8287_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8287
Industriomsetningen ned i 2002
statistikk
2003-02-07T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Industriomsetningen ned i 2002

Industriomsetningen i 2002 falt med 1,4 prosent fra 2001, viser ujusterte tall. Størst var nedgangen innenfor treforedling, oljeraffinering og kjemisk industri og metallindustrien.

Industrien omsatte for om lag 41 milliarder kroner i desember, ifølge sesongjusterte tall. Dette er en svak økning fra måneden før. Sammenliknet med samme periode i 2001, gikk omsetningen i desember 2002 ned med 3,9 prosent, viser ujusterte tall.

Året 2002

Det var de eksportrettede næringene som treforedling, oljeraffinering og kjemisk industri og metallindustri som opplevde sterkest nedgang i omsetningen fra 2001 til 2002, viser ujusterte tall. Omsetningen innenfor elektroteknisk og optisk industri og produksjon av oljeplattformer gikk svakt tilbake fra 2001 til 2002. Den negative tendensen økte mot slutten av året for begge disse næringene, med henholdsvis 8,1 og 12,1 prosent nedgang fra 3. til 4. kvartal, viser sesongjusterte tall. Transportmiddelindustrien hadde en svak omsetningsøkning fra 2001 til 2002, men også denne næringen viste klare negative tendenser fra 3. til 4. kvartal.

Næringsmiddelindustrien, forlag og grafisk industri og metallvareindustrien hadde en økning i omsetningen i 2002 og dempet dermed den negative tendensen i den totale industriomsetningen. Sesongjusterte tall viser imidlertid nedgang for samtlige av disse næringene fra 3. til 4. kvartal. Maskinindustrien hadde en vekst på 7,6 prosent i omsetningen fra 2001 til 2002, og sesongjusterte tall viser fortsatt kraftig vekst fra 3. til 4. kvartal.

Svake tall for industrien i desember

Det var en klar negativ utvikling i omsetningen for industrien fra november til desember i 2002, og de fleste næringer opplevde nedgang i denne perioden, viser sesongjusterte tall. De negative endringene var størst i metallindustrien og metallvareindustrien, der omsetningen falt med henholdsvis 9,9 og 10,9 prosent. Næringer som oljeraffinering og kjemisk industri og maskinindustri var blant de få som erfarte vekst i denne perioden, og det er størrelsen på disse næringene som bidrar at den totale industriomsetningen viser en svak økning på 0,5 prosent fra november til desember.

Energivarer

Tallene for kraftforsyning og energivarer må tolkes med varsomhet. Omsetningstall som bransjen har oppgitt inkluderer omsetning av finansielle kontrakter, og dette gir utslag i en kraftig økning for denne næringen. På grunn av innslaget av ikke-fysisk omsetning bør tall for kraftforsyning og energivarer ikke sammenliknes med de øvrige tallene.

Omsetningstallene for olje- og gassutvinning har vært gjenstand for en gjennomgående revidering, tidligere publiserte tall for denne næringen er derfor justert noe.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Desember 2002
  Råserier1 Endring i prosent Sesongjusterte endringstall i prosent
  Desember 2002 Desember 2001-desember 2002 September 2002-oktober 2002 Oktober 2002-november 2002 November 2002-desember 2002
Totalomsetning 98 177 29,1 1,5 2,1 17,9
           
Olje- og gassutvinning 32 426 32,3 3,7 -1,7 7,3
Industri 41 755 -3,9 -3,4 -1,4 0,5
Kraftforsyning 23 524  216,4 22,2 22,4 52,4
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 12 439 -8,1 -1,3 -2,8 -5,6
Investeringsvarer 13 285 -11,9 -6,8 -1,8 8,2
Konsumvarer 13 994 5,2 -4,2 0,2 0,1
Energivarer 58 460 71,4 6,5 6,0 31,7
1  Millioner NOK.