Bygge- og anleggsaktiviteten falt i 1. kvartal

Publisert:

Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde en nedgang på 1,2 prosent i 1. kvartal 2021 sammenlignet med foregående kvartal, i følge sesongjusterte tall. Smitteverntiltak og innreiserestriksjoner var en medvirkende årsak til nedgangen.

Sesongjusterte tall viser at den samlede aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen falt med 1,2 prosent i 1. kvartal 2021 sammenlignet med foregående kvartal, i følge produksjonsindeksen for bygg og anlegg. Det var særlig nedgangen på 2,3 prosent for byggeaktiviteten som trakk den samlede aktiviteten ned. Nedgangen for byggeaktiviteten i 1. kvartal kommer etter en vekst i de to siste kvartalene i 2020. Anleggsvirksomheten hadde en svak nedgang på 0,7 prosent fra forrige kvartal. Enkelte foretak melder om at karanteneregler og innreiserestriksjoner påvirket aktiviteten negativt i årets første kvartal.

Figur 1. Produksjonsindeks, Bygge- og anleggsvirksomhet. Sesongjustert. 2015=100

I alt Bygg, i alt Anlegg
1. kv. 2006 80.2 87.4 62
2. kv. 2006 81 87.4 62.8
3. kv. 2006 81.4 87.1 64.9
4. kv. 2006 83.1 89.1 66.1
1. kv. 2007 85.6 92 69.5
2. kv. 2007 86.1 92.3 68.8
3. kv. 2007 86.7 93.7 67.4
4. kv. 2007 87.1 94.8 64.9
1. kv. 2008 87.6 93.6 71.1
2. kv. 2008 88.3 94.3 71.2
3. kv. 2008 87.5 93.8 69.4
4. kv. 2008 86.9 92.6 70.4
1. kv. 2009 80.6 87 63.5
2. kv. 2009 79.4 84.9 63.2
3. kv. 2009 80.5 87.2 62
4. kv. 2009 79.1 85.1 63.1
1. kv. 2010 78.1 84.1 60.6
2. kv. 2010 79.7 86.6 60
3. kv. 2010 81 87.6 62.1
4. kv. 2010 81 87 65.2
1. kv. 2011 80.3 86.4 62.4
2. kv. 2011 81.2 86.3 65.8
3. kv. 2011 82.3 86.4 69
4. kv. 2011 85.7 88.4 78.5
1. kv. 2012 88.5 91.4 79.6
2. kv. 2012 88.6 91.7 78.5
3. kv. 2012 88.3 90 81.2
4. kv. 2012 88.9 90.9 83.3
1. kv. 2013 91.5 92.9 86
2. kv. 2013 93.3 94.4 88.2
3. kv. 2013 95.2 97.8 86.3
4. kv. 2013 96.6 99.1 89.2
1. kv. 2014 96.5 97.6 91.2
2. kv. 2014 98.9 100.1 94.4
3. kv. 2014 100.1 100.1 100.9
4. kv. 2014 98.7 100.4 93.4
1. kv. 2015 98.4 98.6 96.1
2. kv. 2015 99.8 99.5 101
3. kv. 2015 101.1 101.1 102
4. kv. 2015 100.6 100.8 100.7
1. kv. 2016 103.7 103.1 104
2. kv. 2016 102.3 103.9 97.3
3. kv. 2016 103.1 105.2 96.8
4. kv. 2016 105.2 107 101.1
1. kv. 2017 107 108.7 100.5
2. kv. 2017 107.8 109.4 101.6
3. kv. 2017 108.1 110 101.6
4. kv. 2017 109.6 111.4 106.7
1. kv. 2018 110 111.8 102.3
2. kv. 2018 110.3 111.6 104.9
3. kv. 2018 112.1 113.6 106.9
4. kv. 2018 113.5 115.9 108.5
1. kv. 2019 113.1 113.7 109.5
2. kv. 2019 115.4 116.2 111.1
3. kv. 2019 116 117 112.8
4. kv. 2019 115 116.3 112.6
1. kv. 2020 112.8 112.8 110.9
2. kv. 2020 108.7 109.4 105.4
3. kv. 2020 110.8 111.9 107.6
4. kv. 2020 112.2 114.4 106.6
1. kv. 2021 110.9 111.8 106

Virkedagskorrigerte tall viser at den samlede produksjonen i bygge- og anleggsvirksomheten hadde en nedgang på 1,7 prosent i 1. kvartal 2021 sammenlignet med 1. kvartal 2020. Byggevirksomheten hadde en nedgang på 1 prosent, mens anleggsvirksomheten hadde en nedgang på 4,2 prosent.

Innleid arbeidskraft og produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

Produksjonsindeksen for bygge- og anleggsvirksomhet er basert på utførte timeverk fra et utvalg av foretak i bygge- og anleggsnæringene. Det er imidlertid verdt å merke seg at produksjonsindeksen kun inkluderer timeverk utført av fast ansatte, og utførte timeverk fra innleid arbeidskraft er ikke inkludert i indeksen. Endringer i aktiviteten i næringen som skyldes endringer i bruk av innleid arbeidskraft fanges derfor ikke opp i denne statistikken.

Svarprosent for 1. kvartal 2021

Tallene for 1. kvartal ble samlet inn i perioden 31.mars til 4.mai 2021. Svarprosenten for 1. kvartal ligger på 96 prosent.

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av foretakene i bygge- og anleggsnæringene har blitt påvirket av dette, noe som har ført til at aktivitetsmønsteret fra 1. kvartal har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra krisen (fra og med 1. kvartal) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere 1. kvartal 2020 og påfølgende kvartaler som ekstremverdier.

Dette betyr at trendtall ikke vil bli beregnet på vanlig måte, og i stedet vil trend og sesong følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med 1. kvartal 2020 vil derfor være vanskelig å tolke.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Påsken påvirker tallene for 1. kvartal

Det er normalt noe større usikkerhet i de kalenderjusterte og sesongjusterte tallene for 1. og 2. kvartal grunnet ulik plassering av påsken fra år til år. Rutinen for sesongjustering tar hensyn til påskens plassering, men det kan være vanskelig å korrigere for alle effekter av påsken.

 

Kontakt