8283_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8283
Fortsatt nedgang i industriomsetningen
statistikk
2003-04-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningfebruar 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt nedgang i industriomsetningen

Totalt omsatte industrien for 39,1 milliarder kroner i februar. Dette er en tilbakegang på 1,9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Næringsmiddelindustrien og kjemiske råvarer bidrar mest til denne nedgangen i omsetningen.

Industrinæringer som produserer innsatsvarer - herunder treforedling, kjemisk industri og metallindustri - viser en nedgang i gjennomsnittlig omsetning i perioden desember til februar sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Omsetningsfallet innenfor kjemiske råvarer bidrar mest til denne nedgangen. Derimot var det samlet sett en svak økning i omsetningen av innsatsvarer fra januar til februar i år, viser sesongjusterte tall.

Bedring for investeringsvarer

For industrinæringer som produserer investeringsvarer - det vil blant annet si maskinvarer, transportmidler og metallvarer - viser sesongjusterte tall for de siste tre måneder en liten økning i gjennomsnittlig omsetning sammenlignet med forrige tremånedersperiode. I tillegg viser tall for perioden januar til februar den samme positive tendens. En av næringene som kan vise til en positiv vekst er transportmiddelindustrien, men dette er en bransje med fluktuerende omsetning knyttet opp mot prosjektgjennomføring og prosjektrealisering.

Omsetning etter varetype. Sesongjustert

Sterk nedgang i omsetningen innenfor konsumvarer

Industrinæringer som produserer konsumvarer - blant annet næringsmiddelindustrien, tekstil- og bekledningsindustrien, forlag og grafisk industri - har en samlet nedgang på 8 prosent i omsetningen i februar sammenlignet med februar i fjor, viser ujusterte tall. Det er næringsmiddelindustrien som opplever den kraftigste svikten i omsetning, og spesielt innenfor produksjon og tilberedning av fisk og fiskevarer er nedgangen stor.

Olje- og gassutvinning

Omsetningen innenfor norsk olje- og gassutvinning var om lag 32 milliarder i februar 2003. Dette er 21,9 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Flere selskaper har meldt om et stort handelsvolum av olje omsatt til gode priser. Gjennomsnittlig oljepris for februar 2003 var 232 kroner per fat, noe som var over 30 prosent høyere enn i februar året før, viser statistikk over utenrikshandelen for februar 2003. Lavere gasspriser trekker ned omsetningsverdien av norsk gassproduksjon i februar 2003 i forhold til samme periode i fjor.

Kraftforsyning

Finansielle kontrakter påvirker omsetningstallene innen kraftforsyning, tallene for denne næringen bør derfor tolkes med varsomhet.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Februar 2003
  Råserier1 Endring i prosent Sesongjusterte endringstall i prosent
  Februar 2003 Februar 2002-februar 2003 November 2002-desember 2002 Desember 2002-januar 2003 Januar 2003-februar 2003
Totalomsetning 84 320 14,2 10,8 2,7 1,3
           
Olje- og gassutvinning 32 096 21,9 13,6 10,2 7,1
Industri 39 173 -1,9 1,1 1,4 -0,1
Kraftforsyning 12 645 82,3 41,0 -18,7 -7,0
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 13 175 -5,1 -6,3 3,7 0,3
Investeringsvarer 9 899 -3,3 8,4 -8,4 5,6
Konsumvarer 13 419 -8,4 -0,1 4,1 -8,0
Energivarer 47 827 36,4 19,6 6,7 4,3
1  Millioner NOK.