8173_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8173
Moderat nedgang i industriomsetningen
statistikk
2007-12-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2007

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Moderat nedgang i industriomsetningen

Industriomsetningen hadde en nedgang på 0,7 prosent i perioden august til oktober sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Nedgang i eksportomsetningen er årsaken til den negative tendensen.

Sesongjusterte tall viser en vekst på 4,5 prosent i industriomsetningen på hjemmemarkedet, mens omsetningen faller med 8,2 prosent på eksportmarkedet i perioden august til oktober. Den negative utviklingen i omsetningen på eksportmarkedet kan delvis forklares med prisfall innen flere næringer med høy eksportandel som kjemisk industri, elektroteknisk og optisk industri, maskinindustri og metaller. For mer om prisutvikling for industrien, se Produsentprisindeksen .

Omsetningsindeks for industri. Januar 1998-oktober 2007. 1998=100

Høyt nivå på industriomsetningen hittil i år

Industriomsetningen er fortsatt på et meget høyt nivå historisk sett, selv om det har vært en moderat nedgang i sesongjusterte tall de siste tre månedene. Hittil i 2007 er det omsatt for om lag 657 milliarder kroner i industrien, viser ujusterte tall. Dette er en vekst på 11,3 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Hjemme- og eksportmarked har bidratt omtrent like mye til den positive utviklingen.

Sesongjusterte tall viser at omsetningen for investeringsvarer og konsumvarer i alt har gått opp med henholdsvis 1,1 og 3,0 prosent i den siste tremånedersperioden. Økningen i konsumvarer skyldes hovedsakelig omsetningsvekst på hjemmemarkedet for næringsmiddelindustri, som økte med 9,6 prosent.

Fortsatt nedgang for innsatsvarer

Innsatsvarer hadde en nedgang på 1,2 prosent i den siste tremånedersperioden. Eksportmarkedet viser et fall på 6,7 prosent. Lavere internasjonale priser for metaller hadde en stor betydning for resultatet.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Oktober 2007
     Råserier1
   januar-oktober 2007
   Endring i prosent
   januar-oktober 2006-
januar-oktober 2007
   Råserier1
   oktober 2007
   Endring i prosent
oktober 2006-
oktober 2007
   Endringstall i prosent.
Sesongjustert.
Mai 2007-juli 2007-
   august 2007-oktober 2007
Totalomsetning 1 185 097 0,3  131 096 4,7 4,3
           
Olje- og gassutvinning     451 354 -2,5 49 136 7,5 6,6
Industri  657 340 11,3 71 829 4,3 -0,7
Hjemmemarked  400 050 10,6 44 037 4,1 4,5
Eksportmarked  257 290 12,4 27 792 4,7 -8,2
Kraftforsyning 66 097 -44,0 8 752 -8,6 21,1
           
Etter varetype          
Innsatsvarer  252 092 14,2 27 874 5,9 -1,2
Investeringsvarer  186 283 12,6 19 408 -2,5 1,1
Konsumvarer  166 992 4,9 19 332 2,0 3,0
Energivarer  579 729 -8,8 64 482 7,4 6,2
1  Millioner kroner.