Nedgang i sal av bensin og diesel til bilar

Publisert:

Samla sal av bilbensin og autodiesel enda på 4,1 milliardar liter i 2018. Dette er 2 prosent mindre enn året før.

I 2018 blei det seld 3 milliardar liter autodiesel, ein nedgang på 1,5 prosent frå året før. Sal av bilbensin blei redusert med 3 prosent, ifølgje statistikken over sal av petroleumsprodukt.

Uendra samla sal

Samla sal av petroleumsprodukt enda på 8,6 milliardar liter i 2018. Dette er tilnærma uendra tal samanlikna med 2017.  I tillegg til bensin og autodiesel gjekk også salet av fyringsolje, tungdestillat og tungoljer ned frå 2017 til 2018. Salet av andre petroleumsprodukt auka derimot det siste året. Til dømes steig salet av anleggsdiesel med 8,4 prosent.

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt 2016-2018

2016 2017 2018
Bilbensin 1155 1121 1088
Autodiesel 3135 3052 3005
Anleggsdiesel 921 897 972
Marine gassolje 1336 1225 1308
Lett fyringsolje og fyringsparafin 232 194 149
Jetparafin 1088 1130 1172
Tungdestillat og tungolje 115 120 112
Smøremiddel 57 56 60
Andre 695 751 725

Kravet om biodrivstoff oppfylt

Bensin og autodiesel blir tilsett biodrivstoff. Førebelse tal baserte på oppgåver til Skatteetaten syner at det vart tilsett 496 millionar liter biodrivstoff i 2018. Dette utgjer om lag 12 prosent av omsett bensin og autodiesel.  

For å auke bruken av avansert biodrivstoff, og redusere biodrivstoff basert på palmeolje og liknande, tel avansert biodrivstoff dobbelt når ein skal rekna ut omsetningskravet. Ei slik berekning viser at iblandinga er på 17 prosent, noko som er langt over kravet på 10 prosent.

Kontakt