8311
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8311
Uendra omsetning innan industrien
statistikk
2001-05-18T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

På grunn av vedlikehold kan ssb.no og Statistikkbanken være ustabil i lange perioder i løpet av helgen, og helt utilgjengelig lørdag 16. oktober fra kl 17:00 til 21:00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Uendra omsetning innan industrien

I perioden januar til desember 2000 omsette industrien for 471 milliardar kroner. Dette var om lag same nivå som i 1999. Når omsetninga frå olje- og gassutvinninga og kraftforsyning er medrekna, låg samla omsetning 21 prosent høgare i 2000 enn året før.

For heile 2000 var omsetninga av olje og gass på vel 372 milliardar kroner - ein auke på 72,5 prosent samanlikna med same periode året før. Kraftforsyninga hadde ein svak nedgang i omsetninga.

Rekordhøg oljepris

Omsetning av olje og gass har auka jamt sidan inngangen av 1999, og låg på eit særs høgt nivå i 2000. Den kraftige auken i omsetninga kjem hovudsakleg av ein rekordhøg oljepris. I gjennomsnitt låg råoljeprisen (Brend Blend) på 250 kroner per fat i 2000. Råoljeprisen har òg hatt ein aukande trend sidan 1999. Dei viktigaste årsakene til prisveksten i 1999 var OPEC sitt vedtak i mars om å innføre kutt i produksjonen på 1,7 millionar fat per dag, samt auka etterspurnad i Asia etter krisa i 1997/1998. Prisveksten i 2000 kjem av generell høg etterspurnad etter olje og gass, men òg minimale lager av raffinerte oljeprodukt i USA og til dels i Europa påverka prisen sterkt.

Omsetninga innan industrien flata ut

Omsetninga innan industrien har etter fleire år med god vekst flata ut. På årsbasis i 2000 steig omsetninga minimalt - ein auke på 0,2 prosent frå året før. Kjemisk industri og metallindustrien er dei viktigaste næringane som drog opp omsetninga. I motsett retning trekte først og fremst nærings- og nytingsmiddelindustrien, oljeplattformindustrien og transportmiddelindustrien.

Det vart omsett kjemikaliar og kjemiske produkt for om lag 46 milliardar kroner. Dette er ein auke på 39 prosent frå same periode året før. I særleg grad steig kjemiske råvarer kraftig, men òg kjemiske produkt (måling, farmasøytiske preparat, såpe og vaskemiddel) hadde auke. Kjemiske råvarer har hatt gunstige prisar i 2000 med ein vekst på om lag 6 prosent samanlikna med 1999. Omsetninga av metall steig med heile 19 prosent, og både jarnhaldige og ikkje-jarnhaldige metall hadde auke. Særleg aluminium steig kraftig - opp om lag 17 prosent frå fjoråret. Ved inngangen av 1999 låg aluminiumprisen på eit lågt nivå, men fekk ein kraftig vekst utover året. Denne tendensen fortsette i løpet av 2000, men noko svakare. Gjennomsnittsprisen per tonn aluminium var om lag 15 prosent høgare i 2000 enn året før.

Lågare omsetning av kjøtt

Nærings- og nytingsmiddelindustrien omsette for om lag 113 milliardar kroner i 2000. Dette er noko svakare enn året før - ned 1,2 prosent. Omsetninga av kjøtt og kjøttprodukt fall med nesten 8 prosent, mens fisk og fiskeprodukt steig tilnærma like mykje.

2000 har vore eit svakt år for oljeplattformindustrien. Omsetninga fall i underkant av 50 prosent frå 1999. Nedgangen kjem hovudsakleg av at investeringsaktiviteten i oljesektoren har minka etter fleire år med høge investeringar. Transportmiddelindustrien sleit òg med lågare omsetning i 2000; omsetninga fall med over 12 prosent frå året før. Låg aktivitet innanfor skipsbyggjing er den viktigaste årsaka til nedgangen.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB