Rekordstor vindkraftproduksjon

Publisert:

Endret:

Med 3,9 TWh har produksjonen av vindkraft aldri vært større enn i 2018 – en økning på 36 prosent fra året før. Likevel dominerer vannkraft fortsatt kraftproduksjonen.

Økningen fra 2017 til 2018 var på en hel terrawattime (TWh), ifølge nye tall fra den årlige elektrisitetsstatistikken. Den rekordhøye produksjonen må ses i sammenheng med oppstart av flere nye vindkraftverk i 2018.

Selv om vindkraften øker mye, er fortsatt vannkraft dominerende i den norske kraftproduksjonen. Vannkraft utgjorde 95,0 prosent av den totale kraftproduksjonen på 147,1 TWh i 2018, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 2,4 og 2,6 prosent. Sammenlignet med 2017 økte andelen vindkraft i kraftproduksjonen med 0,7 prosentpoeng.

Nedgang i total kraftproduksjon

Produksjonen av kraft var på 147,1 TWh i 2018. Det er 1,6 prosent eller 2,3 TWh lavere sammenlignet med 2017 som er året med høyeste produksjon registrert i statistikken.

I 2018 ble det produsert mest elektrisitet i Hordaland. Strømproduksjonen i dette fylket utgjorde 14,0 prosent av total kraftproduksjon. Andre fylker med stor produksjonsandel er Nordland (12,4 prosent) og Sogn og Fjordane (11,3 prosent), se kart med kraftproduksjon på fylkesnivå.

Figur 1. Kraftproduksjon. Fylke. 2018

ØSTFOLD 4346
AKERSHUS 756
OSLO 79
HEDMARK 2343
OPPLAND 6842
BUSKERUD 10556
VESTFOLD 26
TELEMARK 14789
AUST-AGDER 5569
VEST-AGDER 10887
ROGALAND 15059
HORDALAND 20653
SOGN OG FJORDANE 16575
MØRE OG ROMSDAL 6517
TRØNDELAG 7283
NORDLAND 18179
TROMS 2792
FINNMARK 3750
SVALBARD 54
Figur 1. Kraftproduksjon. Fylke. 2018
ØSTFOLD 4346
AKERSHUS 756
OSLO 79
HEDMARK 2343
OPPLAND 6842
BUSKERUD 10556
VESTFOLD 26
TELEMARK 14789
AUST-AGDER 5569
VEST-AGDER 10887
ROGALAND 15059
HORDALAND 20653
SOGN OG FJORDANE 16575
MØRE OG ROMSDAL 6517
TRØNDELAG 7283
NORDLAND 18179
TROMS 2792
FINNMARK 3750
SVALBARD 54

Stor nettoeksport av kraft

Norge eksporterte 18,5 TWh i 2018, mens det ble importert 8,3 TWh. Det ga et eksportoverskudd på om lag 10 TWh.

Rekordstort innenlands strømforbruk

Det totale bruttoforbruket av strøm var 136,9 TWh i 2018, som er en økning på 2,0 prosent sammenlignet med året før og det høyeste nivået som er registrert. Det rekordhøye strømforbruket kan blant annet ses i sammenheng med økt forbruk i gruppene «utvinning av råolje og naturgass», «produksjon av ikke-jernholdige metaller i kraftintensiv industri» og «informasjon og kommunikasjon».

Strømforbruket i «informasjon og kommunikasjon» økte med hele 55 prosent fra 2017 til 2018, noe som må ses i lys av etablering av nye datasentre i Norge. Over tid bidrar også velstandsutvikling og befolkningsvekst til høyere strømforbruk.

Stor økning i driftsresultatet for kraftnæringen

Etter en liten nedgang i 2017 økte driftsresultatet for kraftselskapene fra 29,3 milliarder til 44 milliarder i 2018.

Driftskostnadene økte med 26,5 prosent, til 126,6 milliarder kroner mens driftsinntektene for kraftselskapene var på 170,5 milliarder i 2018, en økning på 31,9 prosent fra året før. Utviklingen kan sees i sammenheng med høye elektrisitetspriser i 2018. Prisen i elspotmarkedet var 41,6 øre/kWh i 2018, en oppgang på rundt 50 prosent i forhold til 2017.

Figur 2. Resultatregnskap for foretak i kraftnæringen. Faste 2015-priser

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Driftsinntekter 69631 81813 80897 101223 90641 83100 85193 72474 89019 91450 106807 94306 102588 135363 113287 145724 128784 167939 140759 117292 126962 113114 104104 119507 122565 157310
Driftskostnader 55528 68504 65507 85962 75634 68164 70900 57050 65997 67511 82781 69547 72368 99405 83518 105842 96226 127037 108073 89037 96443 86102 81923 90924 94801 116745
Driftsresultat 14103 13309 15389 15261 15007 14936 14292 15423 23022 23939 24026 24759 30220 35958 29770 39882 32558 40902 32686 28255 30519 27012 22180 28583 27764 40565

Produksjonsverkene sto for totalt 33,2 milliarder av det samlede driftsresultatet for kraftnæringen. Nettselskapene økte driftsresultat med hele 74 prosent, til 6,6 milliarder kroner1. For resterende verk utgjorde driftsresultatet 4,2 milliarder. Driftsresultatet er det høyeste siden 2010, målt i faste 2015-priser.

Investeringsvekst for kraftnæringen også i 2018

Det ble investert totalt 36,9 milliarder i kraftnæringen i 2018; en økning på 23,8 prosent. Det er investeringer i vindkraft som øker mest. I 2018 var totale investeringer for vindkraftverk på 7,5 milliarder kroner, mot 4,1 milliarder kroner året før. Dette er en økning på hele 82,9 prosent.

Bruttoinvesteringene i kraftbransjen i 2018 var på 33,3 milliarder, og det ble investert mest i Trøndelag og Vest-Agder.

Figur 3. Bruttoinvestering i kraftnæringen. Fylke. 2018

ØSTFOLD 1371
AKERSHUS 1198
OSLO 1607
HEDMARK 957
OPPLAND 934
BUSKERUD 1265
VESTFOLD 392
TELEMARK 861
AUST-AGDER 411
VEST-AGDER 4428
ROGALAND 4185
HORDALAND 1372
SOGN OG FJORDANE 1922
MØRE OG ROMSDAL 1391
TRØNDELAG 6928
NORDLAND 2597
TROMS - ROMSA 989
FINNMARK - FINNMÁRKU 475
Figur 3. Bruttoinvestering i kraftnæringen. Fylke. 2018
ØSTFOLD 1371
AKERSHUS 1198
OSLO 1607
HEDMARK 957
OPPLAND 934
BUSKERUD 1265
VESTFOLD 392
TELEMARK 861
AUST-AGDER 411
VEST-AGDER 4428
ROGALAND 4185
HORDALAND 1372
SOGN OG FJORDANE 1922
MØRE OG ROMSDAL 1391
TRØNDELAG 6928
NORDLAND 2597
TROMS - ROMSA 989
FINNMARK - FINNMÁRKU 475

1 På grunn av omklassifisering av everkstyper er tallene for nettselskap og distribusjonsverk for 2018 ikke direkte sammenlignbare med tidligere årganger. (Note lagt til 2. desember 2019)