8117_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8117
Tilnærmet uendret industriomsetning
statistikk
2010-04-09T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tilnærmet uendret industriomsetning

Sesongjusterte tall viser at industriens omsetning hadde et marginalt fall på 0,2 prosent i perioden desember 2009-februar 2010, sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2001-februar 2010. 2005=100

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2001-2010

Industriens omsetning i hjemmemarkedet falt med 1,7 prosent i siste tremånedersperiode, mens det var en vekst på 3,1 prosent på eksportmarkedet ifølge sesongjusterte tall. En av næringene som dempet veksten i den siste tremånedersperioden, var maskinindustrien, som hadde en nedgang i omsetningen på 5,4 prosent. Dette skyldes lavere omsetning i hjemmemarkedet, som viser en nedgang på drøyt 14 prosent. Tilbakegang finner vi også innenfor maskinreparasjon og -installasjon der omsetningen gikk ned med 8,5 prosent. Næringsmiddelindustrien viste et fall i omsetningen på 2,5 prosent, og i hjemmemarkedet med 4,5 prosent. En av årsakene til nedgangen for denne næringen er kuldeperioden i januar og februar som påvirket slakterivirksomheten i dette tidsrommet.

Næringene som opplevde omsetningsvekst i perioden, var blant annet oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, som hadde en oppgang på 7,7 prosent, og metallindustrien, der omsetningen steg med 7,8 prosent i siste tremånedersperiode. Produksjonsindeksen viser også økning i produksjonsvolum for disse næringene i siste tremånedersperiode. Se også Produksjonsindeks for industrien .

Moderat nedgang fra siste måned

Industriomsetningen gikk ned med 0,3 prosent fra januar 2010 til februar 2010, viser sesongjusterte månedstall. Nedgangen kom hovedsakelig av et fall i omsetningen innenfor bygging av skip og oljeplattformer, på nærmere 13 prosent.

Blant næringene med oppgang var gummivare, plast og mineralsk industri som gikk opp 5,8 prosent.

I tillegg økte omsetningen i metallindustrien med 3,7 prosent. For denne næringen er både økt pris og produksjonsvolum årsakene til de positive tallene. Se Produsentprisindeksen .

Nedgang siden februar 2009

Ujusterte tall viser at omsetningen i norsk industri gikk ned med 4,4 prosent fra februar 2009 til februar 2010. Bygging av skip og oljeplattformer falt mest, med over 27 prosent. Næringen ble etterfulgt av maskinreparasjon og -installasjon, med en nedgang på vel 19 prosent, og maskinindustri med drøyt 10 prosent. Disse næringene er sterkt preget av fallende ordretilgang som er en følge av lavere etterspørsel i markedet.

I motsatt retning trakk oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri samt metallindustrien som har hatt sterk omsetningsvekst de siste tolv måneder, og som dermed dempet fallet i industrien. Omsetningen for disse næringene gikk opp med henholdsvis drøye 14 og 7,3 prosent. Dette kan delvis forklares av økt produksjonsvolum innenfor disse næringene.

Norsk industri sammenliknet med eurosonen

Norsk industriomsetning gikk ned 6,8 prosent fra januar 2009 til januar 2010, viser ujusterte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriomsetningen i land i eurosonen gikk opp med 0,6 prosent i samme tidsrom.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Februar 2010
 
  Råserier.1
Januar-februar 2010
Endring i prosent.
Januar-februar 2009-
Januar-februar 2010
Råserier1
Februar 2010
Endring i prosent.
Februar 2009-
Februar 2010
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
September 2009-november 2009-
desember 2009-februar 2010
 
Totalomsetning  240 248 -1,0  122 364 4,2 6,1
           
Utvinning og utvinningstjenester 92 672 -4,4 47 331 2,1 3,3
Industri og bergverksdrift  114 985 -5,4 58 129 -4,3 -0,2
Hjemmemarked 70 224 -8,8 35 887 -5,9 -1,7
Eksportmarked 44 761 0,4 22 242 -1,5 2,6
Kraftforsyning 32 590 34,8 16 903 63,0 66,1
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 46 758 -2,9 23 662 -0,9 1,9
Investeringsvarer 36 093 -14,5 18 172 -15,7 -3,5
Konsumvarer 30 266 -3,5 15 533 -1,7 -1,5
Energivarer  127 131 5,1 64 997 15,6 13,0
 
1  Millioner kroner.

Tremåneders glidende gjennomsnitt av sesongjusterte tall

Indeksverdier for tremåneders glidende gjennomsnitt av de sesongjusterte tallene er nå tilgjengelige i Statistikkbanken for alle publiserte serier. Tremåneders glidende gjennomsnitt brukes for å dempe effekten av tilfeldige variasjoner i de sesongjusterte månedstallene, slik at konjunkturutviklingen beskrives på best mulig måte. Indeksverdien for tremåneders glidende gjennomsnitt for en måned er gjennomsnittet av de tre siste månedlige indeksverdiene.

 

Eksempel: Tre måneders glidende gjennomsnitt for februar er gjennomsnittet av månedsindeksene for februar, januar og desember.

 

Tabeller

Tabeller til publiseringen