8323_not-searchable
/energi-og-industri/statistikker/ogibkoms/arkiv
8323
Høy omsetning av olje og gass
statistikk
2000-05-19T10:00:00.000Z
Energi og industri;Energi og industri
no
ogibkoms, Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, industriomsetning, hjemmemarked, eksportmarked, verdiEnergi, Industri og bergverksdrift, Olje og gass, Energi og industri
false

Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyningdesember 1999

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy omsetning av olje og gass

Bedrifter i olje- og gassutvinning omsatte i underkant av 55 milliarder kroner i november/desember (6. termin) 1999. Dette var en økning på nesten 108 prosent fra samme periode året før. Industribedriftene omsatte for 83,7 milliarder kroner, en økning på over 5 prosent fra 6. termin året før.

Høy oljepris

Høy pris på råolje og gass økte omsetningen kraftig for bedrifter innenfor olje- og gassutvinning. Gjennomsnittlig spotpris på råolje (Brent Blend) var i underkant av 200 kroner per fat (om lag 25 dollar) i siste termin av 1999. Dette er en økning på over 150 prosent, målt i norske kroner, fra november/desember 1998. Den gang var råoljeprisen ekstrem lav - under 75 kroner fatet.

Etter et forholdsvis lavt nivå i januar/februar har omsetningen av olje og gass steget jevnt gjennom 1999. Dette ga en omsetningsøkning i overkant av 38 prosent på årsbasis. En stadig høyere pris på olje og gass gjennom året er hovedforklaringen til den kraftige veksten, idet produksjonen økte svakt med 0,5 prosent. En gjennomgående synkende omsetning i 1998 på grunn av avtagende råoljepriser er også en bakenforliggende årsak til de høye vekstratene i omsetningen.

Oljeraffinering trekker industriomsetningen opp

Økningen i industriomsetningen på 5,1 prosent fra 6. termin 1999, skyldes først og fremst en svært høy omsetning av oljerelaterte produkter. Omsetningen for gruppen viser en vekst i underkant av 130 prosent fra samme periode året før. Også på årsbasis har omsetningen innenfor oljeraffinering vært betydelig - med en vekst på om lag 25 prosent fra året før.

Andre viktige industrier som hadde omsetningsøkning var trelast- og trevareindustri, kjemisk industri, metallindustrien og transportmiddelindustrien. For de råvarebaserte industriene som trelast- og trevareindustrien og metallindustrien betyr prisene på råvarene mye for omsetningsøkningen.