8291_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8291
Liten endring i industriomsetningen
statistikk
2002-12-06T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2002

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten endring i industriomsetningen

Samlet omsetning for industrien var på om lag 46 milliarder kroner i oktober ifølge ujusterte tall. En oppgang på 0,6 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Sesongjusterte tall viser en nedgang i industriomsetningen fra september til oktober i år på 3,2 prosent.

Næringsmiddelindustrien, maskinindustrien, samt metallvareindustrien opplevde økt omsetning i oktober sammenlignet med samme måned i fjor. Omsetningsveksten hittil i år har også vært god for denne delen av industrien, når vi sammenligner med samme periode i fjor. Fallet i industriomsetningen fra september til oktober skyldes i meget stor grad en nedgang i omsetningen innenfor næringsmiddelindustrien, viser de sesongjusterte tallene. Nedgangen i omsetningen innenfor transportmiddelindustrien og produksjon av oljeplattformer påvirker også tilbakegangen i oktober, men disse næringene viser allikevel en stabil omsetning hittil i år.

Fortsatt negativ utvikling innenfor eksportrettet industri

Den totale omsetningen i industrien trekkes fortsatt ned av lav etterspørsel og negative tendenser i eksportmarkedet. Eksportrettede næringer som oljeraffinering og kjemisk industri samt treforedling, opplevde også i oktober en nedgang i omsetningen sammenlignet med forrige måned, på henholdsvis 2,8 og 3,2 prosent. Metallindustrien hadde også en nedgang, men tilbakegangen var svakere i oktober enn i september. Også de ujusterte tallene synliggjør en negativ utvikling for de eksportrettede næringene i oktober i år sammenlignet med samme måned i fjor.

Omsetningen innenfor olje- og gassutvinning

Sesongjusterte tall viser en nedgang i omsetningen innenfor olje- og gassutvinning på 6,5 prosent sammenlignet med september. Omsetningen for denne næringen var imidlertid 18,4 prosent høyere i oktober i år enn i samme måned i fjor, ifølge ujusterte tall.

Nedgang for investeringsvarer

Aggregert etter varetype viser tallene en nedgang i omsetning fra september til oktober for alle varetypene. Investeringsvarer har hatt en nedgang på 6 prosent i oktober, etter en økning de to foregående månedene. Sammenlignet med oktober i fjor er omsetningen høyere i oktober for alle de fire varetypene.

Månedlig omsetningsstatistikk. Olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning. Oktober 2002
  Råserier1 Endring i prosent Sesongjusterte endringstall i prosent
  Oktober 2002 Oktober 2001-oktober 2002 Juli-august 2002 August-september 2002 September-oktober 2002
Totalindeksen 96 267 10,7 1,1 -0,7 -2,6
           
Olje- og gassutvinning 40 714 18,4 4,8 1,0 -6,5
Industri 46 185 0,6 0,1 0,9 -3,2
Kraftforsyning 8 436 51,0 -4,6 9,1 13,2
           
Etter varetype          
Innsatsvarer 16 942 1,5 1,9 0,3 -0,4
Investeringsvarer 11 112 3,4 3,3 1,3 -6,0
Konsumvarer 17 601 2,7 -5,6 6,6 -4,3
Energivarer 51 152 19,1 5,2 -0,6 -4,7
1  Millioner NOK.