Oljeinvesteringene for 2020 nedjusteres marginalt

Publisert:

Endret:

Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene innen næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 180,3 milliarder kroner for 2020. Anslaget for 2020 er nedjustert med marginale 3 prosent sammenlignet med forrige måling.

På bakgrunn av det bratte fallet i oljeprisen, og i kjølvannet av de globale pandemitiltakene, har regjeringen foreslått midlertidige endringer i petroleumsskatteregimet på norsk sokkel for å bedre oljeselskapenes likviditet. Oljebransjen har selv lagt fram et forslag til skattetiltakspakke og mener at regjeringens forslag ikke er omfattende nok. Det forhandles nå om oljepakken i Stortinget og endelig pakke skal snart vedtas. Det forholdsvis sterke anslaget for 2020 indikerer at oljeselskapene forutsetter at de får godt gjennomslag for sitt eget forslag til skatteendringer i Stortinget.1

Figur 1. Investeringsanslag i utvinning og rørtransport registrert i 2. kvartal samme år

Utvinning og rørtransport
2010 145447
2011 150104
2012 191543
2013 219668
2014 241387
2015 200262
2016 169896
2017 154381
2018 156454
2019 183738
2020 180314

Investeringsanslaget for 2020 er 2 prosent lavere sammenlignet med tilsvarende anslag gitt for 2019 på samme tid i fjor,  viser statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. I forrige telling viste 2020-anslagene en ventet oppgang på over 7 prosent. Den negative utviklingen som indikeres nå, kommer hovedsakelig som følge av at anslaget for 2019 gitt i tilsvarende måling i fjor ble tydelig oppjustert, slik som vist i figur 2 under.

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2018 2019 2020 2021
Feb t-1 121502 145403 158463 151990
Mai t-1 143970 155508 172380 145580
Aug t-1 141748 165100 174049
Nov t-1 144333 175251 182639
Feb t 160010 172711 185427
Mai t 156454 183738 180314
Aug t 156313 181729
Nov t 155457 182929
Feb t+1 151831 177542

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. For mer om samlede investeringer, se egen artikkel.

Betydelig investeringsnedgang indikeres for 2021

De nyeste investeringsanslagene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2021 blir nå oppgitt til 145,6 milliarder kroner. Dette er 4 prosent lavere enn i førstegangsanslaget for 2021 gitt i forrige måling. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2020, utgjør dette en betydelig nedgang på hele 16 prosent. Som det framgår av figur 2, økte investeringsanslagene for 2020 betydelig fra februar-målingen til mai-målingen i fjor. Dette bidrar til at fallet som indikeres for 2021 nå er betydelig større enn nedgangen som var ventet ved forrige måling.

Det er hovedsakelig anslagene innen leting og konseptstudier som har blitt kraftig nedjustert siden forrige telling. Leteanslagene er nedjustert med hele 29 prosent siden forrige måling, og sammenlignet med tilsvarende tall for 2020 er det nå ventet en nedgang på så mye som 39 prosent.

Klar nedgang i feltutbygging i 2021

2021-anslaget for feltutbygging er noe oppjustert siden forrige måling, men også her indikeres det et klart fall på 24 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2020. Nedgangen må ses i sammenheng med at noen større utbyggingsprosjekter er ventet å gå over i en avsluttende fase til neste år. Gitt at det vedtas en tiltakspakke næringen er fornøyd med, ventes det imidlertid å komme noen nye prosjekter til i år, blant annet Hod reutvikling og Breidablikk. Under samme forutsetning er det også ventet at det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) på flere prosjekter til neste år. Blant disse er Noaka, Eldfisk North, Grevling og Lavrans. Investeringer fra alle disse vil komme i tillegg til det som allerede er inne i tellingen nå, og vil isolert sett heve anslagene for feltutbygging betydelig. Med bakgrunn i dette kan det være grunn til å tro at nedgangen i utbyggingsinvesteringene ikke blir så kraftig i 2021 som denne undersøkelsen indikerer.

På den andre siden, har 2021-anslagene for felt i drift blitt oppjustert siden forrige telling. Dette utgjør nå en moderat oppgang på 2 prosent sammenlignet med 2020, og bidrar til å bremse den samlede nedgangen noe.

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport¹ 2021/2020. Investeringsanslag registrert 2. kvartal året før

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport 0.3
Nedstengning og fjerning 0.0
Landvirksomhet -0.1
Felt i drift 0.8
Feltutbygging -8.2
Leting og konseptstudier -8.4
Utvinning og rørtransport -15.5

Investeringene i leting og konseptstudier faller i 2020

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2020 blir nå anslått til 180,3 milliarder kroner. Anslaget for 2020 er 2 prosent lavere sammenlignet med tilsvarende anslag, gitt i fjor, for 2019. Det er anslagene knyttet til leting og konseptstudier som bidrar mest til nedgangen. Selskapenes letebudsjetter for 2020 er betydelig nedjustert siden forrige måling, og det er nå ventet en nedgang på hele 22 prosent sammenlignet tilsvarende anslag for 2019. Det er grunn til å tro at nedjusteringen henger sammen med den lave oljeprisen.

På den andre siden, øker anslagene for feltutbygging og felt i drift sammenlignet med forrige telling. Det indikeres en moderat oppgang fra 2019 på felt i drift, mens feltutbygging har en marginal nedgang mot 2019. Dette kan være en indikasjon på at næringen forventer at det vedtas en omfattende skattetiltakspakke i Stortinget nå i juni. Som nevnt over ventes det å komme til noen nye utbyggingsprosjekter i tellingen i løpet av året. Disse vil isolert sett bidra til å trekke opp anslagene ytterligere for 2020 i kommende målinger.

Anslaget for nedstengning og fjerning er i likhet med leteanslagene tydelig nedjustert siden forrige måling. Anslaget viser imidlertid en klar vekst på 15 prosent sammenlignet 2019-anslag, gitt på samme tid i fjor.

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2020/2019¹. Investeringsanslag registrert 2. kvartal samme år

Næringsbidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport -0.1
Nedstengning og fjerning 0.5
Landvirksomhet 0.1
Felt i drift 1.0
Feltutbygging -0.2
Leting og konseptstudier -3.2
Utvinning og rørtransport -1.9

Sesongjustert vekst i 1. kvartal 2020

Investeringene i 1. kvartal endte på om lag 44,1 milliarder kroner. Dette er 8,9 prosent lavere enn hva som ble anslått i 1. kvartal. Sett mot de utførte investeringene i 4. kvartal 2019 som endte på 49,4 milliarder kroner er det også 11 prosent lavere enn dette nivået. De sesongjusterte tallene viser derimot en vekst på 2,6 prosent, siden investeringene sesongmessig pleier å være lavere i 1. kvartal enn i 4. kvartal. Investeringene i 1. kvartal i år er om lag 16 prosent høyere enn utførte investeringer i 1. kvartal i 2019.

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra krisen (fra 1. kvartal) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere 1. kvartal 2020 som ekstremverdi. SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Trendtallet for 1. kvartal som beregnes i sesongjusteringsrutinen vil kun være en fremskrevet verdi og er i 1. kvartal vanskelig å tolke.

1 Avsnittet endret 5. juni kl 09.45