8319_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8319
Energivarer gir høy omsetning
statistikk
2000-09-15T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningapril 2000

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Energivarer gir høy omsetning

Bedrifter innenfor olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning omsatte for nesten 148 milliarder kroner i 2. termin. Dette er en økning på vel 24 prosent fra samme periode i fjor. Særlig produsenter av energivarer har høy omsetning.

Omsetningen innenfor olje- og gassutvinning var på vel 60 milliarder kroner, mot 29 milliarder året før. Den kraftige økningen skyldes hovedsakelig den langt høyere råoljeprisen i år sammenlignet med 2. termin i fjor. Samtidig var også produksjonen av olje og gass høyere - om lag 12 prosent høyere i mars og 5 prosent høyere i april. Siden årsskiftet 1998-1999 har råoljeprisen (Brent Blend) økt jevnt. Gjennomsnittsprisen for et fat råolje var 230 kroner i mars - en økning på om lag 140 prosent. I april falt råoljeprisen til om lag 194 kroner per fat. Noe lavere var omsetningen for tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning.

Også tradisjonell eksportrettet industri hadde omsetningsvekst. Metallindustri omsatte for 8 milliarder kroner - en oppgang på vel 26 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Kjemisk industri hadde en sterk økning - opp nesten 28 prosent. I disse næringene styres omsetningen mye av prisutviklingen. Produsentprisindeksen viser til oppgang både for metaller og kjemiske råvarer. Sterkest oppgang hadde ikke-jernholdige metaller, slik som aluminium, men også gruppen jern, stål og ferrolegeringer steg i pris. Prisen på aluminium har økt med om lag 21 prosent fra 2. termin i fjor til i år, og gjennomsnittsprisen var i overkant av 10 000 kroner per tonn.

Industrien

Høy omsetning for innsatsvareproduserende bedrifter bidro til å dempe nedgangen i den samlede omsetningen i industrien. Nedgangen i industrien var på 4,5 prosent, og omsetningen var i overkant av 74 milliarder kroner. Imidlertid var antall virkedager færre i 2. termin i år enn på samme tid i fjor. To færre salgsdager i mars og april i år, tilsier en omsetning som er snaut 5 prosent lavere. En lavere omsetning speiler ikke nødvendigvis en lavere aktivitet, men like gjerne en variasjon i antall virkedager mellom sammenligningspunktene. Slike forhold vil også kunne påvirke endringstall i enkeltsektorer i industrien.

Omsetningen av nærings- og nytelsesmidler falt med snaut 7 prosent fra 2. termin i fjor, og var i 2. termin 2000 på vel 17 milliarder kroner. Lavere omsetning av fisk og fiskevarer bidro sterkt til fallet, mens kjøtt og kjøttvarer trekker omsetningen opp.

Omsetningen fra bygging av oljeplattformer er fortsatt lav. I 2. termin var omsetningen i overkant av 3 milliarder kroner - et fall på vel 50 prosent. Utviklingen innenfor plattformindustrien har også sterk innvirkning på omsetningen av investeringsvarer. Også annen tradisjonell verkstedindustri, blant annet metallvareindustri og maskinindustrien, omsatte mindre enn på samme tid i fjor. Nedgangen innenfor metallvareindustrien var om lag 11 prosent, mens maskinindustrien lå vel 19 prosent under 1999- nivået.