Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2021

Publisert:

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 166,3 milliarder kroner for 2021. Det er 12 prosent høyere enn i forrige rapportering, men indikerer fortsatt en betydelig nedgang fra 2020. Oljeselskapenes anslag for 2020 er nå 182,5 milliarder kroner.

Investeringsanslaget gitt av oljeselskapene for 2020 er 1,1 prosent lavere enn anslaget gitt i forrige kvartal, viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Videre er 2020-anslaget om lag på samme nivå som tilsvarende anslag for 2019, gitt i 4. kvartal 2019.

Figur 1. Investeringsanslag i utvinning og rørtransport registrert i 4. kvartal samme år

Utvinning og rørtransport
2010 139384
2011 159388
2012 186843
2013 221289
2014 228241
2015 204297
2016 170280
2017 150842
2018 155457
2019 182929
2020 182500

Anslaget for 2021 er 9 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2020, gitt i 4. kvartal 2019. I forrige undersøkelse ble det antydet et fall på hele 14,6 prosent. Det indikeres lavere fall nå fordi anslaget gitt for 2020 i tilsvarende måling i fjor økte mindre enn anslaget for 2021 nå.

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2018 2019 2020 2021
Feb t-1 121502 145403 158463 151990
Mai t-1 143970 155508 172380 145580
Aug t-1 141748 165100 174049 148614
Nov t-1 144333 175251 182639 166270
Feb t 160010 172711 185427
Mai t 156454 183738 180287
Aug t 156313 181729 184562
Nov t 155457 182929 182500
Feb t+1 151831 177542

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel.

Kraftig økning i anslagene for feltutbygging i 2021

Investeringsanslagene til feltutbygging blir nå oppgitt til 63,3 milliarder kroner. Dette er hele 27 prosent mer enn anslått i forrige undersøkelse. Det høyere anslaget har sammenheng med at det nå er rapportert inn vesentlig høyere kostnader på flere utbyggingsprosjekter enn tidligere antatt. Dette er merinvesteringer som trolig ikke bidrar til å utvide framtidig produksjonskapasitet vesentlig utover det som tidligere var planlagt. Økningen i utbyggingsanslaget kommer også delvis som følge av forskyvninger av investeringer fra 2020 til 2021 på enkelte prosjekter. I tillegg skyldes dette at en del investeringer som tidligere var planlagt utført i 2022 nå er blitt fremskyndet til 2021. De midlertidige endringene i petroleumsskattesystemet som ble vedtatt av Stortinget i juni i år gjør det skattemessig spesielt gunstig for rettighetshaverne på norsk sokkel å gjennomføre investeringer i årene 2020 og 2021. Fremskyndede investeringsplaner fra 2022 til 2021 kan ha sammenheng med dette. Det har i tillegg blitt levert plan for utbygging og drift (PUD) på et nytt utbyggingsprosjekt, og tallene for dette prosjektet er derfor nå kommet med i tellingen.

Det er ventet at det blir levert PUD på noen prosjekter i 2021. Disse utbyggingene er alle relativt små. Når i tillegg utbyggingsprosjekter vanligvis har lavest investeringer i utbyggingens første år er det grunn til å tro at disse prosjektene vil ha beskjedne akkumulerte investeringer i 2021.

Anslaget for leting og konseptstudier har økt med 20 prosent til 24,4 milliarder kroner fra forrige måling. Det aller meste av denne økningen kan tilskrives underkategoriene feltevaluering/feltutvikling og konseptstudier. Anslagene indikerer også en kraftig vekst fra 2020 til 2021 på disse underkategoriene. Disse kostnadsartene dekker aktivitet knyttet til evaluering og utbyggingsplanlegging av olje- og gassfunn. Den sterke veksten i disse kostnadsartene reflekterer at flere operatører har planer om å levere PUD-er på store deler av den eksisterende funnporteføljen på norsk sokkel i løpet av 2022. Opphopningen av planlagte PUD-er i 2022 kan ha sammenheng med skattetiltakspakken. I tillegg til at den som nevnt over gir gunstig beskatning for alle typer investeringer i 2020 og 2021 blir alle utbyggingsinvesteringene som det leveres PUD på før utgangen av 2022 omfattet av de samme gunstige skattereglene.

Selv om anslaget for investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass har økt betydelig er det oppgitte akkumulerte beløpet for 2021 fortsatt 9 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2020. Som figur 3 under viser er det anslagene for investeringsområdene feltutbygging og leting og konseptstudier som bidrar til investeringsnedgangen som indikeres for 2021.

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2021/2020. Investeringsanslag registrert 4. kvartal året før¹

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport 0.1
Nedstengning og fjerning 0.1
Landvirksomhet -0.1
Felt i drift -0.1
Feltutbygging -5.8
Leting og konseptstudier -3.1
Utvinning og rørtransport -9.0

Flat utvikling i investeringene i 2020

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2020 blir nå anslått til 182,5 milliarder kroner. Dette er 1,1 prosent lavere enn anslaget gitt for i forrige kvartal. Det er noe lavere tall innen feltutbygging som hovedsakelig bidrar til nedjusteringen i anslaget fra siste måling.

Det nye anslaget for 2020 er 0,2 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2019, gitt i 4. kvartal 2019. I forrige undersøkelse ble det antydet en vekst på 1,6 prosent i 2020. Som figur 4 under illustrerer trekker på den ene siden kategoriene feltutbygging og leting i retning av lavere investeringer i år mens dette nær utlignes av høyere investeringer innenfor kategoriene felt i drift og nedstengning og fjerning.

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2020/2019. Investeringsanslag registrert 4. kvartal samme år¹

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport -0.1
Nedstengning og fjerning 1.2
Landvirksomhet 0.0
Felt i drift 3.2
Feltutbygging -2.2
Leting og konseptstudier -2.5
Utvinning og rørtransport -0.2

Lavere investeringer i 3. kvartal

De utførte investeringene falt med 3,8 prosent til 43,3 milliarder kroner fra 2. kvartal til 3. kvartal. Det sesongjusterte fallet fra 2. til 3. kvartal var på 2,6 prosent. De utførte investeringene i 3. kvartal endte hele 12,1 prosent lavere enn i anslaget gitt for 3. kvartal i forrige undersøkelse. Flere operatører peker på koronatiltak på verft og rigger som årsak til at investeringsaktiviteten i 3. kvartal ble betydelig lavere enn de hadde planlagt.

De utførte investeringene i årets tre første kvartaler utgjør 132,5 milliarder kroner. Realisering av det nåværende anslaget for 2020 forutsetter investeringer på hele 50 milliarder kroner i 4. kvartal som innebærer en investeringsvekst på hele 15,5 prosent fra 3. til 4. kvartal. Historiske tall viser at det normalt pleier å være høyest investeringer i 4. kvartal. De siste 21 årene har anslaget gitt i 4. kvartal i investeringsåret i gjennomsnitt vært 2,2 prosent høyere enn de endelige investeringene. Innføringen av strengere koronatiltak nå i 4. kvartal øker sannsynligheten for at en større andel enn vanlig av investeringene som ligger inne i planene for 4. kvartal blir forskjøvet til 2021.

Kontakt