140463_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvhold/aar
140463
Mindre tro på verdien av innvandreres arbeidsinnsats
statistikk
2013-12-19T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
innvhold, Holdninger til innvandrere og innvandring, flyktninger, asylsøkere, arbeidsinnvandringBefolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Holdninger til innvandrere og innvandring2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mindre tro på verdien av innvandreres arbeidsinnsats

Befolkningen hadde mindre tro på verdien av innvandreres innsats i arbeidslivet i 2013 enn året før. Andelen som sluttet opp om påstanden ”Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv”, gikk ned med 8 prosentpoeng fra 2012 til 2013.

Holdninger til innvandrere og til mottak av flyktninger. Prosent
200420122013
Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv
Helt enig213229
Nokså enig474843
Nokså uenig15810
Helt uenig634
Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge
Helt enig273432
Nokså enig393937
Nokså uenig141013
Helt uenig854
Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet
Helt enig141011
Nokså enig272324
Nokså uenig313130
Helt uenig162322
Holdning til flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge. Bør den bli lettere, vanskeligere eller som i dag?
Lettere677
Som i dag444447
Vanskeligere474342

Det framgår av den årlige undersøkelsen av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring som Statistisk sentralbyrå gjennomførte i tiden 1. juli til 10. august i år.

Andelen som sa seg helt eller nokså enige i at ”Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv”, var 72 prosent i år, mot 80 prosent året før. Fjorårets måling av tilslutningen til påstanden var den høyeste siden spørsmålet ble innført i 2002. Årets måling viste at 14 prosent var uenige i påstanden, og 13 prosent svarte ”både og”.

Svekket tro på verdien av arbeidsinnvandring

En annen påstand om innvandrere i arbeidslivet fikk også mindre støtte i årets undersøkelse. Andelen som sa seg helt eller nokså enige i at ”Arbeidsinnvandring fra land utenom Norden bidrar for det meste positivt til norsk økonomi”, gikk ned med 5 prosentpoeng. 66 prosent er nå enige i påstanden, mens 16 prosent er uenige.

Reduserte forventninger om å bli norske

Vi ser en mindre nedgang på 4 prosentpoeng i andelen som slutter opp om påstanden: ”Innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like nordmenn som mulig”. Det er likevel fortsatt flest som støtter dette utsagnet, 49 prosent, mot 41 prosent uenige.

Halvparten avviser at innvandrere misbruker velferdsordningene

Det er fortsatt en halvpart som avviser at ”Innvandrere flest misbruker de sosiale velferdsordningene”, mens en tredel tror at dette er tilfelle. Omtrent samme svarfordeling gjelder for påstanden om innvandrere flest som en ”kilde til utrygghet i samfunnet”. Sju av ti er ellers enige i at innvandrere flest ”beriker det kulturelle livet i Norge”, noen prosentpoeng ned fra året før, men ikke statistisk signifikant. Andelen som mener at innvandrere i Norge ”bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn”, er uendret fra året før, 86 prosent.

I år er det 42 prosent som synes det bør bli vanskeligere for flyktninger å få opphold i landet, mens 47 prosent synes adgangen til opphold bør være som i dag. I fjor var befolkningen delt i to like store leirer i dette spørsmålet. Som tidligere mener 7 prosent det bør bli lettere å få opphold. Endringene er ikke statistisk signifikante.

Forskjeller i befolkningens holdninger

I hovedsak er kvinner og menn overens i holdningen til innvandrere, men i noen spørsmål er kvinner litt mer liberale, unntatt i spørsmål om arbeid. De eldste er gjennomgående mer skeptiske til innvandrere og innvandring enn andre aldersgrupper. Etter utdanning er aksepten av innvandrere størst blant de høyt utdannede. Etter bostedsstrøk er velviljen størst i de mest tettbygde strøkene.

Se også rapporten Holdninger til innvandrere og innvandring 2013.

Formålet med undersøkelsenÅpne og lesLukk

Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring gjennomføres på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet er å lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og til innvandrere som gruppe.