Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2020

Publisert:

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 182,6 milliarder kroner for 2020. Det er 4,9 prosent mer enn i forrige rapportering. Oljeselskapenes anslag for 2019 utgjør nå 182,9 milliarder kroner.

Investeringsanslaget for 2019 er 0,7 prosent høyere enn anslaget gitt i forrige kvartal, viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning.

Figur 1. Investeringsanslag i utvinning og rørtransport registrert i 4. kvartal samme år

Utvinning og rørtransport
2009 145817
2010 139384
2011 159388
2012 186843
2013 221289
2014 228241
2015 204297
2016 170280
2017 150842
2018 155457
2019 182929

Anslaget for 2020 er 4,2 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2019, gitt i 4. kvartal 2018. I forrige undersøkelse ble det antydet en vekst på 5,4 prosent. Det indikeres svakere vekst nå fordi anslaget gitt for 2019 i tilsvarende målinger i fjor økte noe mer enn anslaget for 2020 nå.

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2017 2018 2019 2020
Feb t-1 158501 121502 145403 158463
Mai t-1 154905 143970 155508 172380
Aug t-1 152194 141748 165100 174049
Nov t-1 146643 144333 175251 182639
Feb t 149403 160010 172711
Mai t 154381 156454 183738
Aug t 155627 156313 181729
Nov t 150842 155457 182929
Feb t+1 148809 151831

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel

Markant økning i anslagene for feltutbygging i 2020

Investeringsanslagene til feltutbygging blir nå oppgitt til 73,9 milliarder kroner. Dette er 16 prosent mer enn anslått i forrige kvartal. Det høyere anslaget har hovedsakelig sammenheng med at det nå er rapportert inn vesentlig høyere kostnader på enkelte utbyggingsprosjekter enn tidligere antatt. Dette er merinvesteringene som trolig ikke bidrar til å utvide framtidig produksjonskapasitet utover det som tidligere er planlagt. Økningen i utbyggingsanslaget kommer også delvis som følge av forskyvninger av investeringer fra 2019 til 2020 på enkelte prosjekter. I tillegg er det blitt levert plan for utbygging og drift (PUD) på enda et utbyggingsprosjekt, og tallene for dette prosjektet er derfor nå med i målingen.

Det er ventet at det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) på noen flere prosjekter senere i år og neste år. Blant disse er Balder X, Hod reutvikling, Halten Sør Øst og Grand. Balder X blir trolig levert senere i år. Dette er et ganske stort prosjekt som sannsynligvis vil ha relativt store investeringer til neste år. Grand, eller Breidablikk som feltet nå er omdøpt til, er et prosjekt med totalinvesteringer i samme størrelsesorden som Balder X, men denne PUD-en er ventet å bli levert tidligst i 2. kvartal til neste år og vil dermed sannsynligvis ha mer beskjedne investeringer i 2020. Opprettholdes tidsplanene på disse prosjektene ligger det, isolert sett, an til enda høyere investeringer innen feltutbygging i 2020 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå.

Det er spesielt anslagene for investeringsområdene felt i drift og nedstengning og fjerning som bidrar til oppgangen i olje- og gassinvesteringene som indikeres fra 2019 til 2020. I motsatt retning trekker lavere anslag for feltutbygging og rørtransport som bidrar til å bremse oppgangen noe, slik det fremgår av figur 3 under. 

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport¹ 2020/2019. Investeringsanslag registrert 4. kvartal året før

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport -0.094
Nedstengning og fjerning 1.005
Landvirksomhet 0.219
Felt i drift 3.218
Feltutbygging -0.147
Leting og konseptstudier 0.015
Utvinning og rørtransport 4.216

Kraftig investeringsvekst i 2019

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2019 blir nå anslått til 182,9 milliarder kroner. Dette er 0,7 prosent høyere enn anslaget gitt for i forrige kvartal. Det er noe høyere tall innen feltutbygging som bidrar til oppjusteringen i anslaget fra sist måling. De andre investeringsområdene bidrar bare i liten grad til endringen i totalanslaget.

Det nye anslaget for 2019 er 17,7 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2018, gitt i 4. kvartal 2018. I forrige undersøkelse ble det antydet en vekst på 16,3 prosent. Det er anslagene for kategoriene feltutbygging, felt i drift og leting som driver veksten i 2019. Rørtransport går i motsatt retning, her indikerer anslagene nå en nedgang med hele 64 prosent sammenlignet med anslag gitt for 2018 for et år siden. Nedgangen for rørtransport demper likevel bare i liten grad veksten i 2019 siden rørtransport utgjør en liten del av totalinvesteringene. 

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2019/2018. Investeringsanslag registrert 4. kvartal samme år¹

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport -0.8
Nedstengning og fjerning -0.2
Landvirksomhet 0.1
Felt i drift 5.9
Feltutbygging 10.8
Leting og konseptstudier 1.8
Utvinning og rørtransport 17.7

Noe høyere investeringer i 3. kvartal

De utførte investeringene økte med 2,9 prosent til 45,6 milliarder kroner fra 2. kvartal til 3. kvartal. Den sesongjusterte økningen fra 2. til 3. kvartal er på 3,1 prosent. De utførte investeringene i 3. kvartal endte 8,1 prosent lavere enn i anslaget gitt for 3. kvartal i forrige undersøkelse. 

De utførte investeringene i årets tre første kvartaler utgjør 128,1 milliarder kroner. Realisering av det nåværende anslaget for 2019 forutsetter investeringer på hele 54,8 milliarder kroner i 4. kvartal som innebærer en investeringsvekst på hele 20 prosent fra 3. til 4. kvartal. Historiske tall viser at det normalt pleier å være høyest investeringer i 4. kvartal. De siste 21 årene har anslaget gitt i 4. kvartal i investeringsåret både i gjennomsnitt og som typetall vært 2 prosent høyere enn de endelige investeringene. Selv om boreaktiviteten i oktober og så langt i november indikerer vekst i investeringsaktivitet i 4. kvartal sammenlignet med 3. kvartal, er det likevel grunn til å tro at noen av investeringene som nå ligger inne i planene for 4. kvartal blir forskjøvet til 2020.