8315_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8315
Eksportrettet industri leder an
statistikk
2001-01-19T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningaugust 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Eksportrettet industri leder an

Samlet omsetning fra olje- og gassutvinning, industri, bergverk og kraftforsyning var over 141 milliarder kroner i juli og august 2000, en økning på vel 23 prosent i forhold til samme periode i 1999.

Særlig hadde råvarebasert industri høy vekst i omsetningen. Dette skyldes hovedsakelig en kraftig oppgang i prisene på råvarer. Viktigste enkeltfaktor er stigningen i råoljeprisen (Brent Blend), men også gunstige priser på kjemiske råvarer og metaller bidro sterkt.

Olje og gass har fortsatt høy vekst

I juli og august 2000 var omsetningen 59 milliarder kroner innenfor olje- og gassutvinning. Dette er en økning på over 63 prosent i forhold til samme periode i 1999. Veksten skyldes både en høy råoljepris og økt utvinning. Den gjennomsnittlige prisen per fat råolje var om lag 250 kroner og 265 kroner i juli og august. Produksjonsindeksen til Statistisk sentralbyrå viser til dels kraftig økning i utvinningen av olje og gass. Produksjonen var over 10 prosent høyere i juli 2000 enn i juli 1999, og nesten 3 prosent høyere i august.

Industrien svakt opp

Industriomsetningen var i underkant av 73 milliarder kroner i juli og august 2000. Dette tilsvarer en vekst på 3,9 prosent i forhold til samme periode året før. Det er hovedsakelig tradisjonell eksportrettet industri som bidro til vekst, men også flere bransjer innenfor verkstedindustrien økte sin omsetning.

Kjemisk industri har lenge hatt en positiv utvikling. I juli og august var omsetningen nærmere 39 prosent høyere enn samme periode året før. Spesielt hadde kjemiske råvarer kraftig vekst - opp 51 prosent. Fra januar til august 2000 var samlet omsetning av kjemiske råvarer om lag 17,4 milliarder kroner. Dette var en økning på 31 prosent, sammenlignet med januar-august 1999. For kjemiske råvarer har 2000 vært preget av et godt marked med høye priser på produktene.

Også omsetningen av metaller steg kraftig. Bedriftene innenfor næringen hadde samlet sett en omsetningsvekst på over 35 prosent i forhold til juli og august 1999. Det ble omsatt for nærmere 7,5 milliarder kroner. Med unntak av gruppen ferrolegeringer og halvfabrikater av jern og stål, hadde alle gruppene vekst. Som kjemisk industri er også metallindustrien meget styrt av prisutviklingen på verdensmarkedet.

Omsetningen innenfor treforedling økte med over 24 prosent i juli og august, sammenlignet med samme periode i 1999. Både papirmasse og varer av papir og papp hadde vekst. Også trelast- og trevareindustrien hadde en nevneverdig økning i omsetningen - opp 9,5 prosent.

I juli og august økte omsetningen innenfor maskinindustrien med over 38 prosent sammenlignet med juli-august 1999. Sterkest vekst fant sted for gruppen kraftmaskiner og utstyr, men omsetningen steg også for andre bransjer innenfor næringen. I transportmiddelindustrien ble det omsatt for om lag 3,5 milliarder kroner, en økning på 11 prosent fra samme periode året før. Også metallvareindustrien hadde vekst i omsetningen, - opp over 6,2 prosent.