8285_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8285
Fortsatt motvind for store deler av industrien
statistikk
2003-03-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningjanuar 2003

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt motvind for store deler av industrien

Totalt omsatte industrien for 39,4 milliarder kroner i januar, viser ujusterte tall. Dette er en svak tilbakegang i forhold til januar i fjor. Økt omsetning innenfor noen av de større næringene bidro til å dempe nedgangen i januar, men for store deler av industrien var bildet fortsatt negativt.

Et gjennomsnitt av omsetningen i perioden november til januar, sammenlignet med tilsvarende tall for de tre foregående månedene, viser et fall i industriomsetningen på 2,3 prosent. Omsetning av både innsatsvarer og investeringsvarer gikk ned med mer enn 5 prosent.

Nedgang for metallvarer - oppgang for metaller

Metallvareindustrien, som produserer bearbeidede metallprodukter, opplevde en svak omsetning i januar med nedgang på 10,2 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Oljeraffinering og kjemisk industri og treforedling, samt elektroteknisk og optisk industri, viste også negativ endring i denne perioden. Innenfor oljeraffinering og kjemisk industri var det omsetningen av kjemiske råvarer som falt mest.

Metallindustrien opplevde på sin side en positiv utvikling i januar, med en omsetningsvekst på 4,7 prosent i forhold samme måned i fjor. Ifølge sesongjusterte tall økte omsetningen fra desember til januar med 11 prosent. Det var i stor grad oppgang innenfor ikke-jernholdige metaller som påvirket veksten i denne næringen. Omsetningen i næringsmiddelindustrien var også større i januar i år enn i samme måned i fjor. Gjennomsnittsomsetningen i perioden november til januar viser allikevel en svak negativ utvikling sett i forhold til samme tall for perioden august til oktober. Innenfor næringsmiddelindustrien er det særlig produsenter av fisk og fiskevarer som sliter i motbakke.

Olje- og gassutvinning

Ujusterte tall fra norsk olje- og gassutvinning viser at omsetningen var om lag 31 milliarder i januar 2003. Dette er økning på om lag 35 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Endringene henger sammen med en høyere oljepris i januar 2003 enn tolv måneder tidligere. Det har vært en liten nedgang i norsk oljeproduksjon, mens gassproduksjonen har økt med om lag 10 prosent sammenlignet med januar i fjor (se: industri, produksjonsindeks ).

Kraftforsyning

Finansielle kontrakter påvirker omsetningstallene innenfor kraftforsyning. Tallene for denne næringen bør derfor tolkes med varsomhet.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Januar 2003
  Råserier1 Endring i prosent Sesongjusterte endringstall i prosent
  Januar 2002 Januar 2002-januar 2003 Oktober-november 2002 November-desember 2002 Desember 2002-januar 2003
Totalomsetning 88 443 22,8 2,4 10,3 2,2
           
Olje- og gassutvinning 31 131 35,7 -0,9 11,7 7,7
Industri 39 417 -0,4 -1,8 1,1 0,9
Kraftforsyning 17 511 95,0 19,3 41,3 -15,1
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 14 511 -4,5 -3,2 -4,8 3,1
Investeringsvarer 8 743 -0,9 -2,2 7,5 -10,8
Konsumvarer 14 236 2,5 0,2 0,0 3,1
Energivarer 50 952 49,4 7,3 18,7 3,8
1  Millioner kroner.