8161_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8161
Investeringsvarer gir vekst i omsetningen
statistikk
2008-06-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2008

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Investeringsvarer gir vekst i omsetningen

Sesongjusterte tall viser at industriomsetningen har økt med 3,6 prosent i perioden februar til og med april i år, sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Investeringsvarer viser den største veksten.

Omsetningsindeks for industri. Januar 1999- april 2008. 1998=100

Industriomsetningen steg med 7,2 prosent i hjemmemarkedet, mens den gikk ned med 2,5 prosent i eksportmarkedet, sammenlignet med perioden november til og med januar, viser sesongjusterte tall. Veksten i industriens omsetning kan delvis forklares med prisoppgang innenfor industrinæringene i samme tidsrom. For mer om prisutviklingen i industrien, se Produsentprisindeksen . Ifølge produksjonsindeksen for industrien har det også vært en sesongjustert volumvekst på 2,6 prosent i denne perioden (se Produksjonsindeksen ).

Høy omsetning av investeringsvarer

Produsentene av investeringsvarer leverte gode tall for omsetning i februar til og med april i år i forhold til forrige tremånedersperiode. Sesongjusterte tall viser en oppgang på 9,4 prosent. Det er omsetningen i hjemmemarkedet som bidrar mest, med en økning med 12,5 prosent.

Næringene som bidrar til den positive utviklingen, er maskinindustrien med 5,9 prosent, transportmiddelindustrien med 15,9 prosent og oljeplattformene med 20,3 prosent. Både innenfor transportmiddelindustrien og oljeplattformene er det leveranse av store prosjekter til hjemmemarkedet som sørger for veksten. Veksten i hjemmemarkedet er på henholdsvis 23,3 og 22,5 prosent for disse to næringene.

Omsetningen av konsumvarer går ned

Omsetningen av innsatsvarer hadde en moderat økning på 1,7 prosent i denne tremånedersperioden i forhold til den forrige. Næringer som viste gode resultater var mineralprodukt-industrien, gummivare- og plastindustri samt trelast- og trevareindustrien. Næringer som dempet veksten fra forrige periode, var oljeraffinering og kjemisk industri samt metallindustrien.

Sesongjusterte tall viser at omsetningen av konsumvarer hadde en liten nedgang på 0,9 prosent fra februar til og med april i år sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Noe av dette kan forklares ved nedgangen på 7,0 prosent i omsetningen i eksportmarkedet for nærings- og nytelsesmiddelindustrien.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. April 2008
  Råserier.1
Januar-april 2008
Endring i prosent.
Januar-april 2007-
januar-april 2008
Råserier1April 2008 Endring i prosent.
April 2007-
april 2008
Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
November 2007-januar 2008-
februar 2008-april 2008
Totalomsetning  541 508 15,1  140 879 22,1 2,6
           
Olje- og gassutvinning  223 087 23,3 57 933 22,3 6,1
Industri  274 051 6,5 73 181 20,2 3,6
Hjemmemarked  162 481 4,5 43 458 20,1 7,2
Eksportmarked  111 570 9,5 29 723 20,2 -2,5
Kraftforsyning 40 825 42,0 8 721 41,2 -12,0
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  100 446 1,8 27 716 18,8 1,7
Investeringsvarer 81 600 11,0 21 944 28,8 9,4
Konsumvarer 67 433 2,5 17 878 20,5 -0,9
Energivarer  292 029 25,5 73 340 22,0 2,8
1  Millioner kroner.