8127_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8127
Økt omsetning i industrien
statistikk
2009-11-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningseptember 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt omsetning i industrien

Sesongjusterte tall viser at omsetningen i norsk industri gikk opp med 3,9 prosent fra 2. til 3. kvartal 2009.

Industri. Sesongjusterte tall. Tremåneders glidende gjennomsnitt. 2000-2009

Omsetningsindeks for industri. Januar 2000-september 2009. 2005=100

Industriens omsetning gikk opp med 3,4 prosent i hjemmemarkedet og 4,2 prosent i eksportmarkedet. Hjemmemarkedet står for om lag to tredjedeler av den samlede industriomsetningen. Flere av næringene i industrien hadde oppgang i den siste tremånedersperioden, blant annet næringsmiddelindustrien, maskinindustrien, metallindustrien og metallvareindustrien.

Størst vekst i metallindustrien

Sesongjusterte tall for siste tremånedersperiode viser at metallindustrien gikk mest opp med en vekst i omsetningen på 20,4 prosent. Omsetningen økte med 23,6 prosent i eksportmarkedet, mens den gikk ned med 13,8 prosent i hjemmemarkedet. Den økte omsetningen i eksportmarkedet i 3. kvartal skyldes en kombinasjon av økt produksjonsvolum og økte priser på metall. Se Produksjonsindeks for industrien og Produsentprisindeksen .

Positive tall også for metallvare- og mineralproduktindustri

Siste tre måneder viser en vekst for metallvareindustrien med 11,8 prosent og for mineralproduktindustrien på 11,3 prosent. Maskinindustrien kan også vise til vekst i omsetningen på 6,7 prosent denne perioden.

Skip og oljeplattformer fortsetter ned

Omsetningen for skip og oljeplattformer gikk ned med 6,4 prosent siste tremånedersperiode. Omsetningen i hjemmemarkedet gikk opp 7,5 prosent, mens eksporten falt med 51,2 prosent. Omsetningstallene for næringen påvirkes i betydelig grad av når leveranser skjer. Kvartalsvis ordrestatistikk viser fallende ordretilgang og ordrereserver for denne næringen, noe som vil kunne bidra til ytterligere nedgang i omsetningen framover.

Nedgang i industriens omsetning fra august til september

Sesongjusterte månedstall viser at omsetningen for industrien falt med 2,5 prosent fra august til september i år.

September i år svakere enn september i fjor

Ujusterte tall viser at omsetningen i norsk industri falt med 10,2 prosent i september i år sammenlignet med september i fjor. Omsetningen i eksportmarkedet falt med 21,5 prosent, mens omsetningen i hjemmemarkedet falt med 3,0 prosent.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Ujusterte tall viser at norsk industriomsetning gikk ned med 8,9 prosent fra august 2008 til august 2009. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriomsetningen til landene i eurosonen gikk ned med 17,9 prosent i samme tidsrom.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. September 2009
  Råserier.1
Januar-september 2009
Endring i prosent.
Januar-september 2008-
januar-september 2009
Råserier1
September 2009
Endring i prosent.
September 2008-
september 2009
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
April 2009-juni 2009-
juli 2009-september 2009
Totalomsetning 1 035 628 -15,2  115 489 -17,2 3,2
           
Utvinning og utvinningstjenester  393 963 -24,2 39 374 -20,1 4,8
Industri og bergverksdrift  566 232 -8,6 70 283 -10,6 4,0
Hjemmemarked  365 335 -1,8 46 271 -3,2 3,2
Eksportmarked  200 896 -18,7 24 012 -22,0 4,1
Kraftforsyning 75 434 -9,2 5 832 -49,5 -12,9
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  226 576 -10,2 28 558 -10,1 5,5
Investeringsvarer  193 502 4,9 22 717 -11,3 2,2
Konsumvarer  144 485 1,1 18 421 -0,9 2,1
Energivarer  471 066 -26,6 45 794 -27,9 2,3
1  Millioner kroner.