8101_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8101
Nedgang i industriomsetningen
statistikk
2010-12-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i industriomsetningen

I perioden august til og med oktober hadde industriomsetningen en nedgang på 1,5 prosent sammenlignet med den foregående tremånedersperioden, viser sesongjusterte tall. Nedgangen gjaldt både hjemme og i eksportmarkedet.

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2001-2010

Omsetningsindeks for industri. Januar 2001-oktober 2010. 2005=100

De fleste næringer meldte om fall i omsetningen i den siste tremånedersperioden, når en ser bort fra normale sesongvariasjoner. Bygging av skip og oljeplattformer bidro sterkt til nedgangen, med et fall i omsetningen på 6 prosent. Nedgangen må ses i sammenheng med større leveranser i forrige tremånedersperiode. Omsetningen innenfor oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri falt med 11 prosent. I tillegg gikk omsetningen til metallindustrien ned med 1,8 prosent, som følge av nedgangen i produksjonsvolum for denne næringen, se Produksjonsindeks for industrien .

Næringsmiddelindustrien viste en moderat oppgang på 1,2 prosent i samme perioden.

Omsetningsøkning fra september til oktober

Industriomsetningen gikk opp med 3 prosent fra september til oktober 2010, viser sesongjusterte månedstall. Denne økningen må blant annet ses i forbindelse med planlagt driftstans innenfor oljeraffinering i forrige periode. Bygging av skip og oljeplattformer bidro også til oppgangen fra september til oktober, med en økning i omsetningen på 17 prosent grunnet store leveranser i oktober.

Tilnærmet uendret fra oktober i fjor

Ujusterte tall viser at samlet omsetning for norsk industri i oktober var tilnærmet uendret i forhold til samme måned i fjor. Næringer som viste oppgang fra oktober i fjor, var oljeraffinering, kjemisk- og farmasøytisk industri, med en vekst på 19,6 prosent. Metallindustri økte sin omsetning med 17,4 prosent i samme periode. Begge næringer har hatt en sterk prisvekst siden i fjor, se Produsentprisindeksen . Innenfor bygging av skip og oljeplattformer økte omsetningen med 4,9 prosent. Blant næringer som meldte om nedgang, var maskinindustri og maskinreparasjon og -installasjon med henholdsvis 18,2 og 21,7 prosent.

Lavere vekst enn i eurosonen

Norsk industriomsetning gikk ned med 3,2 prosent fra september 2009 til september 2010, viser ujusterte tall. Ifølge tall fra Eurostat gikk industriomsetningen til landene i eurosonen opp med 9 prosent i samme tidsrom. Disse tallene må ses i sammenheng med at nedgangen for norsk industri gjennom finanskrisen ikke var like markant som for landene i eurosonen og hadde et noe annet forløp blant annet på grunn av forskjeller i næringsstrukturen.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Oktober 2010
 
  Råserier.1
Januar-oktober 2010
Endring i prosent.
Januar-oktober 2009-
Januar-oktober 2010
Råserier1
Oktober 2010
Endring i prosent.
Oktober 2009-oktober 2010
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Mai 2010-juli 2010-
august 2010-oktober 2010
 
Totalomsetning 1 200 930 3,7  126 075 2,6 -2,7
           
Utvinning og utvinningstjenester  452 473 3,2 45 114 1,7 -4,4
Industri og bergverksdrift  629 287 -1,0 69 553 0,1 -1,4
Hjemmemarked  395 370 -3,5 45 994 2,9 -2,9
Eksportmarked  233 919 3,7 23 559 -5,0 -2,4
Kraftforsyning  119 172 41,2 11 409 27,3 -7,4
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  275 207 8,2 30 067 8,5 1,4
Investeringsvarer  189 131 -11,8 19 557 -8,1 -2,5
Konsumvarer  160 257 -2,2 18 663 -4,1 1,2
Energivarer  576 334 9,7 57 788 6,3 -6,7
 
1  Millioner kroner.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningsstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel august til og med oktober mot mai til og med juli. Sesongjusterte endringer fra en måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien ) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien ) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer vil også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.

Tabeller

Tabeller til publiseringen