8113_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8113
Omsetningsfall i industrien
statistikk
2010-06-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Omsetningsfall i industrien

Omsetningen i industrien falt med 2,1 prosent i perioden februar-april 2010 sammenlignet med foregående tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2001-april 2010. 2005=100

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2001-2010

Industriomsetningen gikk ned med 5,0 prosent i hjemmemarkedet og med 2,9 prosent i eksportmarkedet i den siste tremånedersperioden, ifølge sesongjusterte tall. Flere næringer viste svakere tall i perioden. Blant disse var bygging av skip og oljeplattformer, med et fall på 13,7 prosent. Omsetningstallene for denne næringen påvirkes fortsatt av fallende ordretilgang og ordrereserve. Se Kvartalsvis ordrestatistikk . Maskinindustri gikk ned med 4,3 prosent. Dette skyldes i all hovedsak lavere omsetning i eksportmarkedet, ned 7,8 prosent. For maskinreparasjon og -installasjon ble omsetningen redusert med 8,9 prosent i den siste tremånedersperioden.

Næringsmiddelindustriens omsetning gikk ned med 5,6 prosent. Nedgangen skyldes lavere omsetning i hjemmemarkedet, som falt 6,7 prosent.

Utvalgte næringer. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt 2003-2010

Blant næringene som dempet fallet i perioden, var oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri. Oppgangen i omsetningen for denne næringen var på 6,8 prosent og kan delvis forklares av økt produksjonsvolum. Se Produksjonsindeks for industrien . Metallindustrien viste en oppgang på 7,7 prosent. Her gikk eksporten opp hele 10,4 prosent. Den positive trenden for denne næringen er drevet av økt produksjonsvolum og høyere priser for metaller i flere perioder på rad. Trelast- og trevare omsatte for 4,6 prosent mer i den siste tremånedersperioden. En klar økning i produksjonsvolum bidro til dette.

Nedgang i industriens omsetning også fra mars til april

Sesongjusterte månedstall viser at omsetningen for industrien falt med 2,9 prosent fra mars til april i år. De største bidragene kom fra bygging av skip og oljeplattformer, ned 23,3 prosent, og fra næringsmiddelindustri, der omsetningen falt med 7,4 prosent. Sistnevnte næring opplevde lavere priser i hjemmemarkedet i april, spesielt innenfor kjøtt og kjøttvarer, samt fôrvarer, opplyser Produsentprisindeksen .

Liten oppgang fra april i fjor

Ujusterte tall viser at omsetningen i norsk industri gikk opp 0,5 prosent i april i år sammenlignet med april i fjor. Omsetningen i eksportmarkedet falt med 4,5 prosent, mens omsetningen i hjemmemarkedet steg med 3,6 prosent.

Norsk industri sammenliknet med eurosonen

Norsk industriomsetning gikk ned 2,2 prosent fra mars 2009 til mars 2010, viser ujusterte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriomsetningen i land i eurosonen gikk opp med 10,8 prosent i samme tidsrom.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. April 2010
 
  Råserier.1
Januar-april 2010
Endring i prosent.
Januar-april 2009-
Januar-april 2010
Råserier1
April 2010
Endring i prosent.
April 2009-
April 2010
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
November 2009-januar 2009-
februar 2010-april 2010
 
Totalomsetning  494 611 3,2  118 504 9,9 2,3
           
Utvinning og utvinningstjenester  190 878 3,1 48 371 19,9 5,2
Industri og bergverksdrift  243 279 -3,3 59 033 0,4 -2,3
Hjemmemarked  149 159 -6,6 37 802 3,1 -4,9
Eksportmarked 94 123 2,5 21 232 -4,1 -2,5
Kraftforsyning 60 454 42,4 11 100 27,4 47,0
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  100 930 3,8 26 440 13,3 0,6
Investeringsvarer 77 288 -15,6 18 338 -11,0 -5,8
Konsumvarer 61 723 -3,0 14 078 -6,4 -3,2
Energivarer  254 669 12,4 59 648 22,0 11,2
 
1  Millioner kroner.

Tremåneders glidende gjennomsnitt av sesongjusterte tall

Indeksverdier for tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene er nå tilgjengelige i Statistikkbanken, for alle publiserte serier. Tremåneders glidende gjennomsnitt brukes for å dempe effekten av tilfeldige variasjoner i de sesongjusterte månedstallene, slik at konjunkturutviklingen beskrives på best mulig måte. Indeksverdien for tremåneders glidende gjennomsnitt for en måned er gjennomsnittet av de tre siste månedlige indeksverdiene. Eksempel : Tre måneders glidende gjennomsnitt for april er gjennomsnittet av månedsindeksene for februar, mars og april.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen