 2011-februar 2012
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
September 2011-november 2011-
desember 2011-februar 2012
Totalomsetning  289 231 11,7  147 316 18,7 4,2
           
Utvinning og utvinningstjenester  134 019 24,0 68 741 37,1 7,5
Industri og bergverksdrift  127 938 8,7 64 653 9,0 3,3
Hjemmemarked 75 671 9,3 38 685 12,2 5,2
Eksportmarked 52 266 7,9 25 968 4,5 -
Kraftforsyning 27 274 -17,6 13 921 -4,9 8,9
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 59 284 7,9 29 530 6,8 1,6
Investeringsvarer 35 625 16,9 18 360 21,4 11,4
Konsumvarer 30 876 3,3 15 728 2,5 -0,8
Energivarer  163 445 13,8 83 697 26,8 8,9
1  Millioner kroner.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel desember til og med februar mot september til og med november. Sesongjusterte endringer fra én måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.