8313_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8313
Høy oljepris ga kraftig vekst
statistikk
2001-03-16T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningoktober 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy oljepris ga kraftig vekst

I september og oktober 2000 var omsetningen innenfor olje- og gassindustrien på nærmere 64,5 milliarder kroner, en økning på vel 60 prosent i forhold til samme periode i 1999. Industrinæringene falt i samme periode med over 5 prosent, og det var omsetningsfallet i plattformindustrien som bidro sterkest.

Samlet omsetning innenfor olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning var om lag 158 milliarder kroner i september og oktober 2000, en økning på 14,5 prosent i forhold til samme periode året før. Det var den kraftige omsetningsveksten av olje og gass som bidro mest til denne oppgangen. Innenfor kraftforsyning var omsetningen om lag uendret sammenlignet med september og oktober 1999.

Omsetningen av olje og gass nådde et rekordhøyt nivå i september og oktober 2000 med om lag 64,5 milliarder kroner, en økning på over 60 prosent fra samme periode året før. Omsetningsveksten skyldes hovedsakelig høy råoljepris (Brent Blend), men det var også økt utvinning i perioden. Ifølge London Spot Market var råoljens gjennomsnittspris på 300 og 291 kroner i henholdsvis september og oktober. Dette tilsvarer en prisøkning på over 70 prosent fra tilsvarende måneder i 1999. Ukekorrigerte tall fra Statistisk sentralbyrås produksjonsindeks viste en økning i olje- og gassproduksjonen på 3,6 prosent fra september 1999 til september 2000. Tilsvarende steg produksjonen med 9,1 prosent i oktober 2000.

Industriomsetningen falt

Bedrifter innenfor industrien omsatte for om lag 83 milliarder kroner i september og oktober 2000, en nedgang på 5,3 prosent i forhold til samme periode året før. Lavere omsetning innenfor plattformindustrien trakk sterkest ned, men også næringsmiddelindustrien bidro sterkt til nedgangen. Oljeraffinering var en annen viktig næring som opplevde omsetningsfall.

Omsetningen innenfor plattformnæringen falt i underkant av 63 prosent i forhold til september og oktober 1999. Omsetningen var på knapt 3,1 milliarder kroner. Næringen ligger på et klart lavere nivå enn fjorårets. Det har blitt omsatt for 16 milliarder kroner innenfor oljeplattformnæringen fra januar til oktober 2000. Dette tilsvarte et nivå som er over 50 prosent lavere enn samme periode året før.

Omsetningen av nærings- og nytelsesmidler sank med 6 prosent i september og oktober 2000 i forhold til samme periode året før. Nedgangen skyldes lavere omsetning av kjøtt og kjøttvarer, der omsetningen falt med over 28 prosent i forhold til september og oktober 1999. En økning i omsetningen av fisk og fiskevarer på 10 prosent motvirker nedgangen i gruppen.

Omsetningen av oljeraffinerte produkter sank med om lag 25 prosent. Svært høy omsetning i september og oktober 1999 forklarer mye av fallet på 25 prosent. Den gang skyldtes omsetningsveksten høye priser på ulike typer raffinerte oljeprodukter.

Elektroteknisk og optisk industri samt kjemisk industri er de næringene som forhindrer at nedgangen blir større. Elektroteknisk og optisk industri omsatte for vel 7 milliarder kroner, en økning på over 30 prosent fra september og oktober 1999. Omsetningen steg for de fleste produktene innenfor denne gruppen. Kjemisk industri steg med vel 14 prosent, og både kjemiske råvarer og farmasøytiske råvarer hadde sterk vekst.