8103_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8103
Flat utvikling i industriomsetningen
statistikk
2010-11-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningseptember 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flat utvikling i industriomsetningen

Sesongjusterte tall viser en marginal nedgang i omsetningen i norsk industri på 0,7 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal i 2010.

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2001- 2010

Omsetningsindeks for industri. Januar 2001-september 2010. 2005=100

Industriomsetningen økte med 0,4 prosent i hjemmemarkedet, men gikk ned med 2,3 prosent i eksportmarkedet.

Næringen som trakk omsetningen mest ned i perioden var oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, med et fall på 13,4 prosent. I tillegg gikk omsetningen ned innenfor maskinindustrien, med 7,1 prosent. Nedgangen her skyldes i all hovedsak lavere omsetning i hjemmemarkedet.

Blant næringene som meldte om økt omsetning var bygging av skip og oljeplattformer, med en oppgang på 6,1 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal i år. Denne næringen viser også høyere produksjonsvolum i samme periode, se Produksjonsindeks for industrien . Innenfor næringen gummivare, plast og mineralsk industri økte omsetningen med 4,7 prosent hovedsakelig på grunn av utviklingen i hjemmemarkedet. Næringsmiddelindustrien meldte også om en oppgang i omsetningen på 2,5 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal i år.

Lavere omsetning i september

Industriens omsetning gikk ned med 1 prosent fra august til september i år, viser sesongjusterte månedstall. Fra august til september falt omsetningen mest innenfor oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, med 19 prosent.

Nedgang fra september i fjor

Ujusterte tall viser at omsetningen i norsk industri falt med 5,3 prosent de siste tolv månedene. Nedgangen var mest markant innenfor oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, ned 23 prosent. Omsetningen i maskinindustrien og bygging av skip og oljeplattformer falt med henholdsvis 20,8 og 13 prosent i perioden. For næringsmiddelindustrien gikk omsetningen ned med 7,5 prosent.

Lavere vekst enn i eurosonen

Norsk industriomsetning gikk ned med 1,4 prosent fra august 2009 til august 2010, viser ujusterte tall. Ifølge tall fra Eurostat gikk industriomsetningen til landene i eurosonen opp med 15 prosent i samme tidsrom. Disse tallene må ses i sammenheng med at nedgangen for norsk industri gjennom finanskrisen ikke var like markant som for landene i eurosonen og hadde et noe annet forløp blant annet på grunn av forskjeller i næringsstrukturen.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. September 2010
 
  Råserier.1
Januar-september 2010
Endring i prosent.
Januar-september 2009-
januar-september 2010
Råserier1
September 2010
Endring i prosent.
September 2009-
September 2010
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
April 2010-juni 2010-
juli 2010-september 2010
 
Totalomsetning 1 073 413 3,7  119 508 3,8 -4,2
           
Utvinning og utvinningstjenester  407 387 3,4 42 816 8,7 -7,6
Industri og bergverksdrift  558 264 -1,4 66 293 -5,2 -0,5
Hjemmemarked  348 427 -4,6 42 616 -7,3 1,0
Eksportmarked  209 838 4,5 23 676 -1,1 1,9
Kraftforsyning  107 763 42,8 10 399 78,3 -6,4
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  245 105 8,2 31 643 10,9 3,1
Investeringsvarer  169 329 -12,4 19 679 -12,1 -0,8
Konsumvarer  140 433 -2,8 17 663 -4,0 1,7
Energivarer  518 546 10,1 50 524 10,3 -10,5
 
1  Millioner kroner.

Tolking av sesongjusterte tall

For å lette tolkingen av den kortsiktige utviklingen publiserer omsetningstatistikk tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene. Vanligvis sammenligner man de siste ikke-overlappende tremånedersperiodene, for eksempel juli til og med september mot april til og med juni. Sesongjusterte endringer fra en måned til en annen må tolkes med forsiktighet.

Sammenheng mellom produksjon og omsetning

Utviklingen i omsetningstall fra industriell virksomhet kan knyttes til både volumendringer (se produksjonsindeksen for industrien) og prisendringer (se produsentprisindeksen for industrien) i de ulike næringene. Produksjon til lager og salg fra lager kan også forekomme. Rapportering ved store leveranser av kapitalvarer også bidra til forskjeller mellom utviklingen i produksjon og omsetning.

Tabeller

Tabeller til publiseringen