8121_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8121
Nedgang i industriomsetningen i 2009
statistikk
2010-02-05T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i industriomsetningen i 2009

Industriens omsetning gikk ned med 7,3 prosent i 2009 sammenlignet med 2008. Omsetningen i eksportmarkedet ble redusert med hele 16,1 prosent i perioden, mens hjemmemarkedet viste en moderat nedgang på 1,7 prosent.

Omsetningsindeks for industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2000-2009

Omsetningsindeks for industri. Januar 2000-desember 2009. 2005=100

Til tross for at omsetningen for industrien har gått opp siden september, var omsetningen for de fleste næringene i 2009 lavere enn i 2008. Utviklingen kan hovedsakelig forklares av lavere etterspørsel og dermed redusert produksjonsvolum, spesielt for eksportrettede næringer (se Produksjonsindeksen ). Produsentprisindeksen viser en vekst i prisnivå for industrien på 0,1 prosent fra 2008 til 2009, se Produsentprisindeksen . Dette er klart lavere enn det industrien hadde de foregående årene. Det er viktig å påpeke at i både 2007 og 2008 var det svært høy omsetning i industrien, slik at omsetningen i 2009 fortsatt ligger på et høyt nivå historisk sett.

Stor nedgang i metallindustrien

Omsetningen i metallindustrien falt med hele 34,0 prosent fra 2008 til 2009. Lavere etterspørsel i kjølvannet av finanskrisen førte til reduserte priser og produksjonsstans ved enkelte anlegg. Fra september av har omsetningen for denne næringen tatt seg opp, og sesongjusterte tall viser en vekst på 2,5 prosent fra 3. til 4. kvartal 2009.

Nedgang for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri

Disse næringene viste en samlet nedgang i 2009 på 20,6 prosent. Svikt i eksportmarkedet var hovedårsaken til nedgangen. Produksjonsvolumet ble redusert det første halvåret. Etterspørselsfall førte også til at prisene ble redusert med 7,1 prosent fra 2008 til 2009. Det siste halvåret har omsetningen innenfor disse næringene tatt seg opp.

Enkelte næringer bidro til å dempe nedgangen i industriomsetningen i 2009. Dette gjaldt maskinindustrien med en oppgang på 12,5 prosent, der økningen kom hovedsakelig fra hjemmemarkedet. Det samme gjaldt omsetningen innenfor næringsmiddelindustrien som gikk opp med 8,6 prosent.

Positiv utvikling i 4. kvartal 2009

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen økte med 2,1 prosent fra 3. til 4. kvartal. i 2009.

De største bidragsytere var blant annet oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri med en oppgang på 9,9 prosent og metallindustri med en omsetningsøkning på 2,5 prosent. For bygging av skip og oljeplattformer økte omsetningen med 9,7 prosent. Dette var en følge av store leveranser knyttet til ferdigstilte prosjekter.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriomsetning gikk ned med 1,8 prosent fra november 2008 til november 2009, viser ujusterte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriomsetningen i land i eurosonen gikk ned med 6,5 prosent i samme tidsrom.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Desember 2009
  Råserier.1Januar-desember 2009 Endring i prosent. Januar-desember 2008-januar-desember 2009 Råserier.1Desember 2009 Endring i prosent. Desember 2008-desember 2009 Endringstall i prosent. Sesongjustert. Juli 2009-september 2009-oktober 2009-desember 2009
Totalomsetning 1 408 201 -13,2  126 555 0,2 3,6
           
Utvinning og utvinningstjenester  531 361 -20,6 47 093 2,0 4,6
Industri og bergverksdrift  769 788 -7,4 66 026 -0,1 1,9
Hjemmemarked  497 467 -1,7 43 842 0,5 2,3
Eksportmarked  272 320 -16,3 22 184 -1,3 1,7
Kraftforsyning  107 054 -12,2 13 437 -4,8 7,1
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  306 404 -8,7 25 586 3,4 1,2
Investeringsvarer  260 093 2,5 23 342 -5,1 1,6
Konsumvarer  199 152 0,5 16 753 - -0,7
Energivarer  642 554 -23,0 60 875 1,0 6,6
1  Millioner kroner.