6386_not-searchable
/befolkning/statistikker/folkendrhist/aar
6386
Befolkningsutviklingen 1951-2009
statistikk
2009-03-26T10:00:00.000Z
Befolkning;Befolkning
no
folkendrhist, Befolkningsendringer i kommunene, befolkningsutvikling, folkemengde, fødte, døde, fødselsoverskudd, innvandring, utvandring, innflytting, utflytting, nettoinnflytting, folketilvekstFolketall, Flytting, Fødte og døde, Befolkning
false

Befolkningsendringer i kommunene1951-2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Befolkningsutviklingen 1951-2009

Nå er den historiske oversikten over befolkningsutviklingen i hver enkelt kommune fra 1951 oppdatert med tall for 2008 og folkemengde per 1. januar 2009.

Denne tidsserien med årlige tall gir et tilbakeblikk på perioder med skiftende kår for vekst og utvikling, og gjør utviklingstrekk mer fremtredende. Tidsseriene gir svar på om økt fødselsoverskudd skyldes flere fødsler eller færre dødsfall, og om dårligere flyttebalanse skyldes færre innflyttinger enn utflyttinger.

Tabellene viser befolkningsutviklingen med årlige tall for folkemengde, folketilvekst, fødselsoverskudd, nettoinnflytting, fødte, døde, innflyttinger og utflyttinger i hele landet, fylkene og kommunene.

Hva tidsseriene forteller oss

Svært mange kommuner i nord og vest har tapt innbyggere til resten av landet i mange tiår siden 1950, viser det historiske materialet for kommunene. Mange av disse kommunene hadde likevel en betydelig befolkningsvekst på grunn av høye fødselstall. Først utover 1970-årene, da fødselstallene falt dramatisk i alle landsdeler, ble fødselsoverskuddet i mange kommuner for lite til å erstatte utflyttingen. Utover 1980-tallet steg fødselstallene igjen, men det var først og fremst i de mest sentrale delene av landet.

Folkemengden i Oslo har økt med 32 prosent siden 1951. Likevel har folketilveksten variert mye opp gjennom årene, viser tallseriene for Oslo kommune. Oslo har hatt tilnærmet uendrede grenser i hele perioden. På slutten av 1970-tallet og tidlig på 1980-tallet var det et betydelig fødselsunderskudd. Dette har snudd, og aldri er det blitt født flere barn (i absolutte tall) i Oslo enn i de siste årene. Derfor opplever hovedstaden nå et solid fødselsoverskudd.

På landsbasis har folkemengden økt med 46 prosent i denne perioden.

Fødselsoverskudd, nettoinnflytting og folketilvekst i Oslo. 1951-2008

Endrede kommunegrenser

Tallene gjelder kommuneinndelingen som den var til enhver tid. De mange og omfattende kommunereguleringene i denne perioden, særlig i 1960-årene, gjør det vanskelig å sammenligne en rekke kommuner over tid. Det finnes ikke tall for fødte, døde og flyttinger for mindre områder enn hele kommuner. Ved denne publiseringen er det derfor ikke gjort noe forsøk på å beregne tilbakegående tall for nåværende kommuner som tidligere var berørt av grenseendringer. Brudd i tallseriene er markert i tabellene, og informasjon om grenseendringer og folkemengde i overførte områder er oppgitt.

Nyttige exceltabeller

Mange av de 430 nåværende kommunene (1. januar 2009) består av flere tidligere kommuner, for eksempel Kristiansund, Vindafjord, Aure og Bodø. Ettersom det tilgjengelige materialet - i form av exceltabeller - også omfatter over 300 separate tabeller for slike utgåtte kommuner, kan man lage en rekke eksakte eller tilnærmede tall for nåværende kommuneenheter. De fleste fylkestallene er imidlertid sammenlignbare ettersom fylkene har vært lite berørt av grenseendringer i denne perioden.

De tidligere statistikkene ”Befolkningsendringer for fylker og hele landet 1951-” og ”Befolkningsendringar, endelege årstall” er nå samlet i denne publiseringen, ”Befolkningsutviklingen i kommunene, fylkene og hele landet. 1951-”