8247_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8247
Veksten i industrien fortsetter
statistikk
2004-10-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2004

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Veksten i industrien fortsetter

Omsetningstallene for norsk industri økte også i august måned. Sesongjusterte omsetningstall viser en økning for tre av fire varegrupper i siste tremånedersperiode. For den siste varegruppen, investeringsvarer, var omsetningen uforandret sammenliknet med foregående periode.

Innenfor norsk olje- og gassutvinning var omsetningen lavere enn foregående måned. Total omsetning av olje og gass var drøyt 34 milliarder kroner i august. Til tross for en gjennomsnittlig oljepris på 304 kr per fat råolje var volumnedgangen så betydelig at omsetningen falt. I hovedsak skyldes det lave omsetningsvolumet vedlikehold i oljeindustrien og et meget høyt eksportvolum i juli.

Omsetning, etter varetype. Sesongjustert. Tremåneders glidende gjennomsnitt. Millioner kroner

Økning i innsatsvarer

Sesongjusterte tall viser en betydelig økning i omsetningen av innsatsvarer i perioden juni til august sammenlignet med foregående tremånedersperiode. Fremgangen var tydeligst innenfor oljeraffinering og kjemisk industri. Omsetningsveksten innen denne industrien var på 16,2 prosent sammenliknet med foregående periode.

Stabil omsetning av investeringsvarer

For investeringsvarer totalt viser sesongjusterte tall stabil omsetning sammenliknet med foregående periode. De fleste industriene opplevde en svak vekst i omsetningen, men metallvareindustrien trekker totaltallene ned. Metallvareindustrien hadde en nedgang i omsetning i siste tremånedersperiode på 2,0 prosent.

Konsumvarer opp

Omsetningen av konsumvarer viste en til dels betydelig oppgang de tre siste månedene. Det var spesielt økningen i næringsmiddelindustrien som bidro til økningen. Sesongjusterte tall viser for denne industrien en økning på 6,8 prosent sammenliknet med foregående tremånedersperiode. Veksten i siste periode må sees i sammenheng med transportarbeiderstreiken i tremånedersperioden før.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. August 2004
  Råserier1 august 2004 Endring i prosent august 2003-august 2004 Råserier1 januar-august 2004 Endring i prosent januar-august 2003-januar-august 2004 Endringstall i prosent. Sesongjustert. Mars-mai 2004-juni-august 2004
Totalomsetning 88 325 12,1  689 675 5,9 6,2
           
Olje- og gassutvinning 34 285 11,4  272 144 16,4 1,0
Industri 45 915 12,2  341 708 3,9 6,2
Kraftforsyning 7 001 6,0 69 690 -17,4 30,9
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 17 734 20,5  132 977 15,8 4,2
Investeringsvarer 9 693 -7,4 75 662 -9,7 0,0
Konsumvarer 15 529 14,2  117 237 2,9 6,2
Energivarer 45 368 13,3  363 794 7,4 6,2
1  Millioner kroner.