8335_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8335
Tilnærmet uendret industriomsetning
statistikk
2011-01-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningnovember 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tilnærmet uendret industriomsetning

Industriomsetningen hadde en oppgang på 0,3 prosent i perioden september til og med november 2010 sammenlignet med den foregående tremånedersperioden, viser sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2001-november 2010. 2005=100

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt1. 2001-2010

Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri var blant næringene med omsetningsvekst i den siste tremånedersperioden, og gikk opp 2,9 prosent. Veksten kan delvis forklares av økt produksjonsvolum. Se Produksjonsindeks for industrien . Maskinreparasjon og -installasjon økte med 4,5 prosent. Det var ferdigstilte prosjekter som sørget for økt omsetning for denne næringen. Datautstyr og elektrisk utstyr og bygging av skip og oljeplattformer viste en oppgang på henholdsvis 1,7 og 2,2 prosent i samme periode, viser sesongjusterte tall.

Omsetningen i næringsmiddelindustrien var nesten uendret i samme tidsrom.

Økt omsetning fra oktober til november 2010

Industriens omsetning steg med 0,5 prosent fra oktober til november 2010, viser sesongjusterte månedstall. Det største bidraget kom fra oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, der omsetningen vokste med 14,7 prosent. Maskinindustri bidro også til oppgangen, med en omsetningsøkning på 8,2 prosent. Innenfor maskinreparasjon og -installasjon økte omsetningen med 6,2 prosent. Metallvareindustrien trakk ned med en reduksjon på 11 prosent.

Oppgang fra november 2009

Ujusterte tall viser at omsetning for norsk industri økte med 4,9 prosent fra november 2009. Oppgangen gjaldt både hjemme- og eksportmarkedet. Blant næringer med økt omsetning var oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, med en vekst på 29 prosent. Metallindustri viste en oppgang på 28,3 prosent, mens omsetningen for datautstyr og elektrisk utstyr gikk opp med 11,1 prosent. Årsaken til omsetningsveksten for disse næringene er en kombinasjon av både økt produksjonsvolum og prisoppgang fra samme måned i 2009, se Produksjonsindeks for industrien og Produsentprisindeksen . Blant næringer som meldte om nedgang var maskinindustri og maskinreparasjon og -installasjon med henholdsvis 12,6 og 11,5 prosent.

Lavere vekst enn i eurosonen

Norsk industriomsetning gikk ned med 0,3 prosent fra oktober 2009 til oktober 2010, viser ujusterte tall. Ifølge tall fra Eurostat gikk industriomsetningen til landene i eurosonen opp med 8,5 prosent i samme tidsrom. Disse tallene må ses i sammenheng med at nedgangen for norsk industri gjennom finanskrisen ikke var like markant som for landene i eurosonen, og hadde et noe annet forløp blant annet på grunn av forskjeller i næringsstrukturen.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. November 2010
 
  Råserier.1
Januar-november 2010
Endring i prosent.
Januar-november 2009-
januar-november 2010
Råserier1
November 2010
Endring i prosent.
November 2009-
november 2010
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Juni 2010-august 2010-
september 2010-november 2010
 
Totalomsetning 1 337 079 4,3  136 660 10,7 4,7
           
Utvinning og utvinningstjenester  502 980 3,9 50 518 10,1 8,3
Industri og bergverksdrift  700 564 -0,5 71 810 5,0 0,3
Hjemmemarked  441 146 -2,8 46 226 5,4 0,2
Eksportmarked  259 420 3,7 25 584 4,4 -2,6
Kraftforsyning  133 537 42,6 14 333 55,8 3,0
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  305 727 8,9 30 612 15,0 0,8
Investeringsvarer  209 721 -11,4 20 659 -7,0 0,4
Konsumvarer  178 513 -2,1 18 637 0,8 -0,2
Energivarer  643 116 10,6 66 752 18,9 10,3
 
1  Millioner kroner.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikken tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel september til og med november mot juni til og med august. Sesongjusterte endringer fra en måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.

Utvidet frigivning i statistikkbanken

Fra og med november 2010 publiseres serier for årstall i statistikkbanken (tabell 08534). Indekstallene i årstabellen er beregna som det aritmetiske gjennomsnittet av de ujusterte månadstallene for det gjeldende året.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen