8131_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8131
Nedgang i industriens omsetning
statistikk
2009-09-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjuli 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i industriens omsetning

Omsetningen i norsk industri falt med 4,8 prosent i perioden mai til juli 2009, sammenlignet med foregående tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Industriomsetningen gikk ned både på hjemme- og eksportmarkedet.

Omsetningsindeks for industri. Januar 2000-juli 2009. 2005=100

Sesongjusterte tall viser et kraftig fall i omsetningen for bygging av skip og oljeplattformer. Omsetningen den siste tremånedersperioden er redusert med 23,0 prosent. Omsetningen til eksportmarkedet for denne næringen gikk ned med hele 43,8 prosent. For data- og elektrisk utstyrindustri var også omsetningen lavere i perioden mai til juni enn i den foregående tremånedersperioden. Nedgangen var på nærmere 10 prosent. Maskinindustrien og industri knyttet til maskinreparasjon og -installasjon opplevde en nedgang på henholdsvis 8,4 og 8,2 prosent. En kombinasjon av lavere etterspørsel samt en redusert ordrereserve forklarer den negative utviklingen for disse næringene. Se kvartalsvis ordrestatistikk og Produksjonsindeks for industrien

I motsatt retning gikk metallvareindustrien og trelast- og trevareindustrien, med en økning i omsetningen på henholdsvis 5,8 og 3,9 prosent. Også innenfor papir- og papirvareindustri økte omsetningen, 1,6 prosent.

Økning i industriens omsetning fra juni til juli

Omsetningen for industrien gikk opp med 2,1 prosent fra juni til juli i år, viser sesongjusterte tall. Omsetningsveksten på månedsbasis kan delvis forklares av positive resultater innenfor metallvareindustrien og næringsmiddelindustrien, med en oppgang på henholdsvis 16,9 og 3,2 prosent.

Svakere tall i juli i år enn i juli i fjor

Industriens omsetning gikk ned med 13,4 prosent i juli i år sammenlignet med juli i fjor, viser ujusterte tall. Næringene som viste største nedgang var metallindustrien, med en nedgang på 39,5 prosent, og oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri med 37,6 prosent. Negativ prisutvikling for disse næringene bidrar sterkt til nedgangen i omsetningen, se Produsentprisindeksen . I tillegg var det et fall i omsetningen for industrien knyttet til bygging av skip- og oljeplattformer, på 23,7 prosent, og et 17,4 prosent fall i omsetningen for data- og elektrisk utstyrindustri.

De næringene som dempet fallet, var næringsmiddelindustrien med en omsetningsvekst på 11,6 prosent, metallvareindustrien med en omsetningsvekst på 36,6 prosent samt maskinindustrien som økte sin omsetning med 10,9 prosent.

Norsk industri sammenliknet med eurosonen

Norsk industriomsetning gikk ned med 11,7 prosent fra juni 2008 til juni 2009, viser ujusterte tall. Statistikk fra Eurostat legger til grunn at industriomsetningen i land i eurosonen gikk ned med 20,3 prosent i samme tidsrom.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Juli 2009
  Råserier.1
Januar-juli 2009
Endring i prosent.
Januar-juli 2008-
januar-juli 2009
Råserier1
Juli 2009
Endring i prosent.
Juli 2008-juli 2009
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Februar 2009-april 2009-
mai 2009-juli 2009
Totalomsetning  808 378 -14,5  106 487 -18,6 -4,8
           
Utvinning og utvinningstjenester  311 455 -24,0 44 931 -25,1 -4,0
Industri og bergverksdrift  433 589 -8,3 54 650 -13,6 -4,8
Hjemmemarked  276 733 -1,8 32 217 -8,1 -5,2
Eksportmarked  156 854 -18,0 22 433 -20,4 -5,5
Kraftforsyning 63 336 1,1 6 906 -8,2 -6,6
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  171 743 -10,7 22 222 -9,9 -0,9
Investeringsvarer  151 803 8,9 17 331 -4,6 -12,1
Konsumvarer  110 463 1,3 14 819 2,8 1,1
Energivarer  374 368 -25,8 52 115 -29,1 -5,9
1  Millioner kroner.

Januar til juni 2009 beregnet på nytt

På grunn av en beregningsteknisk feil er resultatet for januar til juni 2009 beregnet på nytt. Rettelsen påvirker fordelingen mellom eksport- og hjemmemarkedsomsetningen.