Investeringsveksten avtar i 2020

Publisert:

Virksomhetens anslag for samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning viser en klar vekst i 2019, men veksten avtar i 2020. Lavere vekst for oljeinvesteringene og reduserte investeringer i kraftforsyning og industri er årsaken til dette.

I investeringsundersøkelsen gjennomført i november anslås virksomhetenes samlede investeringer innenfor olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2019 til 256,8 milliarder kroner målt i løpende verdi. Dette tilsvarer en vekst på nesten 16 prosent sammenlignet med 2018- anslag gitt på samme tid i fjor. Økningen i 2019 skyldes hovedsakelig høye investeringer i olje- og gassvirksomhet og industrien, mens lavere investeringer i kraftforsyning er med på å dempe veksten noe.

Figur 1. Investeringsanslag registrert i 4. kvartal samme år

Utvinning og rørtransport Industri og bergverksdrift Kraftforsyning
2009 145817 24956 13017
2010 139384 19954 14467
2011 159388 20091 17297
2012 186843 20489 19356
2013 221289 20885 20674
2014 228241 21543 21916
2015 204297 20970 23597
2016 170280 22518 27123
2017 150842 21687 32688
2018 155457 24978 41112
2019 182803 33902 39939

Virksomhetenes oppdaterte anslag for 2020 antyder en oppgang på 1,2 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2019 gitt i fjor. Den moderate oppgangen i samlede investeringer skyldes videre investeringsvekst i olje- og gassvirksomhet, men oppgangen her er ventet å bli betydelig lavere enn i 2019, se egen artikkel. Det er ventet en nedgang i investeringene både for industrien og kraftforsyning til neste år. 

I følge sesongjusterte tall var det følgende utvikling i de utførte investeringene fra 2. kvartal til 3. kvartal 2019:

  • Olje og gass: 3,1 %
  • Industri: 12,2 %
  • Kraftforsyning: 7,4 %

Figur 2. Utførte investeringer per kvartal. Sesongjusterte tall. 2005=100

Industri Kraftforsyning Utvinning og rørtransport
3.kv.2009 111.6 149.1 148.4
4.kv.2009 99.7 147.8 141
1.kv.2010 102.1 145.2 137.6
2.kv.2010 100.6 164.7 148.4
3.kv.2010 89.8 187.1 133.2
4.kv.2010 99.4 178.1 144.7
1.kv.2011 98.3 197.5 156.3
2.kv.2011 99.2 204.1 161.1
3.kv.2011 107.9 188.4 176.9
4.kv.2011 104.5 214.5 183.4
1.kv.2012 111 218.5 188.5
2.kv.2012 109.3 206.8 195.9
3.kv.2012 98.4 235 194.1
4.kv.2012 106.1 245.3 214.9
1.kv.2013 100.6 223.2 225.1
2.kv.2013 110.7 234.7 235
3.kv.2013 108 245 253.6
4.kv.2013 103.4 253 253
1.kv.2014 111.7 258.7 254.3
2.kv.2014 112.3 275.8 254.4
3.kv.2014 112.2 246.2 249.1
4.kv.2014 117.6 248.5 237.1
1.kv.2015 100.2 263.3 243
2.kv.2015 103.9 269.4 229.9
3.kv.2015 117.1 265.5 216.3
4.kv.2015 108.2 288.5 203.5
1.kv.2016 127.5 309.2 192.6
2.kv.2016 124 287.1 186.5
3.kv.2016 124.9 313.5 178.6
4.kv.2016 128.5 323.2 171.3
1.kv.2017 121 369.6 170.4
2.kv.2017 110.7 313.4 171.1
3.kv.2017 111.5 415.7 151.9
4.kv.2017 122.1 375.7 165.9
1.kv.2018 121.3 423.9 155
2.kv.2018 134.4 473.2 161.1
3.kv.2018 135.5 489.9 169.8
4.kv.2018 136 479 184.2
1.kv.2019 158.2 433.4 184
2.kv.2019 166.2 442.1 192.6
3.kv.2019 186.5 474.6 198.2

Investeringsnedgang i kraftforsyning både i 2019 og 2020

Virksomhetenes anslag for samlede investering i kraftforsyning er anslått til 40 milliarder kroner i 2019, mål i løpende verdi. Dette anslaget ligger 2,9 prosent under tilsvarende anslag for 2018. Produksjonsleddet viste en vekst på16 prosent, mens distribusjonsleddet bidro i negativ retning, med en nedgang på 17 prosent. Oppgangen i produksjonsleddet skyldes blant annet utbygging av flere nye vindparker i år. Nedgangen i distribusjonsleddet kan delvis knyttes til at installering av nye smarte strømmålere (AMS) ble ferdigstilt i 2018.

De siste anslagene for kraftforsyning i 2020 ligger 8,4 prosent lavere enn anslagene for 2019 gitt i 4. kvartal i fjor, og beløper seg nå til om lag 35,2 milliarder kroner. Flere store vindkraftverk ferdigstilles i 2019, og dette bidrar til at investeringene innenfor produksjon av elektrisitet anslås å falle med 12 prosent. Investeringsanslag for neste år for distribusjonsleddet, viser en nedgang på 7 prosent.

Figur 3. Investeringer. Kraftforsyning. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2017 2018 2019 2020
Mai t-1 30402 34355 34409 33415
Aug t-1 30938 34567 38069 33155
Nov t-1 31616 37738 38412 35198
Feb t 33977 41168 39849
Mai t 34780 40032 41684
Aug t 34034 41737 39961
Nov t 32688 41112 39939
Feb t+1 31396 39981

Industriinvesteringene øker kraftig i 2019- nedgang i 2020

Industriinvesteringene for 2019 anslås til 32,1 milliarder kroner - målt i løpende verdi. Anslaget er hele 35 prosent høyere enn anslaget for 2018, gitt i 4 kvartal i fjor. Det er særlig næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri samt næringsmiddelindustri som står bak investeringsoppgangen i industrien. Andre næringer som også bidrar positivt er metallindustri og maskinreparasjon og -installasjon. 

Figur 4. Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2017 2018 2019 2020
Mai t-1 17014 17914 20759 22136
Aug t-1 16187 18006 22554 22593
Nov t-1 18574 21618 27315 25970
Feb t 21618 24776 32195
Mai t 22616 25111 33439
Aug t 22310 25997 35111
Nov t 21687 24978 33902
Feb t+1 21982 25590

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Figur 5. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2019/2018.¹ Investeringsanslag registrert 4. kvartal samme år

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Møbelindustri og annen industri 0.9
Maskinreparasjon og -installasjon 8.1
Annen verkstedsindustri -0.3
Bygging av skip og oljeplattformer 0.4
Maskinindustri 0.4
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri 0.4
Metallvareindustri 0.5
Metallindustri 5.2
Gummi, plast, mineralsk industri mv. -1.3
Oljeraff., kjemisk farmas. industri 9.3
Trykking, grafisk industri -0.2
Papir- og papirvareindustri 2.9
Trelast- og trevareindustri 0.000
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. 0.2
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. 8.8
Industri 35.3

Nye 2020-anslag antyder en betydelig nedgang i industriinvesteringene til neste år. Sammenlignet med 2019-anslag gitt på samme tid i fjor, ligger det an til en nedgang på 8 prosent. Nedgangen for neste år skyldes i stor grad at store enkelt prosjekter, som bidrar til oppgangen i 2019, da har gått over i en avsluttende fase. Det gjelder blant annen for næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri og metallindustri. Ventet investeringsvekst for næringsmiddelindustrien er med på å dempe nedgangen i 2020.

1 Næringsbidragene beregnes ved å multiplisere næringens prosentvise endring med næringens andel av industrien.

Figur 6. Næringenes bidrag til industriens endringsrate 2020/2019.¹ Investeringsanslag registrert 4. kvartal året før

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Møbelindustri og annen industri -0.5
Maskinreparasjon og -installasjon 1.4
Annen verkstedsindustri -0.5
Bygging av skip og oljeplattformer 0.1
Maskinindustri 2.7
Dataindustri og elektrisk utstyrsindustri 0.1
Metallvareindustri 0.6
Metallindustri -3.8
Gummi, plast, mineralsk industri mv. 0.4
Oljeraff., kjemisk farmas. industri -8.5
Trykking, grafisk industri -0.1
Papir- og papirvareindustri -2.8
Trelast- og trevareindustri -1.6
Tekstil-, bekledn.-, lærvareind. -0.1
Nærings-, drikkevare- og tob.ind. 4.6
Industri -8.0

Vekst i bergverksdrift både i 2019 og 2020

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2019 til 1,8 milliarder kroner. Dette tilsvarer en oppgang på nesten 43 prosent sammenliknet med året før. Anslag for 2020 indikerer også en oppgang sammenliknet med tilsvarende anslag for 2019.