Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2021

Publisert:

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 181,9 milliarder kroner for 2021. Dette er 4,8 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal.

Oppjusteringen for 2021 drives av høyere anslag innenfor kategoriene felt i drift og feltutbygging. Det har blant annet blitt levert to nye planer for utbygging og drift (PUD). Disse to prosjektene var ikke med i anslagene som ble gitt i forrige kvartal.

Figur 1. Investeringsanslag i utvinning og rørtransport registrert i 2. kvartal samme år

Utvinning og rørtransport
2011 150104
2012 191543
2013 219668
2014 241387
2015 200262
2016 169896
2017 154381
2018 156454
2019 183738
2020 180296
2021 181854

Investeringsanslaget for 2021 indikerer en liten vekst på 0,9 prosent fra året før viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. I forrige investeringsundersøkelse viste anslagene for 2021 et fall på 6,4 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2020 gitt i 1. kvartal i fjor. Endringen fra indikasjoner på klart fall til en liten vekst i 2021, kommer hovedsakelig som følge av oppjusteringen av anslaget for 2021. I tillegg ble anslaget for 2020 gitt i tilsvarende målinger i fjor nedjustert som følge av at oljeselskapene kuttet betydelig i sine letebudsjetter i kjølvannet av det kraftige oljeprisfallet på våren i fjor.

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2019 2020 2021 2022
Feb t-1 145403 158463 151990 138516
Mai t-1 155508 172380 145575 142778
Aug t-1 165100 174817 148614
Nov t-1 175251 182639 166270
Feb t 172711 185427 173584
Mai t 183738 180296 181854
Aug t 181733 184572
Nov t 182929 182511
Feb t+1 177544 179308

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel.

Noe høyere investeringsanslag for 2022

De nyeste investeringsanslagene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2022 blir nå oppgitt til 142,8 milliarder kroner. Anslaget er 3,1 prosent høyere enn tallet oppgitt i førstegangsanslaget for 2022 fra forrige undersøkelse i februar.

Anslaget for 2022 er 1,9 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2021, gitt i 2. kvartal 2020. Dette er et klart lavere fall enn antydet i forrige undersøkelse. Da viste anslagene for 2022 et fall på 8,9 prosent. Det lavere fallet som indikeres nå kommer som følge av en oppjustering av anslaget for 2022 nå fra forrige måling og en nedjustering i anslaget gitt for 2021 i tilsvarende målinger i fjor. Som figur 2 over viser har anslaget for 2021 økt mye i senere målinger. Anslaget for 2022 må derfor øke tilsvarende for å opprettholde nedgangen på 1,9 prosent, som nå indikeres.

Det er spesielt anslagene for feltutbygging som bidrar til den indikerte nedgangen for 2022. Anslaget for denne kategorien er 10 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2021. Nedgangen har sammenheng med at flere utbygginger ferdigstilles i 2021 eller tidlig i 2022. På andre utbygginger fases investeringene ned i 2022 sammenlignet med i år. I tillegg er det kategoriene felt i drift samt nedstengning og fjerning som bidrar mest til nedgangen som indikeres for 2022. Anslagene til letevirksomhet antyder derimot en klar oppgang til neste år og bidrar klart til å dempe nedgangen i 2022.

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2022/2021¹. Investeringsanslag registrert 2. kvartal året før

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport -0.2
Nedstengning og fjerning -2.2
Landvirksomhet 0.5
Felt i drift -1.6
Feltutbygging -3.2
Leting og konseptstudier 4.7
Utvinning og rørtransport -1.9

Feltutbygginger kommer med i undersøkelsen først når det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene. Det er ventet at det blir levert PUD på noen prosjekter i år. Blant disse er Frosk, Kobra øst/Gekko og Tommeliten Alpha. Disse vil ha betydelige investeringer til neste år og vil komme med i fremtidige undersøkelser etter hvert som det blir levert PUD på dem. Det ventes videre at det leveres PUD på et svært høyt antall prosjekter til neste år. Dette har sammenheng med at det i Stortingets skattetiltakspakke som ble vedtatt i juni i fjor gis gunstig beskatning for alle utbyggingsinvesteringer som det leveres PUD på før 1. januar 2023. Investeringer på prosjekter pleier å være beskjedne det første utbyggingsåret. De aller fleste av disse prosjektene planlegger oppstart sent til neste år og vil derfor hver for seg ha lave utførte investeringer i 2022. Men siden de planlagte PUD-ene er så mange vil de akkumulerte investeringene fra disse i 2022 likevel kunne bli betydelige.

Oppjustert anslag for 2021

Anslagene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2021 blir nå oppgitt til 181,9 milliarder kroner, som er 4,8 prosent høyere enn i forrige måling. Det er spesielt økte anslag innen felt i drift som bidrar til oppjusteringen.

Fra undersøkelsen i 2. kvartal 2020 til denne undersøkelse har anslaget for 2021 økt med hele 25 prosent. Sist man så tilsvarende anslagsøkninger var for året 2012. Økningen den gang ble i all hovedsak drevet av at det ble levert PUD på flere store og mellomstore utbyggingsprosjekter, omtrent på samme tid. Nye utbygginger står bare for en liten del av anslagsøkningen for 2021. Det er bare kommet til noen få og relativt små utbygginger siden undersøkelsen i 2. kvartal i fjor. Noe av økningen skyldes kostnadsoverskridelser på enkelte feltutbygginger. Men en betydelig del av økningen kan tilskrives høyere investeringsbudsjetter på eldre felt i drift samt at en del investeringer som tidligere var planlagt gjennomført i 2022 er blitt fremskyndet til 2021. Dette kan ha sammenheng med utformingen av oljeskattepakken. Alle typer investeringer, bortsett fra nedstengning og fjerning, omfattes av de midlertidige skattereglene ut året 2021. Fra og med 2022 vil investeringer som inngår i PUD-er som er sanksjonert før 2020 ikke lenger være omfattet av de gunstige skattereglene. Anslagsøkningen på en del eldre felt for året 2021 kan ha sammenheng med at skatteimpulsen fases ut for denne typen investeringer etter 2021. De midlertidige skattereglene vil likevel fortsette å gjelde etter 2021 og fram til produksjonsstart for investeringsprosjekter som det blir levert ny PUD på før 1. januar 2023 og tilsvarende for investeringer knyttet til søknader om endringer i eksisterende PUD eller investeringer som er omfattet av søknader om fritak fra å framlegge PUD.

Anslaget for investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2021 er nå 0,9 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2020, gitt i 2. kvartal i fjor. Som figur 4 viser er det er hovedsakelig anslagene for kategorien letevirksomhet og felt i drift som driver oppgangen som indikeres fra 2020 til 2021, mens kategorien feltutbygging derimot går i negativ retning og bidrar til å dempe den oppgitte oppgangen.

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2021/2020¹. Investeringsanslag registrert 2. kvartal samme år

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport 0.1
Nedstengning og fjerning 0.9
Landvirksomhet 1.0
Felt i drift 3.8
Feltutbygging -7.9
Leting og konseptstudier 3.0
Utvinning og rørtransport 0.9

Liten investeringsvekst i 1. kvartal 2021

Investeringene i 1. kvartal endte på om lag 40,9 milliarder kroner. Dette er 11,3 prosent lavere enn hva som ble anslått i 1. kvartal. De utførte investeringene er 12,6 prosent lavere enn i 4. kvartal 2020. De sesongjusterte tallene viser derimot en liten vekst på 0,7 prosent, siden investeringene sesongmessig pleier å være klart lavere i 1. kvartal enn i 4. kvartal.