Nok en rekord for vindkraften

Publisert:

Vindkraftproduksjonen var 5,5 TWh i 2019. Det er hele 43 prosent eller 1,7 TWh mer sammenlignet med forrige toppnotering i 2018. Likevel dominerer fortsatt vannkraft den norske kraftproduksjonen.

Den rekordhøye vindkraftproduksjonen må ses i sammenheng med oppstart av flere nye vindkraftverk i 2019. Vindkraftproduksjonen på 5,5 TWh tilsvarte gjennomsnittsforbruket til rundt 350 000 husholdninger.

Rekordstore investeringer i vindkraft i 2018 og utsikter til høye investeringer for 2019 og 2020 trekker i retning av økning i vindkraftproduksjonen også fremover. Spesielt viktig er utbyggingen på Fosen i Trøndelag. Her etablerer Fosen Vind det som vil bli Europas største vindkraftprosjekt på land. Byggingen startet i 2016 og alle vindparkene vil være ferdig bygget og satt i drift i 2020. Det er ventet at vindkraftprosjektet på Fosen skal ha en samlet årlig produksjon på 3,6 TWh.

Figur 1. Vindkraftproduksjon i TWh

Vindkraft
2010 0.9
2011 1.3
2012 1.6
2013 1.9
2014 2.2
2015 2.5
2016 2.1
2017 2.8
2018 3.9
2019 5.5

Vannkraft dominerer fortsatt kraftproduksjonen

Selv om vindkraften har hatt en betydelig vekst i de siste årene, er fortsatt vannkraft dominerende i det norske kraftsystemet. Vannkraft utgjorde 93,4 prosent av den totale kraftproduksjonen på 134,6 TWh i 2019, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 2,5 og 4,1 prosent. Sammenlignet med 2018 økte andelen vindkraft i kraftproduksjonen med 1,5 prosentpoeng.

Figur 2. Produksjon av elektrisitet i 2019. TWh og prosentandeler

Vannkraft 125.8 TWh; 93.4% Varmekraft 3.3 TWh; 2.5% Vindkraft 5.5 TWh; 4.1%
2019 125795936 3302443 5536251

Nedgang i den totale kraftproduksjonen

Produksjonen av kraft var på 134,6 TWh i 2019. Det er 8,3 prosent eller 12,2 TWh lavere sammenlignet med 2018. Nedgangen kan ses i lys av mindre tilsig til norske vannmagasiner i 2019.  

Liten nettoimport av kraft

Norge eksporterte 12,3 TWh i 2019, mens det ble importert 12,4 TWh. Det ga en nettoimport på om lag 0,1 TWh. Sist Norge hadde nettoimport av kraft på årsbasis var i 2010. I 2019 hadde Norge nettoimport av kraft i månedene februar-mai samt november og desember.

Utveksling mellom landene bestemmes av forskjeller i produksjons- og forbruksforhold i kraftmarkedene, prisene på elektrisitet og kapasiteten på overføringslinjene.

Fortsatt høyt innenlandsk forbruk

Det totale bruttoforbruket av strøm var 134,7 TWh i 2019. Det er en nedgang på 1,5 prosent sammenlignet med toppnoteringen fra året før og det nest høyeste nivået som er registrert i statistikken.

Figur 3. Produksjon, forbruk og eksportoverskudd av elektrisk kraft i TWh

Total produksjon Brutto forbruk Eksportoverskudd
2010 124.4 132 -7.549
2011 128.1 125.1 3.074
2012 147.8 130 17.816
2013 134.2 129.2 5.005
2014 142.3 126.7 15.585
2015 145 130.4 14.627
2016 149.5 133.1 16.41
2017 149.3 134.1 15.164
2018 146.8 136.7 10.149
2019 134.6 134.7 -0.044

Nedgang i forbruket i utvinning av råolje og naturgass

Elektrisitetsforbruket i anlegg for utvinning av råolje og naturgass på fastlandet, var 8,1 TWh i 2019. Dette er også medregnet kraft levert fra fastlandet til sokkelen via kabler. Forbruket var 5,1 prosent mindre enn i 2018. Dette kan ses i sammenheng med redusert produksjon på grunn av vedlikehold på enkelte av anleggene i noen måneder i 2019. Det landbaserte forbruket i utvinning omfatter mottaks- og prosesseringsanlegg for råolje og naturgass.

Redusert forbruk i kraftintensiv industri

Elektrisitetsforbruket i kraftintensiv industri var 36,6 TWh i 2019. Det er 0,5 TWh eller 1,3 prosent mindre sammenlignet med året før.

Om lag uendret forbruk i alminnelig forsyning

Forbruket i alminnelig forsyning var 80,5 TWh i 2019, noe som er tilnærmet uendret fra året før. Husholdninger, tjenesteytende næringer og annen industri enn den kraftintensive står for det meste av forbruket innenfor alminnelig forsyning. Av det årlige forbruket i alminnelig forsyning utgjør husholdningenes elektrisitetsforbruk, medregnet hytter og fritidshus, om lag halvparten. En viktig forklaringsvariabel for strømforbruket i alminnelig forsyning er temperatur. Det kommer av at en stor andel av elektrisiteten brukes til oppvarming. Ifølge Meteorologisk institutt lå gjennomsnittstemperaturen for hele landet i 2018 og 2019 hhv. 1,4 og 1,2 °C over normalen. 

Kontakt