8129_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8129
Moderat nedgang i industriens omsetning
statistikk
2009-10-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat nedgang i industriens omsetning

Sesongjusterte tall viser at omsetningen i norsk industri falt med 1,1 prosent i perioden juni-august 2009, sammenlignet med foregående tremånedersperiode.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2000-august 2009. 2005=100

Nedgangen for skip og oljeplattformer fortsetter.

Sesongjusterte tall viser enda et fall i omsetningen for skip og oljeplattformer, denne gangen på 20 prosent. Redusert omsetning både i hjemme- og eksportmarkedet på henholdsvis 14 og 22 prosent er noe av forklaringen. Den reduserte ordrereserven for denne næringen vil kunne bidra til ytterligere fall i tiden som kommer. Se kvartalsvis ordrestatistikk . Data, elektrisk utstyrsindustri og maskinreparasjon og -installasjon viste også lavere omsetning for perioden juni-august enn i den forrige tremånedersperioden. I sommermånedene var omsetningsfallet for disse gruppene på henholdsvis 5,6 og 7,6 prosent. Utviklingen for disse næringene er påvirket av lavere produksjonsvolum. Se produksjonsindeks for industrien . I tillegg hadde maskinindustrien en nedgang på 2,4 prosent.

Positive tall for mineral og metall

Blant de næringene som viste positive resultater, finner vi metallindustri og metallvareindustri, med en vekst på henholdsvis 14 og 4,1 prosent. Omsetningen var også høyere for mineralproduktindustrien, med en økning på 6,0 prosent. Trelast og trevareindustrien gikk opp med 7,0 prosent, mens papir og papirvareindustri økte sin omsetning med 3,9 prosent.

Økning i industriens omsetning fra juli til august

Omsetningen for industrien gikk opp med 2,2 prosent fra juli til august i år, viser sesongjusterte tall. Næringer som bidro til resultatet, var blant annet metallindustrien. Denne næringen gikk opp med 24 prosent i denne perioden. Ikke-jernholdige metaller var den største bidragsyteren med en omsetningsvekst på 27 prosent. Denne utviklingen skyldes både en større etterspørsel fra eksportmarkedet og en høyere pris på det internasjonale markedet. Se produsentprisindeksen . Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri viste en omsetningsvekst på 9,2, mens oppgangen for trelast og trevareindustri var på 5,2 prosent.

Svake tall sammenlignet med i fjor

Industriens omsetning er redusert med 9,4 prosent i august i år sammenlignet med august i fjor, viser ujusterte tall. Til tross for noe vekst i omsetningen i den siste måneden er det fortsatt nedgang for metallindustrien på 12-månederssikt. Omsetningen for denne næringen er 24 prosent lavere enn på samme tid i fjor. Det samme gjelder for oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, med et fall på 25 prosent. Prisutviklingen i det siste året har preget disse næringene sterkt. Se produsentprisindeksen . Andre næringer som viste nedgang i tolvmånedersendring, var papir og papirvareindustri med 17 prosent, samt trelast og trevareindustri med 11 prosent.

De næringene som dempet fallet, var næringsmiddelindustri, som viste en vekst på 11 prosent, metallvareindustri, med en omsetningsvekst på 12 prosent, samt maskinindustri som gikk opp 13 prosent.

Norsk industri sammenlignet med eurosonen

Norsk industriomsetning gikk ned med 12,7 prosent fra juli 2008 til juli 2009, viser ujusterte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriomsetningen i land i eurosonen gikk ned med 20,3 prosent i samme tidsrom.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. August 2009
  Råserier.1
Januar-august 2009
Endring i prosent.
Januar-august 2008-
januar-august 2009
Råserier1
August 2009
Endring i prosent.
August 2008-august 2009
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Mars 2009-mai 2009-
juni 2009-august 2009
Totalomsetning  919 859 -15,0  110 733 -19,1 0,1
           
Utvinning og utvinningstjenester  354 573 -24,6 43 118 -28,6 2,9
Industri og bergverksdrift  495 778 -8,3 61 442 -9,2 -1,1
Hjemmemarked  318 901 -1,7 41 420 -2,6 -0,8
Eksportmarked  176 876 -18,3 20 022 -20,3 3,7
Kraftforsyning 69 509 -2,8 6 173 -30,5 -6,8
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  197 706 -10,3 25 711 -8,1 4,4
Investeringsvarer  170 652 7,5 18 511 -4,9 -10,4
Konsumvarer  126 321 1,6 15 700 2,5 2,2
Energivarer  425 179 -26,5 50 811 -31,5 0,9
1  Millioner kroner.

Dokumentasjon av sesongjustering

Statistisk sentralbyrå har utarbeidet generell og statistikkspesifikk dokumentasjon av sesongjusteringsrutiner. Dokumentasjonene er basert på anbefalinger fra European Statistical System (ESS): Guidelines on seasonal adjustment . På denne måten ønsker vi å tydeliggjøre rutiner som er i bruk i SSB. Dokumentasjonene gjør det også enklere å sammenligne rutiner og kvalitet mellom statistikkene som sesongjusteres. Ulike kvalitetsindikatorer er også publisert under den statistikkspesifikke dokumentasjonen. Den statistikkspesifikke dokumentasjonen finnes i venstre marg under Om sesongjustering . Den generelle dokumentasjonen finnes under http://www.ssb.no/metadata/metode/sesongjustering.pdf