Marginal vekst i oljeinvesteringene for 2020

Publisert:

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass for 2020 blir nå oppgitt til 184,6 milliarder kroner. Anslaget er 2,4 prosent høyere enn i forrige måling. Sammenlignet med 2019 er det nå ventet en vekst på marginale 1,6 prosent.

I forrige måling indikerte oljeselskapenes investeringsanslag for 2020 en nedgang på 1,9 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag gitt for 2019 på samme tid i fjor. Som det framgår av figur 2 så har anslagene for inneværende år blitt oppjustert med 2,4 prosent siden mai-tellingen. Anslagene øker for alle investeringsområder, men det er særlig anslagene for leting og felt i drift som bidrar til økningen.

Figur 1. Investeringsanslag i utvinning og rørtransport registrert i 3. kvartal samme år

Utvinning og rørtransport
2010 145644
2011 157766
2012 190681
2013 221795
2014 237056
2015 203736
2016 168739
2017 155627
2018 156313
2019 181729
2020 184562

Kvartalsvis investeringsstatistikk for næringene rørtransport og utvinning av olje og gass er en del av undersøkelsen investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning. Her finner du mer om de samlede investeringene. 

Marginal oppjustering av 2021-anslagene

Oljeselskapenes nyeste investeringsanslag for 2021 blir nå oppgitt til om lag 148,6 milliarder kroner. Dette er 2,1 prosent mer enn i forrige telling. Det er særlig anslaget for feltutbygging som bidrar til oppjusteringen, men også felt i drift bidrar til det økte anslaget. Økningen i feltutbygging har delvis sammenheng med at det er levert plan for utbygging og drift (PUD) på et nytt utbyggingsprosjekt.

Anslaget for letevirksomheten er derimot klart nedjustert siden forrige måling, og bidrar til å dempe den samlede anslagsøkningen. En mulig forklaring på nedjusteringen i leteanslaget for 2021 kan være at skattetiltakspakken for oljenæringen som ble vedtatt i Stortinget i juni i mindre grad har bedret rammevilkårene for letesegmentet enn for annen type investeringsaktivitet. Leteaktiviteten har allerede gunstige rammevilkår gjennom leterefusjonsordningen. På litt lenger sikt kan dette gi en vridning i investeringene fra leting i retning av andre investeringskategorier. Blant annet øker investeringsanslagene innenfor produksjonsboring i 2021. Det kan tyde på at oljeselskaper nå endrer noen av sine planer, ved å flytte noen av sine innleide rigger fra aktiviteten undersøkelsesboring til produksjonsboring.

Figur 2. Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt

2018 2019 2020 2021
Feb t-1 121502 145403 158463 151990
Mai t-1 143970 155508 172380 145580
Aug t-1 141748 165100 174049 148614
Nov t-1 144333 175251 182639
Feb t 160010 172711 185427
Mai t 156454 183738 180287
Aug t 156313 181729 184562
Nov t 155457 182929
Feb t+1 151831 177542

Ligger an til betydelig nedgang i oljeinvesteringene for 2021

Anslaget for 2021 er til tross for oppjusteringen i denne målingen hele 15 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2020, gitt i 3. kvartal 2019. Det er særlig investeringsområdene feltutbygging, samt leting og konseptstudier som viser nedgang fra 2020 til 2021. Nedgangen i feltutbygging må ses i sammenheng med at flere utbyggingsprosjekter ventes å gå over i avsluttende fase i år og til neste år. Det er derimot ventet at det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) på prosjektet Breidablikk i høst. Dette er et prosjekt som sannsynligvis vil ha relativt store investeringer til neste år. Videre ventes det også at det leveres PUD på flere prosjekter til neste år, blant dem Eldfisk North, Tommeliten, Frosk og Lavrans. Disse utbyggingene er relativt små. Opprettholdes tidsplanene på disse prosjektene, ligger det, isolert sett, an til høyere investeringer innen feltutbygging i 2021 enn det som ligger inne i undersøkelsen nå.

Leting og konseptsudier bidrar også til å trekke ned de samlede investeringsanslagene i 2021 med en kraftig nedgang på så mye som 37 prosent.

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 3. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport¹ 2021/2020. Investeringsanslag registrert 3. kvartal året før

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport 0.2
Nedstengning og fjerning -0.1
Landvirksomhet 0.1
Felt i drift -0.1
Feltutbygging -7.8
Leting og konseptstudier -6.9
Utvinning og rørtransport -14.6

Felt i drift bidrar til vekst i 2020

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2020 blir nå anslått til 184,6 milliarder kroner. Anslaget for 2020 er 1,6 prosent høyere sammenlignet med tilsvarende anslag, gitt i fjor, for 2019. Det er anslagene knyttet til felt i drift som bidrar mest til økningen med en vekst på 7 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2019. Veksten kan delvis knyttes til større kapasitetsutvidelser på enkelte produserende felt. Feltutbygging og nedstenging og fjerning bidrar også positivt med en økning på henholdsvis 2 og 36 prosent.

På den andre siden, viser leteanslagene en klar nedgang sammenlignet med tilsvarende tall for 2019 på hele 19 prosent. Til tross for nedgangen har leteanslagene blitt tydelig oppjustert siden mai-tellingen. I forrige telling ble leteanslagene tatt kraftig ned på bakgrunn av de dårlige utsiktene næringen da stod overfor, med kraftig fall i inntektene som følge av svært lave oljepriser. Leting er blant de aktivitetene som selskapene gjerne kutter først i når markedsforholdene forverres, blant annet fordi denne aktiviteten er produksjonsuavhengig på kort og mellomlang sikt. Den klart største kategorien innen leting er undersøkelsesboring. Oppjusteringen nå i august-tellingen kan ha sammenheng med at selskapenes likviditet har bedret seg både som følge av høyere oljepriser og myndighetenes skattetiltakspakke.

1 Bidragene beregnes ved å multiplisere kostnadsartens prosentvise endring med kostnadsartens andel av investeringene i utvinning og rørtransport.

Figur 4. Kostnadsartens bidrag til endringsraten for utvinning og rørtransport 2020/2019¹. Investeringsanslag registrert 3. kvartal samme år

Kostnadsartens bidrag Prosentvis endringsrate
Rørtransport 0.0
Nedstengning og fjerning 1.0
Landvirksomhet 0.2
Felt i drift 2.6
Feltutbygging 0.7
Leting og konseptstudier -2.9
Utvinning og rørtransport 1.6

Sesongjustert fall i 2. kvartal 2020

Utførte investeringer i 2. kvartal endte på 45 milliarder kroner. Dette er 2 prosent høyere sett mot de utførte investeringene i 1.kvartal 2020 som endte på 44,1 milliarder kroner. De sesongjusterte tallene viser derimot en nedgang på 8,5 prosent. Dette må ses i sammenheng med at investeringene sesongmessig pleier å være klart høyere i 2. kvartal enn i 1. kvartal.

Høye anslag for 2.halvår 2020

Investeringene i 1. halvår i år er 8 prosent høyere enn utførte investeringer i 1. halvår i 2019. På bakgrunn av dette er man i rute i forhold til at nåværende anslag for 2020 indikerer en årsvekst på 1,6 prosent. Utførte investeringer på 89,1 milliarder kroner i 1. halvår forutsetter investeringer på 95,5 milliarder kroner i 2. halvår, for at det nåværende anslaget for 2020 skal realiseres. Det vil i så fall representere en økning på 7 prosent fra 1. til 2.halvår. Tall fra de siste 19 årene viser at investeringene i gjennomsnitt har vært 10 prosent høyere i 2. halvår enn i 1. halvår.

På den annen side, viser tall fra disse siste 19 årene at årsanslaget gitt i 3. kvartal i investeringsåret gjennomsnittlig har vært 4 prosent høyere enn de endelige investeringene. I bare et av disse årene, i 2001, har endelige investeringer endt høyere enn anslaget gitt i 3. kvartal.

Det ventes imidlertid at utbyggingsprosjektet Breidablikk vil komme med i undersøkelsen fra og med neste måling. Investeringene fra denne utbyggingen i år vil i så fall komme i tillegg til det som er inne i den nåværende målingen.

Disse forhold gir grunn til å tro at en større andel enn vanlig av investeringene som nå er planlagt gjennomført i 2. halvår, faktisk blir realisert i 2020. Det er heller ikke utenfor mulighetsområdet at investeringene blir på nivå med eller høyere enn anslaget gitt i denne målingen.

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra krisen (fra 1. kvartal) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere 1. kvartal 2020 og påfølgende kvartaler som ekstremverdier.

Dette betyr at vanlige trendtall ikke vil bli beregnet og i stedet vil trend og sesongjusterte tall følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med 1. kvartal 2020 vil dermed være vanskelige å tolke.

SSB sin sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.